รายงานข้อมูลการฝึกงาน
 
ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ขอฝึกงาน
อนุมัติฝึกงาน
การตอบรับจากหน่วยงาน
แบบสอบถามการฝึก
1
ทิพรัตน์ ยางธิสาร
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ได้รับใบตอบรับ
/
2
สุพรรณิกา ไชยตะมาตย์
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ได้รับใบตอบรับ
/
3
อัจฉรีย์ ศรีแก้ว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
4
กาญจนา ธนะโสม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
5
รัชฎา โต่งกาโพง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
6
อชิระญา ลีพรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
7
สุวนันท์ กิณรีโดน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
8
ทศพล ฮังกาสี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
9
ทิษรุ วิชนะปัญญาฤดี
ห้องสาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
-
10
สถาพร แย้มกระจ่าง
Daywork (thailand)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
11
เมวิรา เดชาเลิศ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
12
ปริชาติ พ่อค้าช้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
13
นรีพร สังแดง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
14
อดิเรก นาหนองตูม
บริษัท มิตซูชาญสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
15
พีระเชฏฐ์ หอมชื่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
-
16
ชลดา ไชยสุริยงค์
ร้านป้ายก้าวหน้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
17
นัฐมล พิทักษ์กุล
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
18
อภิสิทธิ์ ค้าดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
19
สันติภัค เสนาไชย
ร้านปลายฟ้าสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
20
วราทิพย์ วิเชียร
ร้านป้ายก้าวหน้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
21
อรัญญา สังกฤษ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
22
ลักษมี บุตราช
บริษัทเซนโต เดคอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
23
อภิวัฒน์ ไชยยงค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
24
นราธิป กรุณานำ
บริษัท บ็อกส์ เอฟเฟค จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
25
สุธิมนต์ แพนบุตร
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
-
26
กิตติพันธ์ พรหมดี
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
-
27
เจนจิรา สีกาลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
/
28
วิศว ปุวงค์
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
29
ณรงค์ศักดิ์ คึมยะราช
บริษัท โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
30
ธีรวัฒน์ วระโงน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
31
จิตรานุช สิงเสียว
อนุมัติ
ตอบรับ
/
32
ชมนาด ดีมา
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
33
นฤภัส ข่วงทิพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกษ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
34
ชญาภา จักรพิมพ์
The pizza company สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
35
อนุธิดา มหาชัย
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
36
นฤภร นาโอพิมพ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
37
กฤตยชญ์ วิพรมหา
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
อนุมัติ
ตอบรับ
-
38
มณฑิรา ผ่านแสนเสาร์
บริษัท พี.เจ.มอเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
39
สุรีพร ทิพเสนา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
40
ปริยดา พานันต์
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
อนุมัติ
ตอบรับ
-
41
รุ้งนภา สุวรรณสิงห์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
42
ภาณุมาศ ตงศิริ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
43
สมิตา ชวนคิด
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
44
วีระพล เดชทับไทย
บริษัท ตันจง ซุบารุ ออโต้โมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
45
ตรีภพ นันทจักร์
บริษัท สินมิตร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
46
ภานพ นวลบุญมาเดชา
บริษัท ซี.พี.เอส. พูลเซอร์วิส จำกัด (สาขาสดลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
47
ชลิตา สิงห์งอย
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
48
พิมพ์พร วงค์จันทา
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
49
อภิญญา คันทะระ
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
50
ปิยะนาฎ วงศ์สาย
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
51
ณัฐธิชา เดชาเลิศ
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
52
สิรินาฏ ภูมิประเสริฐ
โรงแรม Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
อนุมัติ
ตอบรับ
-
53
มนตรี นามเสาร์
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
54
แสนแก้ว เวยสาร
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
55
ธัญญาเรศ รังศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
/
56
กมลธิดา สำราญพงษ์
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
57
กฤตภาส พลพัฒน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
58
สุดาลักษณ์ อะทะขันธ์
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
59
วริศรา เมืองโคตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
60
จิรภัทร เเสงพรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
61
ณัฐพล จู่มา
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
62
สิทธิชัย แสนบรรดิษฐ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
63
ณัฐกร นาลาดทา
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
64
รมณีย์ ใจทัศน์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
65
พิณทิรา แก้วทรายขาว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
66
ทนง พันธุ์เมือง
บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
67
พรจิตรา ดาวงค์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
68
บุรินทร์นนท์ พ่อค้าช้าง
บริษัท มิตซูชาญสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
69
พลอยธิดา พลอยมุกดา
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
70
กฤษรินทร์ยา นนเลาพล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
71
วชิราภรณ์ ยศพล
บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด สำนักงานใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
-
72
วริศรา ปานโพธิจารย์
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
73
ศรีสุดา ประวันตา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
74
ชุติมา สุขสนวน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
75
สันติภาพ พรมสถาน
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
76
พัชรี พิพิทธภัณฑ์
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
77
ชัยวัฒน์ ทัศมี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
อนุมัติ
ตอบรับ
-
78
ณัฐนิชา ตรีไทราช
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
79
อาริยา ไชยกา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
80
รัชศิมาภรณ์ เทพคำดี
ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
81
ทิพย์สุคนธ์ ศรีนา
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
82
กฤษฎา ชุมปัญญา
บจก.นิดารักษ์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
อนุมัติ
ตอบรับ
-
83
ณัฐวรรณ ทิพชาติ
บจก.บริษัท ณัฏฐ์ฐณภพ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
84
นลธวัช กมลหัตถ์
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
85
จิราภรณ์ สายเนตร์
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
86
บุญฤทธิ์ คำชมภู
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
87
นิญาภรณ์ คร้ามอ่ำ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
88
นนทวรรณ แก้ววิรัตน์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
89
มนต์รัก คำอ่อน
คณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อพัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
90
ศิริรัตน์ จันทะแพน
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
-
91
ชลิตา ศรีมุกดา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
92
กัลยรัตน์ ตาสว่าง
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
93
ปิยธิดา อนุญาหงษ์
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
94
ลัดดาวัลย์ แสงนัน
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
95
รณัสถ์ชัย บุรัตน์
6 Fifteen Studio
อนุมัติ
ตอบรับ
-
96
แพรพลอย รัตนะ
เทศบาลตำบลส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
-
97
วนิดา ชื่นชอบ
โรงแรม Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
อนุมัติ
ตอบรับ
-
98
ศรินทร์ยา สีนานวน
ธนาคารออมสิน สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
99
พิจิตรา โน๊ตสุภา
ศาลจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
/
100
กรวิภา แสงไพบูลย์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
101
วิลัยพร อุทธวงศ์
ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
102
สุทธิศักดิ์ เชื้อวังคำ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
103
ธนาภรณ์ วัดแผ่นลำ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
104
เรณุการ์ อินธิราช
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
105
พนมไพร ศรีเฉลา
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
106
นภัสสร ปุ่มเป้า
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
107
สุพัตรา ลาดบาศรี
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
108
ดารุณี ดาบสมเด็จ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
109
ธนาษิต ดาชะเมา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
110
สโรชา จิตรมั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
/
111
สุชาวดี ไชยทองดา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
112
ปฏิวรดา ไชยหาวงค์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
113
ปรีชา รัตนะ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
114
กอไผ่แก้ว ต่ายเนาว์ดง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
115
วีระพงษ์ พรมท้วม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
/
116
กัญญาณัฐ สอนชา
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
117
สนธยา อุปถานา
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
-
118
ธันยารัตน์ พลวงค์ษา
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
119
วรรณธิดา จุ่นสน
บริษัท พี.เจ.มอเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
120
ชารวี ตันติชัยมงคล
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
121
ชนธี ราชภูมี
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
122
ภิญญารัตน์ มหาวงค์
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
123
ธิดารัตน์ อุดหนุน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
124
ประทุมทิพย์ กล้าหาญ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
125
รัชนก พ่อครวงค์
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
126
ปารวี มุงคุณ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
-
127
อินทิราพร เดชพันธ์
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
128
ลลิตา ทิพย์สุวรรณ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
129
นันธิยา เกลี้ยงกลิ่น
อนุมัติ
ตอบรับ
/
130
อภิญญา เมืองสุวรรณ
บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
131
สุทธวิชญ์ พรหมมา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
132
วนิสรา อรรคนิตย์
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
133
ณัฐญา คล่องดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงหลวง (สาขาย่อยหว้านใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
134
ศิรินทิพย์ พลวงศา
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
135
ธัญวรรณ กาญจนสิริอังกูร
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
136
วนิดา จิณะรักษ์
KTV : KhonKaen Cable Network เคเบิ้ลเพื่อชาวขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
-
137
ขวัญเรือน บุตรสะอาด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
138
อารียา นิติธรรม
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
139
สุภารัตน์ กุลวงษ์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
140
ศรุตยา ภูมิโคกรักษ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
141
ศนันธฉัตร รามคำ
บริษัท พรอสเพอรัส คาร์โก้ โลจิสติกส์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
142
ศนันธฉัตร รามคำ
บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
143
เบญจพร หงษ์บุญเรือง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
144
สมฤดี สิงห์คำมา
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
145
ธันย์ชนก วิมลสม
อนุมัติ
ตอบรับ
/
146
อุดมศักดิ์ วังศรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
147
รัตน์ชนก บุนนท์
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
148
อนุชา เกษมสินธุ์
บริษัท มิตซูชาญสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
149
ณัฐพงษ์ แสนแพง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
150
ภานุพงษ์ โทรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
151
วรวิชญ์ โนนสุรัส
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
152
ศิริญญา หาญมนตรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
153
ชฎาพร ขุนวงค์ษา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
154
วรางคณา พรมพาน
บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
155
วาสิฏฐี จันทา
ธนาคารออมสิน สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
156
กรกนก สุขโสม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
157
พาสุ ชาแสน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
158
ศุภนุช ก้อนแพง
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
159
จารุวรรณ จำปาแก้ว
ไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
160
กนกวรรณ จูงไทย
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
161
จิราภรณ์ ขันจำปา
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่(กองสวัสดิการสังคม)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
162
ดาราพร ม่อมพะเนาว์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
163
ปิยะนิตย์ วงษ์เสนา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
164
ธรรมรัตน์ ธรรมเจริญ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่(กองสวัสดิการสังคม)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
165
สุนิสา วงค์เจริญ
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
166
อุลัยพร สุขจิตร
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
167
ณัฐกมล ฤกษ์งาม
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
168
กรรณิการ์ กลยณี
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
169
พงศธร โคตรธรรม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
170
วรัญญา ลี้พล
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
171
พรชนก จวงศรี
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
172
นพรุจ จันทร์แก้ว
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
173
สุพัฒตา สีบุญแปลง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
174
ศิริลักษณ์ งอยกุดจิก
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
175
ฐิติมา โสภางาม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
176
ภัทรสุดา โถตันคำ
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
177
วรายุทธ ตุดตะเวช
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
178
สุทธิดา คุณไชย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
179
ปัทมา บุณรังศรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
180
นิศาชล คำภิลัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
181
วิภารัตน์ โคตรมหาชัย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
182
อนุสรา รมจันทร์อินทร์
บริษัท พรอสเพอรัส คาร์โก้ โลจิสติกส์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
183
ผการ์ พาพานทาง
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
184
สุภาพรรณ สีสันงาม
อนุมัติ
ตอบรับ
/
185
กุลณัฐ แก้วมา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
186
ธนัฐพร สอรักษ์
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฏร์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
187
พรทิพย์ ธงยศ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฏร์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
188
กองมณี สีเทียวไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
/
189
สุเมธ พ่อคำรัก
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
190
สมฤทัย พันธะ
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
191
สุทธิดา แสนตื้อ
บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
192
กิตติญา จักรบุตร
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
193
ธีรนาถ ปัญญา
บริษัท เอฟโวลูชั่น อาร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
194
สุพัตรา มาดา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
195
ขวัญจิรา มุลตองคะ
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
196
พัชริดา โคตรชมภู
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
197
นวภรณ์ มณีวรรณ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
198
อรอนงค์ กั้วจำนงค์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
199
อรยา คำเกษ
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
200
ปัญสิริ กะภูทิน
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
201
นนธวัฒน์ หมื่นสา
KTV : KhonKaen Cable Network เคเบิ้ลเพื่อชาวขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
-
202
เชาวรินทร์ สังกฤษ
Armando
อนุมัติ
ตอบรับ
-
203
เนตินัย โคตรพงษ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
204
พัชรพล มาตราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
205
สตรีรัตน์ โคตรบรม
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
206
วรรณธณา โพธิตะนัง
ร้านป้ายก้าวหน้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
207
ปิยดา คำแพง
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
208
จิราพล ปัญจะการ
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
209
สไบทิพย์ ทองสวัสดิ์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
210
หทัยชนก ฝุ่นสุวรรณ
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
211
กาญจนา อุ้ยศรีแคน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
212
วลัยพร บัวบาน
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
213
นิตยา วังทะพันธ์
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
214
สุกัญญา พิกุลศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
215
สุทัศน์ รัตนวิบูลย์กุล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
216
นิรชา สัพโส
เทศบาลตำบลไฮหย่อง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
217
ศิริศักดิ์ ศรีสุธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
218
พรทิพย์ แสงวงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
-
219
วิชุดา วงศ์เตชะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
-
220
พรรณพัชร ดาบพิมศรี
บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
221
วริศรา มาตุรินทร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
222
พัณณิตา ดวงปากดี
บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
223
ปริวัฏฏ์ ระพิสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
224
ธิติมา ศรีสุราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
225
ปภัสสร มาตราช
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
226
อนงค์นาถ พิกุลศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
-
227
วิลาวรรณ แดงมี
บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
228
ปิยะวัลย์ แก้วคำแจ้ง
บริษัท ดาสโก้ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
229
สุพิชชา โพธิ์คำ
บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
230
สุมาลี พิพิทธภัณฑ์
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
231
อารีรัตน์ รัตนมณีนิล
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
232
คฑาวุธ ทัศนิวาส
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
233
ศรินยา อาจโยธา
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
234
สุทธิดา แสนมะฮุง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
235
ปริญญา อินทะวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
236
อนุธิดา พัสรางกูล
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
237
ณัฐธิดา สุกัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
238
สุจิรา เข็มอุทา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
239
สุทธิตา มหาวงค์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
240
ศิริลักษณ์ ระหงษ์
เทศบาลตำบลหนองสนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
241
รัชนีกร ซึมเมฆ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
242
วีระพงษ์ เคนสิลา
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
-
243
แคทริญา วงอินอยู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
244
สุดารัตน์ อุปรี
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
-
245
สุทธิกานต์ คุณวงศ์
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
246
พณพล แก้วนาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
247
อภิญา วงศรีลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
248
มธุรส คุณหม่อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
249
ปาณิตา สุริยันต์
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
250
ศรินยา ปาเขียว
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
251
เกริกเกียรติ ผาพรม
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
252
ปิยภรณ์ พรหมเสนา
ที่ว่าการอำเภอดอนตาล
อนุมัติ
ตอบรับ
/
253
เอกภพ ไชยเลิศ
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
254
ภูธเนศ วันดี
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
255
วีระวัฒน์ สุขโฉม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
256
พสกร คำตลบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
257
กรกนก ดากาวงศ์
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
258
อรรถพล อัมวงค์
บริษัทวันม๊อบบี้ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
259
ธรรมนูญ จันทร์ศรีเมือง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
260
ลลิตา ไพคำนาม
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
261
อธิพงษ์ คำปัง
บริษัท บ็อกส์ เอฟเฟค จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
262
ธงไชย สว่างใจ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
263
รัตนาภรณ์ พิมพ์มีลาย
ห้างหุ้นส่วนสามัญอิสระการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
/
264
นันทิกานต์ โคตรเสนา
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
265
วิภาวรรณ พลลาชม
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
266
นันธิยา บุญ​โสม
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
267
สุนิตา แสนมะฮุง
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
268
วีรศักดิ์ สูรย์ศร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
269
ศรสลัก วงค์งาม
อนุมัติ
ตอบรับ
/
270
โชติรส คำพรมมา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
271
นภาพร บัวคันชุม
บริษัท พรอสเพอรัส คาร์โก้ โลจิสติกส์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
272
เอมมิกา ไมอักรี
ไปรษณีย์ตลาดมาบตาพุด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
273
รัชณากร ภูมิลำเนา
ธนาคารกรุงไทย สาขาเนวาด้าสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
274
ชนิตตา พงษ์ศิริ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
275
อารียา เทากลางดอน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
276
สุภาวิณี เนตรวงศ์
ธนาคารออมสิน สาขาคำชะอี
อนุมัติ
ตอบรับ
-
277
สุทธิดา เสนาทิพย์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
-
278
ณัฏฐา ธรรมสุวรรณ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
279
พาฤดี ขันเพียแก้ว
บริษัทมิตซูนานามหาสารคาม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
280
กฤษดา เอี่ยมมี
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
281
วิภารัตน์ คุณา
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
282
เจนจิรา ท้าวนาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
283
ณัฏฐธิดา บุตรหนองหว้า
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
284
สินจัย ชาวัด
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
285
จิราวรรณ ชนะแสบง
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
286
ศุภฤกษ์ ศรีเจริญ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
287
วรรณภา ช่างสอน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
288
โสระยา สมทอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
289
บุญฤทธิ์ เสนาช่วย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
290
ธวัลหทัย ฉิมตระกูล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
291
ไข่มุข จงเทพ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
292
นรินทิพย์ เรืองศรี
นิวแสงทองเซอร์วิสจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
293
น้ำทิพย์ ลาลัย
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
294
สิทธิกร อนุรักษ์ถิรวัฒน์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
295
เตือนใจ พาลึก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
296
ภัทรกุล บุญมา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
อนุมัติ
ตอบรับ
-
297
อารีรัตน์ ไชยศรี
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
298
ชานุรัตน์ สูนยะราช
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
299
เจวรี บุญประคม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
300
ภัสรา ยืนยง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
301
วิสุดา ใบธรรม
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
302
ณัฐพร ฤทธิธรรม
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
303
กิตติมา แก้วสอนดี
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
304
ศิริลักษณ์ ธรรมคันธี
เทศบาลตำบลส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
-
305
พิมพิกา ขันสัมฤทธิ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
306
สุภาภรณ์ ไตยราช
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
307
นริศรา ใยปางแก้ว
บริษัท แอดแวนเทรด จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
308
กนกพร ศรีลาศักดิ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
309
มลาวรรณ ทองออน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
310
รวีวัฒน์ ไกยพาย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
311
มาริสา งิ้วพรม
บริษัท เออาร์เอ บ้านบัญชี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
312
อมรกานต์ นามมนตรี
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
313
รัตนาพร จันทวงค์
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
314
ภาวิณี ดีด้วยปาก
บริษัท เออาร์เอ บ้านบัญชี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
315
อรอนงค์ คำสงค์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
316
ศุภนิดา สาระคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
317
สุทธิกานต์ จันทา
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
318
สุลาลักษ์ แน่นอุดร
บริษัท เออาร์เอ บ้านบัญชี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
319
ธัญญา ครุธตำคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
320
นงลักษณ์ บุญพรม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
321
ปนัดดา เชื้อกุณะ
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
322
ขนิษฐา​ ศรีวิชัย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเนวาด้าสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
323
ชุติมา พิมพ์มีลาย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเนวาด้าสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
324
ปิยะวรรณ เพ็ชร์มาลี
ห้างหุ้นส่วนสามัญอิสระการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
/
325
ณัชชา จันทพันธ์
ที่ว่าการอำเภอเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
326
อารียา เที่ยงทัศน์
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
327
ปัทมา ใสส่อง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
328
วราภรณ์ ผลทวี
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
329
นิภาพร แสงเพชร
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
330
ชลธิชา ไชยวุฒิ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
-
331
อรจิรา ศิรินา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
332
นันทสิทธิ์ บัวชุม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
-
333
ปรียานุช วงค์ดวงผา
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
334
มณฑิรา บุราณสาร
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
335
จันทิมา แสนภูวา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
336
สิริวิมล แก้วก่า
ธนาคารออมสิน สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
337
สุภาพร ผาอินทร์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
338
ปราโมทย์ ชัยวินิจ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
339
กัลยา พรหมสาขาฯ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
340
โสภาพร กิ้มติ๋น
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
341
กฤษดา กานนท์
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
342
พนิตสุภา วงค์คำจันทร์
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
343
สนธิยา อุบัวบล
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
344
วิภาวดี สวัสดี
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
345
ธิดารัตน์ ราชพงษ์
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
346
วิไล งามดี
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
อนุมัติ
ตอบรับ
/
347
ศศินา ทีคอโงน
บริษัท โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
348
ธนากร บุพศิริ
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
349
สุดารัตน์ โพธิ์ดำ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
350
ยูริสา พันธุ์กาง
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
351
สุทธาทิพย์ อุปพงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
/
352
ฉันธิสา นิติธรรม
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
-
353
อภิญญา ยอดขาว
โรงเรียนบ้านศรีวิชัย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
354
พิกุลทอง วะเกิดเป้ง
โรงเรียนบ้านบะหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
355
ประภัสสร สุขภาค
ห้างหุ้นส่วนสามัญอิสระการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
/
356
เปียทิพย์ มะณีสาร
บริษัท แคสแคล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
357
สิริลักษณ์ ใจช่วง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
358
นิทัศน์ แสนทัน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
359
ณัฐพงศ์ ไชยโย
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
360
สมชัย โอชา
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
-
361
พัฒนพงศ์ ทันบุญ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
362
ปิยะนัฐ โคตะบิน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
363
อรยา จิตมาตย์
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
364
เสฏฐวุฒิ ดวนสิงห์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
365
ภานุพงษ์ ระย้าจันทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
366
เสน่ห์ พิมพ์แพง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
367
จรณินท์ ภาคภูมิ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
368
กฤษฎากรณ์ วงศ์ศรีจันทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
369
ณัฐดนัย มลคลสินธุ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
370
ภรณ์ทิพย์ นามบุรี
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
371
ชุลีนารถ เที่ยงจิตร
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
372
วรินทร คำป้อง
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
373
สุทธิดา ชุมปัญญา
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
374
ประภัสสร ศรีหาเวช
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
375
ธีระศักดิ์ พลบำรุง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
376
อมรรัตน์ หงศาลา
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
377
กชกร แสงหล้า
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
378
สุภาพร ศรีลาศักดิ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
379
ธัญญารัตน์ ไชยราช
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
380
ปวีณา แสงพรหมชาลี
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
-
381
วราพร รามฤทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
382
โกลัญญา ผลภาษี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
383
เบ็ญจมาศ หมื่นลูกท้าว
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
384
สุภัสตรา แก้วพิลา
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
385
ชุติมา ปุญญานันทโชค
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
386
ศุภัฏษร นามเดช
สถานีตำรวจภูธรนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
387
ดอกฟ้า อุ่มภูธร
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
388
ณัฐชา ทบแก้ว
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
389
รุจิรดา หนูจันทร์
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
390
กรชนก เครือบุดดี
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
391
จิราพร บุญตา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
392
คุณิตา ศรีแสง
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
393
อารียา ลือแสน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
394
พัสรากรณ์ เดชธิสา
หจก.สรรสิริ ค้าส่ง (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
395
กนิษฐา เทอำรุง
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
396
มลธิตา วงษ์สุวรรณ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
397
ศิริรัตน์ ฟองอ่อน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
398
ศิวาพร ยางธิสาร
บริษัท แอคคิวราคอนซัสติ้ง จำกัด (สาขาเกาะสมุย)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
399
รุจิรา โคตรธรรม
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
400
รุ้งทิพย์ อุเทนทำ
สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 บก.ทล
อนุมัติ
ตอบรับ
/
401
เบญจวรรณ แสงสวน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
402
ศุภกานต์ ฤทธิปะ
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
อนุมัติ
ตอบรับ
/
403
กิตติพัฒน์ พลราชม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
404
อรทัย วงค์ษา
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
405
นิภาพร ศรีรักษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
406
สุธาวัลย์ โชติอำพร
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสุขลา
อนุมัติ
ตอบรับ
-
407
สุมินตรา พิกุลศรี
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
408
ศิรินทร์ญา กันทะสอน
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
409
ตติยา รัศมี
สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 บก.ทล
อนุมัติ
ตอบรับ
/
410
ไชยา ใยวังหน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
411
น้ำผึ้ง คึมยะราช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
412
ศรัณย์ สุทธวงค์
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
413
นงลักษณ์ แก้วมะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
414
วิลาศิณี สีเกิ้ง
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
415
อภิวัฒน์ มัชฌิมรัตน์
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
416
วริศรา คำซาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
417
จุฑามาศ สิทธิยา
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
418
ศิรินันท์ ปัญญาชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
419
นวรัตน์ บุตรเพ็ง
บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
420
พิจิตรา พ่อสียา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
421
นิศามณี รัชโน
ร้านป้ายก้าวหน้า
อนุมัติ
ตอบรับ
-
422
สุธิดา เพ็งใส
สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
423
มัลลิกา จันทร์สด
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
424
นภัสสร คำคุณเมือง
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
425
กมลทิพย์ สุวรรณจันทร์
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก
อนุมัติ
ตอบรับ
-
426
รัตติพร เดชนิ่ม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
427
ทิพธัญญา ลาดเหลา
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
428
เปมิกา นรสาร
บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
429
กรกนก ศิลารักษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
430
พรสุดา นันธิเสน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
431
วิภาดา พรหมโสภา
อนุมัติ
ตอบรับ
/
432
เกียรติศักดิ์ กงนะ
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
433
รุจีรา เทเสนา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
434
พงศ์วิช กลางประพันธ์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
435
กรกช ไชยเชษฐ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
436
มนัสวี จิตรจักร์
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
437
นันทิชา นาใจนึก
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
438
ศศิพร คนคล่อง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง (สาขาย่อยนาทม)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
439
นฤมล เกษมสุข
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
440
สายธาร ปทุมมากรณ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
441
ลัดดาวัลย์ ชื่นชม
โรงเเรมHyatt Regency Huahin & The Barai
อนุมัติ
ตอบรับ
-
442
สลิลทิพย์ พรมภา
บริษัทโตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
443
รุ่งทิวา ดวงไชยเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
444
ศรันย์ภัทร รัตนไพบูลย์
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลทีวี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
445
ศิมิลัน ยงบรรทม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
446
กิตติธร อุณหะโชติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
447
ศิริลักษณ์ ปักเขทานัง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
448
รจนาวรรณ นนยะโส
อนุมัติ
ตอบรับ
/
449
สุกัญญา คอนสาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
450
สัญญา โมระดา
บจก.นิดารักษ์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
อนุมัติ
ตอบรับ
-
451
เจตนิพัทธ์ พรมโคตร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
452
ศุภกร มณีรัตน์
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
453
อัครพล เกตุใหม่
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
454
อภาวดี พุทธมาตย์
บริษัทโตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
455
ญาณิศา สัมพะวงค์
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
456
จารุวรรณ สิงห์รัมย์
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
457
ศิรสิทธิ์ ธนะคูณ
บริษัท ตันจง ซุบารุ ออโต้โมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
458
อาทินาถ สลางสิงห์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
459
จิตรลดา วงศ์มีแก้ว
บริษัท พี. แท็คซ แอ็คเคานติ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
/
460
มาริสา แก้วระคุณ
บริษัทโตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
461
นฤมล ทุมโส
สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
462
ชุลีขวัญ แก่นจันทร์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
463
น้ำฝน ถานทนดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
464
ธารทิพย์ ผาใต้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
465
อาภาพร อำภาวงศ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
466
วันดี สีนวลแล
ร้านคูเจริญค้าวัสดุ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
467
ทัดดาว โคตรเครื่อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
468
ชไมพร ชารีพร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
469
วิชดาภรณ์ คำพันธ์
บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
470
ศิวิมล พรมศรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
471
นัฐพงษ์ ติธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
472
รัฐกรณ์ ทองโคตร
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
/
473
จารุวรรณ นาหมีด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
474
ปฏิณัฐ ศรีสุพรรณ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
475
อิศราพรรณ บุตรเขียว
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
476
จิรายุ จันทร์หอม
ที่ว่าการอำเภอดอนตาล
อนุมัติ
ตอบรับ
/
477
กนกพร ไขประภาย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
/
478
ประภัสสร เข็มพันธุ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
479
นพรัตน์ แสนหูม
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
-
480
ธิวา วิริยะมานะมั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
/
481
พรสุดา ชาวคนดง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
482
ธนพงษ์ อุ่มสาพล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
483
อรกนก ไทยเสรีวัฒนา
หนองเต่า การยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
484
ฉัตรอนงค์ เพ็ชรรัตน์
เทศบาลเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
485
เจนจิรา นครขวาง
อนุมัติ
ตอบรับ
/
486
ละอองดาว แสนสุริยวงศ์
บริษัท นนน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
487
อักษรสวรรค์ โคตรสมนวล
อนุมัติ
ตอบรับ
/
488
วนิดา โลสันตา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
-
489
คฑาวุธ ยะวงค์คะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
490
อาทิตยาพร ไชยชมภู
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
491
ณัฐฏาภรณ์ สังข์กฤษณ์
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
492
ยลรดา ธรรมวงค์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
493
อรทัย ราชาดำ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
494
อรฤทัย ไกรษร
บริษัทโตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
495
ขวัญฤดี ลีขวางแก้ว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
-
496
อนุรักษ์ ภูลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
497
วรรณภัทริศา หมื่นพรมไพร
บริษัท นนน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
-
498
กนกวรรณ ลำพูน
เทศบาลเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
-
499
เนติ ซาผู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
/
500
ประภัสสร สัพโส
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
501
เมธา พลเลิศ
อนุมัติ
ตอบรับ
/
502
วีรวรรณ ชาธิพา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
503
ศิริกานต์ จันทรังษี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
504
พรปวี พิศสุวรรณ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
505
อธิติ คำตั๋น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
506
ฤทัยทิพย์ ยอดหอ
บริษัท วี พร้อม กรุ๊ปป์ (สำนักงานใหญ่)​
อนุมัติ
ตอบรับ
-
507
พัฒริณ มณีกัญญ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/
508
จุติพร วันปลั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
509
มิตรภาพ แสงนนท์
บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
อนุมัติ
ตอบรับ
-
510
นที ปิยะขาม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
-
511
นลินีย์ บุตรทองพิมพ์
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
512
อมร​เทพ​ ปีลาตี
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
513
อัจฉริญา อินทร์พรม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
514
สิริยากร ชัยตอกเกี้ย
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
515
อารดา สุวรรณโพธิ์ศรี
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
516
นัยพักตร์ ยิ้มกระจ่าง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
517
จิราพร ไชยโพธิ์
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
518
ธีระวิทย์ เติมทานาม
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
519
อรอนงค์ หาญมนตรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
-
520
ทิพย์รัตน์ นัยศิริ
ธนาคารออมสิน สาขาศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
/
521
พรอุมา ตุ่ยไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
/
522
กมนทรรศน์ กองกูล
ร้านหนึ่งนภาดอกไม้สดและออแกไนซ์
อนุมัติ
ตอบรับ
/