กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
นายจีรวัฒน์  พ่อศรีชา
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
2
จันทร์ทิพา  โสมนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
3
ปิยภรณ์ ถนอมทรัพย์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
4
อริสา ยุบล
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ชมภูนุช บางทราย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ณิชารีย์ ชนะเคน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ลักษิกา มลคลสินธุ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
8
สหภาพ พรมมาโอน
บริษัท บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด ภายใต้แบรน Luxury Clinic
อนุมัติ
ตอบรับ
9
ออมทรัพย์ พรมประศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
10
อาทิตยา อนุญาหงษ์
Embassy Clinic สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
11
ธนวัฒน์ พรหมจอม
บริษัท ยูเอสเอ แคมป์ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
12
กฤตนัย กุดวงค์แก้ว
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
13
ศุภณัฐกรกิตติ์ พลขำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
14
ประติพงษ์ พันสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
15
ทิพย์ปภา มองบุญ
บริษัทภมรรัตน์ปรีชา อะไหล่ยนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ออมสิน พรมประศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
17
ปวินท์  โคตรชมภู
บริษัท โชคดีมีดี 2018 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
18
มารุต นิธรรม
สำนักงานกฎหมายชาตยา ทนายความ
อนุมัติ
ตอบรับ
19
เฉลิมชนม์ แย้มเสมอ
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กเพรส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
20
กันตนา สกุลซ้ง
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
21
นงนภัส อินสุวอ
ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ศุลักษณ์ สังข์เมือง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
23
สิรินุช บุษมงคล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
24
นุชธิดา ริกำแง
บริษัท โตโยต้าเบสท์ จำกัด (สาขาพังโคน)
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ปิยะธิดา  ภูจอมจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
26
อิศราภรณ์ บุญแสง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อนุมัติ
ตอบรับ
27
สร้อยสุดา คำพิลา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
28
นุจรี อุ่นรัมย์
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
29
น้ำทิพย์ ผลมะลี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
30
สุพิญญา เคนทวาย
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
31
ภาณุวิชญ์ อาจหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
32
ธันย์ชนก อินธิโส
ธนาคารออมสิน สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
33
จิรโชติ แซ่ลิ้ม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
34
นายสายชล พันธ์นาคำ
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
35
จิราพร อุปพงษ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
36
กิติมา ศรีนัครินทร์
บริษัท เปอร์สเปคทีฟ 9 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ดิษฎา เชื้อคำเพ็ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
38
ปิยรัตน์ เดชขันธ์
อนุมัติ
ตอบรับ
39
ภัณฑิรา แสงมี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
40
พรชัย จันทะฝ้าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
41
วลินดา แก้วมุกดา
บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
42
อัญญรัตน์ อ้อยรักษา
หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา สาขา หน้าประตูเมือง
อนุมัติ
ตอบรับ
43
สัญลักษณ์ กุจิรพันธ์
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
44
สุริณี ชัยมุงคุณ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
วิภาวดี ทิพย์บุปผา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
46
อรพรรณ สีบุญเรือง
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง
อนุมัติ
ตอบรับ
47
พิชิตชัย เดชะคำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
48
วิสุทธิชัย แก้วยะลุน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
49
ภัทรียา เถรวงแก้ว
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
50
ธีรชญา มีชาวนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
51
กันย์แก้ว สุคำภา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
52
กาญจนาพร โคตรวิชา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
53
รัชนีกร สันทัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
54
มะลิวรรณ บุญงอก
บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
55
กรวิชญ์ เทวงศ์กุลชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
56
นภาพร  จงแจ้งกลาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
57
อดิศักดิ์ ยันนี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
58
จิรวรรณ ฉ่อกระโทก
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
59
ปนัดดา ชัยมุงคุณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
60
ชไมพร แสนไชย
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
61
ชุติมา บุตรดี
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
62
อภิชัย ชาคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
สุภัทตรา เถาว์สอน
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
64
นุชจรี กันยาตี
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
65
วิทยา ตะวะนะ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
66
ธิติญาพร กุณสิทธิ์
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
67
อรรถสิทธิ์ ไชยวงศ์คต
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ชลธิชา วงค์ษาเนาว์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
69
ปฏินันท์ ศรีสุพรรณ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ศิริวรรณ สงวนสิทธิ์
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ทิพมาศ ราชคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
72
วิศรุต นนตะพันธ์
สโตร์ 3bb สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
73
วิษณุ รัตราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
74
เพ็ญวิภา ทองศูนย์
บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
75
ไอลดา ศรีวิลัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
ชลลดา ฉาไธสง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
77
เกริกพล พุดน้อย
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
78
พรนภา คำพิลา
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
79
รุ่งรัชนี โต่นวุธ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
80
ภานุเดช อุทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
81
ณรงค์ฤทธิ์ แสงสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
82
เมธิกา แสงพรมชารี
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
83
ณัฐสุดา  อุทัยวัฒน์
VETMON ONLINE MARKETING COMPANY LIMITED
อนุมัติ
ตอบรับ
84
ธันญาธรณ์ ปู่อรุณ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
85
ณัฐชัย นะคะจัด
หจก.หนองคายชฎาทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
86
เอมมิกา หงสาชุม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
พรทิพย์ บุญไสย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
88
สุดารัตน์ ประเทพา
หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์
อนุมัติ
ตอบรับ
89
สุดารัตน์ จวงแดง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยนาถ่อน
อนุมัติ
ตอบรับ
90
ณัฐริกา ฤทธิ์สยอง
หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์
อนุมัติ
ตอบรับ
91
เตวิช บัวชุม
แขวงทางหลวงนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
92
ประภัสสร โสมนาม
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
93
ทิพย์รัตน์ เกตจุนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
94
นาธาน พงษ์พิศ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
95
พรมพิริยะ คำมี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
96
จิตทาลักษ์ รัตน์พนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
97
อารยา พวงศรีเคน
เทศบาลตำบลปลาโหล
อนุมัติ
ตอบรับ
98
อนามัย ศรีมงคล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
99
วิศรุต แสงคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
100
วิทิตา ปุกะนะ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
101
สุทธิราช เชื้อจันทา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
102
พิชญธิดา คุ้มบุญ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
103
วิชุดา เสนาทิพย์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
104
ศศิธร วงศ์ศรีชา
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
105
กานต์ ภูกองสังข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
106
ธนัชชา บุญชู
หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา สาขา หน้าประตูเมือง
อนุมัติ
ตอบรับ
107
กษมา พจนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
108
น้ำทิพย์ ชาเหลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
109
ภาริณี ตงบุญชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
110
วรรณนิษา งามนาสี
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
111
สุธิดา ทันอินทรอาจ
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
112
ปภัสสร  ช่วยตา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
113
วีรวัฒน์ เชื้อคำฮด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
114
กัญญาภัทร โยธายุทธ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
115
กนกพร ผองแก้วอินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
116
งามเนตร ศิริพงษ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
117
จิรประภา ทิพย์เสนา
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
118
ไอรินทร์ นิยมธรรม
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
อนุมัติ
ตอบรับ
119
นพพล มัดถาปะกา
ที่ว่าการอำเภอเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
120
ตรีรัตน์ ขันสำรอง
สรรพสามิต อำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
121
ณัฐกานต์ แพรผึ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
122
ภานุพงศ์ ขันทะชา
โรงพยาบาลศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
123
จิรานุวัฒน์ ปิยะราช
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง(2518)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
124
วรเชษฐ์ โสมนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
125
สุรชาติ จันลาวงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
126
จักรกฤษ อาจหาร
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
127
ธีระศักดิ์ มนปราณีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
ณิชาพัชร์ ไตรยราช
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
129
วิศวนาถ ชาชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
130
ชุติกาญจน์  เสนาสี
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
131
กนกวรรณ ไกรสิน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
132
ธีรวัฒน์ ผิวเขียว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
133
สิทธิชัย ตุมอญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
134
อนุพล อินธิราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
135
จุลสิทธิ์  ธนะคำดี
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
136
ศุภชัย ใจทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
137
ปาริฉัตร คำมุงคุณ
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง(2518)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
138
จิราพรรณ ไชยชิต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
139
สุดารัตน์ ศิริ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว (ฝ่ายธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
140
จารุภัทร พิมพ์พุฒิ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
141
พรนภา  วงษ์สีดา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
142
ชญาณี เดชาเลิศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
143
ปริญญากรณ์ รัตนภูมิ
บริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
144
กนิษฐา จันทร์แก้ว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
145
อุไรวรรณ ใจทัศน์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
146
บัณฑิตา คำควร
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
147
สุชาดา วงศ์พันธ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
148
พิมลวรรณ จักรโสภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
149
จิราวรรณ รูปงาม
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
150
ธวัชชัย ยาปัญ
แขวงทางหลวงนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
151
วิศรุต ทีสุกะ
ที่ว่าการอำเภอเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
152
ธิติมา ศรีนาเจริญ
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
153
นิราวรรณ ทุมสา
สำนักงานสุภาพรการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
154
ชนิดา เเก้วเสนา
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
155
รุ้งเจริญ มุงแสน
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว (ฝ่ายธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
156
ภัณฑิลา ทาปื้อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
157
สุพัชชา ใจมั่น
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
158
ปภัสรา เทบำรุง
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
159
เขมิกา พิมพา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
160
ธัญญาเรศ รุกคำ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายการเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
161
จุฑามณี สนิทกลาง
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
162
วนัดดา ศรีเลิศ
อนุมัติ
ตอบรับ
163
ปริตตา  ฮ่มป่า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
164
อรสุดา ดาบสีพาย
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
165
อภิสิทธ์ เชื้อกูล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
166
อารีลักษณ์ ม่วงพัฒน์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
167
หทัยภัทร พรมแพง
ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
168
นัฐญา บรรณาลัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
169
พัชณี โฮมวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
170
ภัทรกฤต  กลางประพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
171
จันทิมา เนาวะราช
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
172
อภิวัฒน์ สิมมาคำ
หจก. พี.เอ.คอลเล็คชั่นแอนด์ลอว์ สำนักงานประกอบธุรกิจทวงหนี้
อนุมัติ
ตอบรับ
173
ปนัดดา มูลเทศ
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
174
สโรชา สุขวิพัฒน์
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
175
ประสพโชค โควบุตร
ธนาคารออมสิน สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
176
ทราวดี ดวงสงค์
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
177
ศิริลักษณ์ จิตบัวลอย
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
178
ภีมพล คูรานา
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
179
พินทุสร เเก้วจุฬาศรี
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
180
วรรณภรณ์ บางทราย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
181
พงศกร ฮังโยธา
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
182
ชลธิชา คนครอง
อนุมัติ
ตอบรับ
183
ปริยาภรณ์ โยธาพล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
184
พจณิชา ศรีวะกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
185
วัชรี เหลาแตว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
186
เทพปรียา ปิลอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรเซลล์(HINO)
อนุมัติ
ตอบรับ
187
ศิรินทร์เรศ อินปาว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
188
ธัญลักษณ์ กาพย์ขน
ไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
189
วิภาพร ยาสูญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
190
พัชนิกา คนหมั่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
191
มณีนุช นามเสาร์
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
192
ศรัณยา บุตรศรี
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
193
จิราพรรณ เสนจันตะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
194
พรพิมล โคตรบรม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อนุมัติ
ตอบรับ
195
อนิตา จักรเครือ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
อนุมัติ
ตอบรับ
196
ฐิติวัติ แสงกล้า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
อนุมัติ
ตอบรับ
197
อนามิกา กุตระแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุฉินารายณ์
อนุมัติ
ตอบรับ
198
นพชัย ภูแย้มใส
ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์
อนุมัติ
ตอบรับ
199
พิชญา ดาบลาอำ
อนุมัติ
ตอบรับ
200
สินีนาถ ยะไชยศรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
201
พรสุดา มุงธิราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
202
ปฎิภาณ งอยจันศรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
203
ยุวดี เกตวงษา
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
204
ยุทธนา ทองใบใหญ่
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
205
ไพฑูรย์ ภูระภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
206
ธิติมา พลราชม
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
207
สุภารัตน์ นามประมา
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
208
ธิดารัตน์ พรมวัง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
209
กชนิภา ศิลารักษ์
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
210
ขวัญธิดา คำสงค์
บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
211
นิรดา สาระชาติ
อนุมัติ
ตอบรับ
212
อภิสิทธิ์ สีดาเเก้ว
บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
213
วรรณภา กัลปพฤกษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
214
ขวัญธิดา ดวงดูสัน
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
215
ปิยกานต์  เกตวงศา
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
216
มาลีวัลย์ โคตะมา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
217
ชลัญจกร ทองออน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
218
สุดาภา ละม้ายศรี
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
219
ธีระพงศ์ บุพศฺริ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
220
เจษฎาบดินทร์ เทพศรีหา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
221
ยุพิน แก้วสีนวน
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
222
วิจิตตรา สาวงค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
223
ปรเมศ จิอุ่นงอย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
224
สุธาธรรม สุปินะ
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
225
สุพรรณิกา ไชยตะมาตย์
อนุมัติ
ตอบรับ
226
อภิชิต ชาคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
227
ภาณุวัฒน์ สัตถาผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
228
ปิยพร เทพคำดี
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
229
รัชฎาพร ประเทพา
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
230
สุภาวดี เรืองเกษม
อนุมัติ
ตอบรับ
231
ปิยวรรณ อุปพงษ์
ธนาคารกรุงไทย​ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
ตอบรับ
232
ทรรศวรรณ ไผ่มี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
233
อภิฤดี บาลโคตรคุณ
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
234
ปฏิภาณ อัคศรี
บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
235
กมลชนก นาโควงศ์
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
236
สมฤดี พิมสุวรรณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย)
อนุมัติ
ตอบรับ
237
พลอยไพลิน หินสุข
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย)
อนุมัติ
ตอบรับ
238
วิชชากร อุปพงศ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
239
มนทิรา ประลอบพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
240
จิราพร เหล่าพุทธา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
อนุมัติ
ตอบรับ
241
น้ำทิพย์ ทัศมี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
242
กุลธิดา เจริญชัยชนะ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3
อนุมัติ
ตอบรับ
243
จิราภา รักบุญ
หจก.รัฐนันท์ เพาเวอร์ซัพพลาย
อนุมัติ
ตอบรับ
244
ระพีพรรณ ชาธิพา
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
245
วรณัฐ สีลาอวน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
246
ทัศนัย ใจมั่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
247
เกศรินทร์ ประเสริฐสังข์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
248
ชาคริต สิงห์เสนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
249
วรรณิศา ผงสินสุ
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
250
วิยดา โคตรแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
251
ชลลดา วงศ์แก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
252
ผกามาศ ยอดวงศ์ษา
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
253
วรันยาพร ทองล้วน
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
254
อรวี ว่องไว
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
255
ณัฐริกา ทาวะลุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเจ ดีไซน์ อาร์ต
อนุมัติ
ตอบรับ
256
วาสนา วงค์สาย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
257
จันทร์เพ็ญ มิสงอน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
258
ศิริลักษณ์ ทองดี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
259
ดุจฤทัย มุขศรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
260
ปฏิมาพร ตุนา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
261
ทิวาภรณ์ วาดเมือง
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
262
อภิญญา ทิลารักษ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
263
ปภัสสร ปิ่นทอง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
264
เบญจมาศ ปวนเอ้ย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
265
รุณฑิกา เพชรคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
266
หนึ่งฤดี นันทะวงศ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
267
ฉันทนา บุญเหลา
บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
268
ธวิชติยา บุญศรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
269
สุพารัตน์ คำจันทร์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
270
ศิริษา พิมพาเลีย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
271
กชกร สามาตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
272
ปาริชาติ วงค์โสภา
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
273
สุจิตรา ทองใคร้
โรงเรียนบ้านนาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
274
จิราภรณ์ กิมุล
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
275
พรพิมล วงศ์กาฬสินธุ์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
อนุมัติ
ตอบรับ
276
ชุติมา พลธิราช
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
277
ปนัสดา จิปอมจา
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
278
ปวีณา หล้าพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
279
ภัทรา ราชเสนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีระพรขนส่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
280
ชลธิชา คนหาญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
281
ประภาสิริ ธัญทวีวรรณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
282
อมรรัตน์ นามเสาร์
อนุมัติ
ตอบรับ
283
อุไลพร วังพาน
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
284
อารีรัตน์ อินสา
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
285
พรชิตา เสนาช่วย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีระพรขนส่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
286
นัทธวัฒน์ ธิสังกะวัฒน์
บริษัท โชคดีมีดี 2018 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
287
รัชฎาพร ศรีคราม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
288
ปวริศรา  สอนสูญ
อนุมัติ
ตอบรับ
289
ชัชญา โทนศิริ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อนุมัติ
ตอบรับ
290
วิมลพรรณ มีเที่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
291
ธัญญารัตน์ บุสะอาด
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
292
วสันต์ อยู่สุข
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
293
ศิระนันท์ สีเทียวไทย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
อนุมัติ
ตอบรับ
294
ไพรวัลย์ บุญเหลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
295
นราวิชญ์​ ศรีขันทอน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
296
พรณภา ศรีสร้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
297
บุษญา ป้องทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
298
พรรณภัทร ศรีโล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
299
กิติยา ออทะขันธ์
อนุมัติ
ตอบรับ
300
วรรณวิษา จำปา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
301
ปิยะธิดา เชื้อตาพระ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
302
ชญาณี ไชยสัจ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
303
ขนิษฐา ใจปัญญา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
304
ธัญลักษณ์ เนื้ออ่อน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
305
ศศิธร ศรเพชร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
306
อุไรวรรณ บุญยืน
อนุมัติ
ตอบรับ
307
อริสา พรมลี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
308
กุลธิดา  วรรทวี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
309
สิริพรชัย ธรรมศักดิ์พุฒิ
Galadiaost Studio
อนุมัติ
ตอบรับ
310
สุทธิตา สุธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
311
ณัฏลิตา โถบำรุง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
312
ศศิธร กุลพันธ์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
313
ประภัสสร พิกุลศรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
314
ทรงพล คำท้าว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
315
นฤมล นาโควงค์
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
316
วราลักษณ์ คำภูแสน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
317
ยุพาภรณ์ จันทรุกขา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
318
นุสรา ดงแสนสุข
ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน
อนุมัติ
ตอบรับ
319
จุฑามาศ สุขสร้อย
บริษัท พีอาร์ มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
320
พัชริดา แสงมี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
321
กัลยา  รุ่งโรจน์
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อนุมัติ
ตอบรับ
322
จิรวัฒน์ บาลโคตรคุณ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
323
สุธิดา หอมจำปา
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
324
น้ำผึ้ง อินธิแสง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
325
กิตติชัย พูลชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
326
ศรัญญา โยธี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
327
ศิริวรรณ หลักทอง
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
อนุมัติ
ตอบรับ
328
จิรัชญา แสงนามล
บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
329
จิราวรรณ อุปโคตร
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
อนุมัติ
ตอบรับ
330
รุ่งฤดี อินลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
331
อริดี พีระธรรม
อนุมัติ
ตอบรับ
332
นัทธมล เบ็นอ้าหมาด
โรงเรียนบ้านดอนเตย
อนุมัติ
ตอบรับ
333
ศุภษร ชาภา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
334
กาญจนา เมษา
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
335
กัลยารัตน์ วันปัญญา
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
336
ทรรศิกา โกษาแสง
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
337
ทัดดาว พรมศรี
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
338
อริยะ  พลพันธ์
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
339
ณัฐชยา นาลิวงศ์
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
340
นิภารัตน์ พ่อพิลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง
อนุมัติ
ตอบรับ
341
รุ่งนภา ดาสี
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
342
อัศดา ทาลุน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
343
ยลดา ปู่ห้วยพระ
บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
344
วัชรินทร์ รังษี
สโตร์ 3bb สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
345
สุรัตน์ ศรีนุฤทธิ์
แขวงทางหลวงนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
346
ปัทมา นาสิงเตา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
347
ชลธิดา สีจำปา
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
348
อารียา วังกะธาตุ
บริษัท สำนักงาน ทีเค แอ็คเคาน์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
349
สุธาสิณี อ้วนโสดา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
350
ธรณินทร์ คำเมือง
บริษัท ยูเอสเอ แคมป์ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
351
ณัฐสิมา ศรีสุวะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
352
พิมพ์ชนก มุลสุรินทร์
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
353
กนิษฐา เสื้อก่านคำ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
354
กรวิชญ์  ส่งเสริม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
355
ปิยะมาศ ใจสุข
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
356
จิตรวรรณ โซ่เมืองแซะ
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
357
พรรณนิตตา นนเลาพล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
358
วีณา คำโคตร
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
359
สุธาสินี แก้วคำศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
360
วชิราภรณ์ แก๊สสูงเนิน
อนุมัติ
ตอบรับ
361
ทายัช ทองบุญธาตุ
อนุมัติ
ตอบรับ
362
ณัฎฐกิตติ์ ไชยพันธ์
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
363
จารุวรรณ สายวรณ์
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
364
วิลัยวรรณ ขอบไชยเเสง
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
365
วีระยุทธ โคตรชมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
366
ศิรภัสสร ผลกิจ
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
367
อภิญญา ทันบุญ
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
368
ฉันชนก ลาวงค์เกิด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
369
ปรียาภรณ์ จูมสีสิงห์
อนุมัติ
ตอบรับ
370
รุจิมาศ สมแสน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
371
สิรินาถ  โคตรธรรม
อนุมัติ
ตอบรับ
372
สุทธิดา ชัยมาโย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
373
สุทธิดา แสนสามารถ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
374
กรรณิการ์ ลังโคตร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
375
หนึ่งฤทัย ไชยพร
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
376
ชลดา อุปพงษ์
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
377
อรณิช วงค์แสนไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
378
พรชิตรา วิเศษวงษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
379
อภิญญา อุประ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
380
อนุชรา สุวรรณจันทร์
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
381
นริศรา เข็มจักร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
382
ประภัสสร ชื่นชม
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
383
เกตน์นิภา มะลิรส
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
384
ศิรประภา พั้วทอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
385
วราพร จันทอ่อน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
386
พร้อมพงษ์ ไกรษรวงค์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
387
ชนะชัย ศรีแพง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
388
อารยา ชุมปัญญา
บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ โค้ช จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
389
นิตยา อุปพงษ์
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
390
นันธิดา วันสวัสดิ์
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
391
ชณิกา กาฬแสง
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
392
พิชิตชัย โทอาสา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
393
สุพัตรา โฮมวงศ์
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
394
จินดารัตน์ สอนสมนึก
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
395
วัชรพงษ์ พรหมสาขาณสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
อนุมัติ
ตอบรับ
396
ยอดธง ศรีสุนาครัว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
อนุมัติ
ตอบรับ
397
จุฑารัตน์ ดวงมาลัย
สถานตรวจสภาพรถเอกชนอาคเนย์
อนุมัติ
ตอบรับ
398
ธนวันต์  คำผิว
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
399
ปิยธิดา ศรีประใหม
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
400
กรรณิกา แสนจันทร์
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
401
วริศรา แก้วดี
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
402
กัลย์สุดา อามาตมนตรี
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
403
วรรณวิสา พรมอ่อน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
404
กัลยาณี กำทองดี
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
405
ศิริรัตน์ เชื้อคำฮด
บริษัท พีอาร์ มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
406
ฐิติรัตน์ บุญกอ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
407
นภัสสร มิ่งมิตร
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
408
พรจรัส มีดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุมัติ
ตอบรับ
409
มาริษา ผ่านสำแดง
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
410
ปพิชญา อ่อนเขียว
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก
อนุมัติ
ตอบรับ
411
ศุพรัตน์ แข็งแรง
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
412
อารีรัตน์ ทองหนองยาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อนุมัติ
ตอบรับ
413
เพียรเพชร แดงมี
อนุมัติ
ตอบรับ
414
นริศรา โน๊ตสุภา
อนุมัติ
ตอบรับ
415
อรอุมา มาตราช
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
416
อังษณา  ธงสวัสดิ์
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
417
อรพนิต ทาระแก้ว
บริษัท หมีล้อแม็กซ์ยางยน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
418
โสภิดา ศรีลำพัง
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อนุมัติ
ตอบรับ
419
จิราวดี อุ่นใจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
420
อุดมเดช พวงมาลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
421
ปิยะพงษ์ พรหมสุพรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
422
อัญชิษา วรรณทอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
423
ชยสิทธิ์ พรหมอารักษ์
ร้านโชคกะแชมป์ ประดับยนต์
อนุมัติ
ตอบรับ
424
ศศิมาพร สารบรรณ์
บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
425
ธนากร ใจเสรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
426
วชิรา สลับศรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
427
ศิริรัตน์ จังคุณดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
428
วันชัย อุปทุม
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
429
ธัตศิญา ศรีอารักษ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อนุมัติ
ตอบรับ
430
เบญจมาศ สุราราช
อนุมัติ
ตอบรับ
431
ฐิติยา ปัญญาประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
432
ปิยะดา สายคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
433
วันวิสาข์ กรมดี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
434
ธนาวุฒิ กาสาวงค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
435
กิติศักดิ์ เพิ่มพูนคุณมารักษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
436
เกตุสุดา สูนย์ราช
บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
437
จิราพร กิ่งพรมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
438
นราวิชญ์ วงค์ละคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
439
รัตนา วงศ์กระโซ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
440
วัชพล วงษา
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
441
พัชร ทองนู
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
442
จินต์จุฑา ลีพรมมา
อนุมัติ
ตอบรับ
443
คุณพัฒน์ แสงพรมชารี
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
444
จรรยาศิรินันท์ ใจมั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
445
พงศธร สมรฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
446
ศิริวรรณ พนอมสาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
447
ณัฐชา แสนตุ้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
448
สุนิตา ดวงแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
449
กิตติพงศ์ มุลทองสุข
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
450
ปิยะธิดา เดชวงศ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
451
จุฑารัตน์ แสนภูวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
452
เบญจมาศ นาโควงค์
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
453
ศิริลักษณ์ กองอุดม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุฉินารายณ์
อนุมัติ
ตอบรับ
454
เปรมสิณี แสนอุบล
ป้าย ปุ๊บ ปั๊บ
อนุมัติ
ตอบรับ
455
คณิตา เล็กอ่อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรเซลล์(HINO)
อนุมัติ
ตอบรับ
456
กวินนาฏ สุทธิประภา
ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
457
นันทกร ลาดบัวน้อย
บริษัท คอนซูเมอร์เฮ้าส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
458
ฐิติยาภรณ์ จันทรลุทิน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
459
ณัชชา วงศ์ตาผา
ป้าย ปุ๊บ ปั๊บ
อนุมัติ
ตอบรับ
460
สุนัทชฎา จำปา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
461
ทิตติยา สาหัส
อนุมัติ
ตอบรับ
462
คุณากร ยะงาม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
463
เตชิษฐ์ ศิริพันธุ์
บริษัท บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด ภายใต้แบรน Luxury Clinic
อนุมัติ
ตอบรับ
464
ธวัชชัย มะริสาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
465
กฤษณะ มณีกัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
466
รัฐธรรมนูญ คุ้มโพน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
467
วุฒิชัย โง้นแดง
บริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
468
อดิเทพ สุขรี
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กเพรส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
469
กมลวรรณ ดวงปากดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
470
พลอย พรมทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์ เซอร์วิส2010
อนุมัติ
ตอบรับ
471
ริญลิณี พิลาทา
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
472
ธิดารัตน์ เครือดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
473
สุดารัตน์  ค่ำคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
474
วิลาสินี จันทะนุช
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
475
ยุภาวดี กระฉอดนอก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
476
รัฐพงษ์ มหามาตร
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
477
พรพิมล กวดนอก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งสนามนาง
อนุมัติ
ตอบรับ
478
กฤติมา งอยผาลา
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ