กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
กิตติกร เพ็งคำ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
2
นภัทร พจนา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
3
ทศพล งอยผาลา
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
4
นายจีรวัฒน์  พ่อศรีชา
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
5
จันทร์ทิพา  โสมนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ปิยภรณ์ ถนอมทรัพย์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
7
อริสา ยุบล
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
8
ชมภูนุช บางทราย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
9
ณิชารีย์ ชนะเคน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
10
ลักษิกา มลคลสินธุ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
11
สหภาพ พรมมาโอน
บริษัท บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด ภายใต้แบรน Luxury Clinic
อนุมัติ
ตอบรับ
12
ออมทรัพย์ พรมประศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
13
อาทิตยา อนุญาหงษ์
Embassy Clinic สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
14
ธนวัฒน์ พรหมจอม
บริษัท ยูเอสเอ แคมป์ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
15
กฤตนัย กุดวงค์แก้ว
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ศุภณัฐกรกิตติ์ พลขำ
อนุมัติ
ตอบรับ
17
ประติพงษ์ พันสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
18
ทิพย์ปภา มองบุญ
บริษัทภมรรัตน์ปรีชา อะไหล่ยนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
19
ออมสิน พรมประศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ปวินท์  โคตรชมภู
บริษัท โชคดีมีดี 2018 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
21
มารุต นิธรรม
สำนักงานกฎหมายชาตยา ทนายความ
อนุมัติ
ตอบรับ
22
เฉลิมชนม์ แย้มเสมอ
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กเพรส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
23
กันตนา สกุลซ้ง
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
24
นงนภัส อินสุวอ
ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ศุลักษณ์ สังข์เมือง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
26
สิรินุช บุษมงคล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
27
นุชธิดา ริกำแง
บริษัท โตโยต้าเบสท์ จำกัด (สาขาพังโคน)
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ปิยะธิดา  ภูจอมจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
29
อิศราภรณ์ บุญแสง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อนุมัติ
ตอบรับ
30
สร้อยสุดา คำพิลา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
31
นุจรี อุ่นรัมย์
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
32
น้ำทิพย์ ผลมะลี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
33
สุพิญญา เคนทวาย
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
34
ภาณุวิชญ์ อาจหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
35
ธันย์ชนก อินธิโส
ธนาคารออมสิน สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
36
จิรโชติ แซ่ลิ้ม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
37
นายสายชล พันธ์นาคำ
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
38
จิราพร อุปพงษ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
39
กิติมา ศรีนัครินทร์
บริษัท เปอร์สเปคทีฟ 9 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
40
ดิษฎา เชื้อคำเพ็ง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
41
ปิยรัตน์ เดชขันธ์
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ภัณฑิรา แสงมี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
43
พรชัย จันทะฝ้าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
44
วลินดา แก้วมุกดา
บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
45
อัญญรัตน์ อ้อยรักษา
หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา สาขา หน้าประตูเมือง
อนุมัติ
ตอบรับ
46
สัญลักษณ์ กุจิรพันธ์
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
47
สุริณี ชัยมุงคุณ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
48
วิภาวดี ทิพย์บุปผา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
49
อรพรรณ สีบุญเรือง
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง
อนุมัติ
ตอบรับ
50
พิชิตชัย เดชะคำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
51
วิสุทธิชัย แก้วยะลุน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
52
ภัทรียา เถรวงแก้ว
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
53
ธีรชญา มีชาวนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
54
กันย์แก้ว สุคำภา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
55
กาญจนาพร โคตรวิชา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
56
รัชนีกร สันทัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
57
มะลิวรรณ บุญงอก
บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
58
กรวิชญ์ เทวงศ์กุลชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
59
นภาพร  จงแจ้งกลาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
60
อดิศักดิ์ ยันนี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
61
จิรวรรณ ฉ่อกระโทก
อนุมัติ
ตอบรับ
62
ปนัดดา ชัยมุงคุณ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
ชไมพร แสนไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
64
ชุติมา บุตรดี
อนุมัติ
ตอบรับ
65
อภิชัย ชาคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
66
สุภัทตรา เถาว์สอน
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
67
นุชจรี กันยาตี
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
68
วิทยา ตะวะนะ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
69
ธิติญาพร กุณสิทธิ์
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
70
อรรถสิทธิ์ ไชยวงศ์คต
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ชลธิชา วงค์ษาเนาว์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ปฏินันท์ ศรีสุพรรณ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
73
ศิริวรรณ สงวนสิทธิ์
บริษัท มิตซูชาญมอเตอร์เซลส์นครพนม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
74
ทิพมาศ ราชคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
75
วิศรุต นนตะพันธ์
สโตร์ 3bb สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
วิษณุ รัตราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
77
เพ็ญวิภา ทองศูนย์
บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
78
ไอลดา ศรีวิลัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
79
ชลลดา ฉาไธสง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
80
เกริกพล พุดน้อย
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
81
พรนภา คำพิลา
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
82
รุ่งรัชนี โต่นวุธ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
83
ภานุเดช อุทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงกาฬคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิเคชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
84
ณรงค์ฤทธิ์ แสงสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
85
เมธิกา แสงพรมชารี
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
86
ณัฐสุดา  อุทัยวัฒน์
VETMON ONLINE MARKETING COMPANY LIMITED
อนุมัติ
ตอบรับ
87
ธันญาธรณ์ ปู่อรุณ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
88
ณัฐชัย นะคะจัด
หจก.หนองคายชฎาทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
89
เอมมิกา หงสาชุม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
90
พรทิพย์ บุญไสย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
91
สุดารัตน์ ประเทพา
หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์
อนุมัติ
ตอบรับ
92
สุดารัตน์ จวงแดง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยนาถ่อน
อนุมัติ
ตอบรับ
93
ณัฐริกา ฤทธิ์สยอง
หจก.ทีแอนด์เอ็ม โลจิสติกส์
อนุมัติ
ตอบรับ
94
เตวิช บัวชุม
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
95
ประภัสสร โสมนาม
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
96
ทิพย์รัตน์ เกตจุนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
97
นาธาน พงษ์พิศ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
98
พรมพิริยะ คำมี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
99
จิตทาลักษ์ รัตน์พนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
100
อารยา พวงศรีเคน
เทศบาลตำบลปลาโหล
อนุมัติ
ตอบรับ
101
อนามัย ศรีมงคล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
102
วิศรุต แสงคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
103
วิทิตา ปุกะนะ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
104
สุทธิราช เชื้อจันทา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
105
พิชญธิดา คุ้มบุญ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
106
วิชุดา เสนาทิพย์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
107
ศศิธร วงศ์ศรีชา
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
108
กานต์ ภูกองสังข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
109
ธนัชชา บุญชู
หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา สาขา หน้าประตูเมือง
อนุมัติ
ตอบรับ
110
กษมา พจนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
111
น้ำทิพย์ ชาเหลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
112
ภาริณี ตงบุญชัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
113
วรรณนิษา งามนาสี
อนุมัติ
ตอบรับ
114
สุธิดา ทันอินทรอาจ
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
115
ปภัสสร  ช่วยตา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
116
วีรวัฒน์ เชื้อคำฮด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
117
กัญญาภัทร โยธายุทธ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
118
กนกพร ผองแก้วอินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
119
งามเนตร ศิริพงษ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
120
จิรประภา ทิพย์เสนา
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
121
ไอรินทร์ นิยมธรรม
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
อนุมัติ
ตอบรับ
122
นพพล มัดถาปะกา
ที่ว่าการอำเภอเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
123
ตรีรัตน์ ขันสำรอง
สรรพสามิต อำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
124
ณัฐกานต์ แพรผึ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
125
ภานุพงศ์ ขันทะชา
โรงพยาบาลศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
126
จิรานุวัฒน์ ปิยะราช
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง(2518)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
127
วรเชษฐ์ โสมนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
สุรชาติ จันลาวงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
129
จักรกฤษ อาจหาร
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
130
ธีระศักดิ์ มนปราณีต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
131
ณิชาพัชร์ ไตรยราช
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงานอำนวยการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
132
วิศวนาถ ชาชัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
133
ชุติกาญจน์  เสนาสี
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
134
กนกวรรณ ไกรสิน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
135
ธีรวัฒน์ ผิวเขียว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
136
สิทธิชัย ตุมอญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
137
อนุพล อินธิราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
138
จุลสิทธิ์  ธนะคำดี
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
139
ศุภชัย ใจทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
140
ปาริฉัตร คำมุงคุณ
บริษัท ฮ่องจือจั่นขนส่ง(2518)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
141
จิราพรรณ ไชยชิต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
142
สุดารัตน์ ศิริ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว (ฝ่ายธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
143
จารุภัทร พิมพ์พุฒิ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
144
พรนภา  วงษ์สีดา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
145
ชญาณี เดชาเลิศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
146
ปริญญากรณ์ รัตนภูมิ
บริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
147
กนิษฐา จันทร์แก้ว
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
148
อุไรวรรณ ใจทัศน์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
149
บัณฑิตา คำควร
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
150
สุชาดา วงศ์พันธ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
151
พิมลวรรณ จักรโสภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
152
จิราวรรณ รูปงาม
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
153
ธวัชชัย ยาปัญ
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
154
วิศรุต ทีสุกะ
ที่ว่าการอำเภอเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
155
ธิติมา ศรีนาเจริญ
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
156
นิราวรรณ ทุมสา
สำนักงานสุภาพรการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
157
ชนิดา เเก้วเสนา
อนุมัติ
ตอบรับ
158
รุ้งเจริญ มุงแสน
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว (ฝ่ายธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
159
ภัณฑิลา ทาปื้อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
160
สุพัชชา ใจมั่น
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
161
ปภัสรา เทบำรุง
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
162
เขมิกา พิมพา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
163
ธัญญาเรศ รุกคำ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายการเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
164
จุฑามณี สนิทกลาง
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
165
วนัดดา ศรีเลิศ
อนุมัติ
ตอบรับ
166
ปริตตา  ฮ่มป่า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
167
อรสุดา ดาบสีพาย
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
168
อภิสิทธ์ เชื้อกูล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
169
อารีลักษณ์ ม่วงพัฒน์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
170
หทัยภัทร พรมแพง
ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
171
นัฐญา บรรณาลัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
172
พัชณี โฮมวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
173
ภัทรกฤต  กลางประพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
174
จันทิมา เนาวะราช
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
175
อภิวัฒน์ สิมมาคำ
หจก. พี.เอ.คอลเล็คชั่นแอนด์ลอว์ สำนักงานประกอบธุรกิจทวงหนี้
อนุมัติ
ตอบรับ
176
ปนัดดา มูลเทศ
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
177
สโรชา สุขวิพัฒน์
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
178
ประสพโชค โควบุตร
ธนาคารออมสิน สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
179
ทราวดี ดวงสงค์
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
180
ศิริลักษณ์ จิตบัวลอย
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
181
ภีมพล คูรานา
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
182
พินทุสร เเก้วจุฬาศรี
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
183
วรรณภรณ์ บางทราย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
184
พงศกร ฮังโยธา
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
185
ชลธิชา คนครอง
อนุมัติ
ตอบรับ
186
ปริยาภรณ์ โยธาพล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
187
พจณิชา ศรีวะกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
188
วัชรี เหลาแตว
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
189
เทพปรียา ปิลอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรเซลล์(HINO)
อนุมัติ
ตอบรับ
190
ศิรินทร์เรศ อินปาว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
191
ธัญลักษณ์ กาพย์ขน
ไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
192
วิภาพร ยาสูญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
193
พัชนิกา คนหมั่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
194
มณีนุช นามเสาร์
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
195
ศรัณยา บุตรศรี
บริษัทแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
196
จิราพรรณ เสนจันตะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
197
พรพิมล โคตรบรม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อนุมัติ
ตอบรับ
198
อนิตา จักรเครือ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
อนุมัติ
ตอบรับ
199
ฐิติวัติ แสงกล้า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
อนุมัติ
ตอบรับ
200
อนามิกา กุตระแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุฉินารายณ์
อนุมัติ
ตอบรับ
201
นพชัย ภูแย้มใส
ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์
อนุมัติ
ตอบรับ
202
พิชญา ดาบลาอำ
อนุมัติ
ตอบรับ
203
สินีนาถ ยะไชยศรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
204
พรสุดา มุงธิราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
205
ปฎิภาณ งอยจันศรี
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
206
ยุวดี เกตวงษา
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
207
ยุทธนา ทองใบใหญ่
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
208
ไพฑูรย์ ภูระภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
209
ธิติมา พลราชม
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
210
สุภารัตน์ นามประมา
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
211
ธิดารัตน์ พรมวัง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
212
กชนิภา ศิลารักษ์
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
213
ขวัญธิดา คำสงค์
บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
214
นิรดา สาระชาติ
อนุมัติ
ตอบรับ
215
อภิสิทธิ์ สีดาเเก้ว
บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
216
วรรณภา กัลปพฤกษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
217
ขวัญธิดา ดวงดูสัน
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
218
ปิยกานต์  เกตวงศา
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
219
มาลีวัลย์ โคตะมา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
220
ชลัญจกร ทองออน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
221
สุดาภา ละม้ายศรี
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
222
ธีระพงศ์ บุพศฺริ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
223
เจษฎาบดินทร์ เทพศรีหา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
224
ยุพิน แก้วสีนวน
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
225
วิจิตตรา สาวงค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
226
ปรเมศ จิอุ่นงอย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
227
สุธาธรรม สุปินะ
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
228
สุพรรณิกา ไชยตะมาตย์
อนุมัติ
ตอบรับ
229
อภิชิต ชาคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
230
ภาณุวัฒน์ สัตถาผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
231
ปิยพร เทพคำดี
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
232
รัชฎาพร ประเทพา
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
233
สุภาวดี เรืองเกษม
อนุมัติ
ตอบรับ
234
ปิยวรรณ อุปพงษ์
ธนาคารกรุงไทย​ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติ
ตอบรับ
235
ทรรศวรรณ ไผ่มี
อนุมัติ
ตอบรับ
236
อภิฤดี บาลโคตรคุณ
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
237
ปฏิภาณ อัคศรี
บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
238
กมลชนก นาโควงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
239
สมฤดี พิมสุวรรณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย)
อนุมัติ
ตอบรับ
240
พลอยไพลิน หินสุข
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย)
อนุมัติ
ตอบรับ
241
วิชชากร อุปพงศ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
242
มนทิรา ประลอบพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
243
จิราพร เหล่าพุทธา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
อนุมัติ
ตอบรับ
244
น้ำทิพย์ ทัศมี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
245
กุลธิดา เจริญชัยชนะ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่3
อนุมัติ
ตอบรับ
246
จิราภา รักบุญ
หจก.รัฐนันท์ เพาเวอร์ซัพพลาย
อนุมัติ
ตอบรับ
247
ระพีพรรณ ชาธิพา
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
248
วรณัฐ สีลาอวน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
249
ทัศนัย ใจมั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
250
เกศรินทร์ ประเสริฐสังข์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
251
ชาคริต สิงห์เสนา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
252
วรรณิศา ผงสินสุ
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
253
วิยดา โคตรแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
254
ชลลดา วงศ์แก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
255
ผกามาศ ยอดวงศ์ษา
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
256
วรันยาพร ทองล้วน
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
257
อรวี ว่องไว
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
258
ณัฐริกา ทาวะลุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเจ ดีไซน์ อาร์ต
อนุมัติ
ตอบรับ
259
วาสนา วงค์สาย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
260
จันทร์เพ็ญ มิสงอน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
261
ศิริลักษณ์ ทองดี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
262
ดุจฤทัย มุขศรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
263
ปฏิมาพร ตุนา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
264
ทิวาภรณ์ วาดเมือง
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
265
อภิญญา ทิลารักษ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
266
ปภัสสร ปิ่นทอง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
267
เบญจมาศ ปวนเอ้ย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
268
รุณฑิกา เพชรคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
269
หนึ่งฤดี นันทะวงศ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
270
ฉันทนา บุญเหลา
บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
271
ธวิชติยา บุญศรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
272
สุพารัตน์ คำจันทร์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
273
ศิริษา พิมพาเลีย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
274
กชกร สามาตรา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
275
ปาริชาติ วงค์โสภา
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
276
สุจิตรา ทองใคร้
โรงเรียนบ้านนาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
277
จิราภรณ์ กิมุล
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
278
พรพิมล วงศ์กาฬสินธุ์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน
อนุมัติ
ตอบรับ
279
ชุติมา พลธิราช
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
280
ปนัสดา จิปอมจา
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
281
ปวีณา หล้าพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
282
ภัทรา ราชเสนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีระพรขนส่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
283
ชลธิชา คนหาญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
284
ประภาสิริ ธัญทวีวรรณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
285
อมรรัตน์ นามเสาร์
อนุมัติ
ตอบรับ
286
อุไลพร วังพาน
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
287
อารีรัตน์ อินสา
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
288
พรชิตา เสนาช่วย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีระพรขนส่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
289
นัทธวัฒน์ ธิสังกะวัฒน์
บริษัท โชคดีมีดี 2018 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
290
รัชฎาพร ศรีคราม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
291
ปวริศรา  สอนสูญ
อนุมัติ
ตอบรับ
292
ชัชญา โทนศิริ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อนุมัติ
ตอบรับ
293
วิมลพรรณ มีเที่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
294
ธัญญารัตน์ บุสะอาด
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
295
วสันต์ อยู่สุข
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
296
ศิระนันท์ สีเทียวไทย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
อนุมัติ
ตอบรับ
297
ไพรวัลย์ บุญเหลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
298
นราวิชญ์​ ศรีขันทอน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
299
พรณภา ศรีสร้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
300
บุษญา ป้องทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
301
พรรณภัทร ศรีโล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
302
กิติยา ออทะขันธ์
อนุมัติ
ตอบรับ
303
วรรณวิษา จำปา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
304
ปิยะธิดา เชื้อตาพระ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
305
ชญาณี ไชยสัจ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
306
ขนิษฐา ใจปัญญา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
307
ธัญลักษณ์ เนื้ออ่อน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
308
ศศิธร ศรเพชร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
309
อุไรวรรณ บุญยืน
อนุมัติ
ตอบรับ
310
อริสา พรมลี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
311
กุลธิดา  วรรทวี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
312
สิริพรชัย ธรรมศักดิ์พุฒิ
Galadiaost Studio
อนุมัติ
ตอบรับ
313
สุทธิตา สุธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
314
ณัฏลิตา โถบำรุง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
315
ศศิธร กุลพันธ์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
316
ประภัสสร พิกุลศรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
317
ทรงพล คำท้าว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
318
นฤมล นาโควงค์
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
319
วราลักษณ์ คำภูแสน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
320
ยุพาภรณ์ จันทรุกขา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
321
นุสรา ดงแสนสุข
ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน
อนุมัติ
ตอบรับ
322
จุฑามาศ สุขสร้อย
บริษัท พีอาร์ มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
323
พัชริดา แสงมี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
324
กัลยา  รุ่งโรจน์
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อนุมัติ
ตอบรับ
325
จิรวัฒน์ บาลโคตรคุณ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
326
สุธิดา หอมจำปา
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
327
น้ำผึ้ง อินธิแสง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
328
กิตติชัย พูลชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
329
ศรัญญา โยธี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
330
ศิริวรรณ หลักทอง
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
อนุมัติ
ตอบรับ
331
จิรัชญา แสงนามล
บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
332
จิราวรรณ อุปโคตร
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
อนุมัติ
ตอบรับ
333
รุ่งฤดี อินลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
334
อริดี พีระธรรม
อนุมัติ
ตอบรับ
335
นัทธมล เบ็นอ้าหมาด
โรงเรียนบ้านดอนเตย
อนุมัติ
ตอบรับ
336
ศุภษร ชาภา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
337
กาญจนา เมษา
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
338
กัลยารัตน์ วันปัญญา
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
339
ทรรศิกา โกษาแสง
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
340
ทัดดาว พรมศรี
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
341
อริยะ  พลพันธ์
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
342
ณัฐชยา นาลิวงศ์
lสถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
343
นิภารัตน์ พ่อพิลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียง
อนุมัติ
ตอบรับ
344
รุ่งนภา ดาสี
บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
345
อัศดา ทาลุน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
346
ยลดา ปู่ห้วยพระ
บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
347
วัชรินทร์ รังษี
สโตร์ 3bb สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
348
สุรัตน์ ศรีนุฤทธิ์
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
349
ปัทมา นาสิงเตา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
350
ชลธิดา สีจำปา
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
351
อารียา วังกะธาตุ
บริษัท สำนักงาน ทีเค แอ็คเคาน์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
352
สุธาสิณี อ้วนโสดา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
353
ธรณินทร์ คำเมือง
บริษัท ยูเอสเอ แคมป์ ไทยแลนด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
354
ณัฐสิมา ศรีสุวะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
355
พิมพ์ชนก มุลสุรินทร์
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
356
กนิษฐา เสื้อก่านคำ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
357
กรวิชญ์  ส่งเสริม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
358
ปิยะมาศ ใจสุข
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
359
จิตรวรรณ โซ่เมืองแซะ
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
360
พรรณนิตตา นนเลาพล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
361
วีณา คำโคตร
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
362
สุธาสินี แก้วคำศรี
อนุมัติ
ตอบรับ
363
วชิราภรณ์ แก๊สสูงเนิน
อนุมัติ
ตอบรับ
364
ทายัช ทองบุญธาตุ
อนุมัติ
ตอบรับ
365
ณัฎฐกิตติ์ ไชยพันธ์
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
366
จารุวรรณ สายวรณ์
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
367
วิลัยวรรณ ขอบไชยเเสง
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
368
วีระยุทธ โคตรชมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
369
ศิรภัสสร ผลกิจ
ธนาคารออมสินสาขาเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
370
อภิญญา ทันบุญ
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
371
ฉันชนก ลาวงค์เกิด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
372
ปรียาภรณ์ จูมสีสิงห์
อนุมัติ
ตอบรับ
373
รุจิมาศ สมแสน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
374
สิรินาถ  โคตรธรรม
อนุมัติ
ตอบรับ
375
สุทธิดา ชัยมาโย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
376
สุทธิดา แสนสามารถ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
377
กรรณิการ์ ลังโคตร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
378
หนึ่งฤทัย ไชยพร
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
379
ชลดา อุปพงษ์
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
380
อรณิช วงค์แสนไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
381
พรชิตรา วิเศษวงษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
382
อภิญญา อุประ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
383
อนุชรา สุวรรณจันทร์
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
384
นริศรา เข็มจักร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
385
ประภัสสร ชื่นชม
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
386
เกตน์นิภา มะลิรส
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
387
ศิรประภา พั้วทอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
388
วราพร จันทอ่อน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
389
พร้อมพงษ์ ไกรษรวงค์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
390
ชนะชัย ศรีแพง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
391
อารยา ชุมปัญญา
บริษัท มิราเคิล ไลฟ์ โค้ช จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
392
นิตยา อุปพงษ์
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
393
นันธิดา วันสวัสดิ์
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
394
ชณิกา กาฬแสง
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
395
พิชิตชัย โทอาสา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
396
สุพัตรา โฮมวงศ์
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
397
จินดารัตน์ สอนสมนึก
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
398
วัชรพงษ์ พรหมสาขาณสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
อนุมัติ
ตอบรับ
399
ยอดธง ศรีสุนาครัว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
อนุมัติ
ตอบรับ
400
จุฑารัตน์ ดวงมาลัย
สถานตรวจสภาพรถเอกชนอาคเนย์
อนุมัติ
ตอบรับ
401
ธนวันต์  คำผิว
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
402
ปิยธิดา ศรีประใหม
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
403
กรรณิกา แสนจันทร์
บริษัท สินมิตร จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
404
วริศรา แก้วดี
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
405
กัลย์สุดา อามาตมนตรี
บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
406
วรรณวิสา พรมอ่อน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
407
กัลยาณี กำทองดี
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
408
ศิริรัตน์ เชื้อคำฮด
บริษัท พีอาร์ มอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
409
ฐิติรัตน์ บุญกอ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
410
นภัสสร มิ่งมิตร
บริษัทไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
411
พรจรัส มีดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุมัติ
ตอบรับ
412
มาริษา ผ่านสำแดง
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
413
ปพิชญา อ่อนเขียว
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก
อนุมัติ
ตอบรับ
414
ศุพรัตน์ แข็งแรง
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
415
อารีรัตน์ ทองหนองยาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อนุมัติ
ตอบรับ
416
เพียรเพชร แดงมี
อนุมัติ
ตอบรับ
417
นริศรา โน๊ตสุภา
อนุมัติ
ตอบรับ
418
อรอุมา มาตราช
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
419
อังษณา  ธงสวัสดิ์
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
420
อรพนิต ทาระแก้ว
บริษัท หมีล้อแม็กซ์ยางยน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
421
โสภิดา ศรีลำพัง
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อนุมัติ
ตอบรับ
422
จิราวดี อุ่นใจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
423
อุดมเดช พวงมาลา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
424
ปิยะพงษ์ พรหมสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
425
อัญชิษา วรรณทอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
426
ชยสิทธิ์ พรหมอารักษ์
ร้านโชคกะแชมป์ ประดับยนต์
อนุมัติ
ตอบรับ
427
ศศิมาพร สารบรรณ์
บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
428
ธนากร ใจเสรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
429
วชิรา สลับศรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
430
ศิริรัตน์ จังคุณดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
431
วันชัย อุปทุม
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
432
ธัตศิญา ศรีอารักษ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อนุมัติ
ตอบรับ
433
เบญจมาศ สุราราช
อนุมัติ
ตอบรับ
434
ฐิติยา ปัญญาประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
435
ปิยะดา สายคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
436
วันวิสาข์ กรมดี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
437
ธนาวุฒิ กาสาวงค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
438
กิติศักดิ์ เพิ่มพูนคุณมารักษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
439
เกตุสุดา สูนย์ราช
บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
440
จิราพร กิ่งพรมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
441
นราวิชญ์ วงค์ละคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
442
รัตนา วงศ์กระโซ่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
443
วัชพล วงษา
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
444
พัชร ทองนู
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
445
จินต์จุฑา ลีพรมมา
อนุมัติ
ตอบรับ
446
คุณพัฒน์ แสงพรมชารี
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
447
จรรยาศิรินันท์ ใจมั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันมาร์สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
448
พงศธร สมรฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
449
ศิริวรรณ พนอมสาส
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
450
ณัฐชา แสนตุ้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
451
สุนิตา ดวงแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
452
กิตติพงศ์ มุลทองสุข
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
453
ปิยะธิดา เดชวงศ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
454
จุฑารัตน์ แสนภูวา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
455
เบญจมาศ นาโควงค์
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด (สาขาที่ 00004)
อนุมัติ
ตอบรับ
456
ศิริลักษณ์ กองอุดม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุฉินารายณ์
อนุมัติ
ตอบรับ
457
เปรมสิณี แสนอุบล
ป้าย ปุ๊บ ปั๊บ
อนุมัติ
ตอบรับ
458
คณิตา เล็กอ่อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรเซลล์(HINO)
อนุมัติ
ตอบรับ
459
กวินนาฏ สุทธิประภา
ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
อนุมัติ
ตอบรับ
460
นันทกร ลาดบัวน้อย
บริษัท คอนซูเมอร์เฮ้าส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
461
ฐิติยาภรณ์ จันทรลุทิน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
462
ณัชชา วงศ์ตาผา
ป้าย ปุ๊บ ปั๊บ
อนุมัติ
ตอบรับ
463
สุนัทชฎา จำปา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
464
ทิตติยา สาหัส
อนุมัติ
ตอบรับ
465
คุณากร ยะงาม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
466
เตชิษฐ์ ศิริพันธุ์
บริษัท บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด ภายใต้แบรน Luxury Clinic
อนุมัติ
ตอบรับ
467
ธวัชชัย มะริสาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
468
กฤษณะ มณีกัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
469
รัฐธรรมนูญ คุ้มโพน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
470
วุฒิชัย โง้นแดง
บริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
471
อดิเทพ สุขรี
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กเพรส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
472
กมลวรรณ ดวงปากดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
473
พลอย พรมทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์ เซอร์วิส2010
อนุมัติ
ตอบรับ
474
ริญลิณี พิลาทา
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
475
ธิดารัตน์ เครือดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
476
สุดารัตน์  ค่ำคูณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
477
วิลาสินี จันทะนุช
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
478
ยุภาวดี กระฉอดนอก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
479
รัฐพงษ์ มหามาตร
บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
480
พรพิมล กวดนอก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งสนามนาง
อนุมัติ
ตอบรับ
481
กฤติมา งอยผาลา
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ