กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
พงศา ผึ้งศรีเกตุ
ศูนย์ประสานงานข่าวสื่อรัฐ
อนุมัติ
ตอบรับ
2
วิวัฒน์ แสนสีแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
3
อรอุมา แสงสุวรรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
อนุมัติ
ตอบรับ
4
กฤษณรงค์ พลเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ธนวัต ทองผา
ร้าน จำปาแอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
6
จิตรา ทิพย์หาอินทร์
เติมเจริญพืชผล
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ธีรเดช  แง่มสุราช
อนุมัติ
ตอบรับ
8
สุริยันต์ สรงบุญนาค
บ้านกระดาษ
อนุมัติ
ตอบรับ
9
ชญาดา อันสีละ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
อนุมัติ
ตอบรับ
10
ทินกร ภูสมศรี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
อนุมัติ
ตอบรับ
11
ธิดาทิพย์ พันธุโคตร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
นภาภรณ์ โสมนาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีภพ เทรดดิ้ง 2020
อนุมัติ
ตอบรับ
13
ณัฐมน อยู่ในธรรม
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อนุมัติ
ตอบรับ
14
จุฬารัตน์ มุทาพร
แขวงการทางมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
15
ปภัสรา โพธิ์นะ
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ธิดารัตน์ เจือเงิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
17
อัญญารัตน์  จันทะวงษา
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน
อนุมัติ
ตอบรับ
18
กษมา พาป้อ
นมอินดี้
อนุมัติ
ตอบรับ
19
วุฒิชัย ด้วงลำพันธ์
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ธนากร วงศ์วัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
21
สุพัตรา กองเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ภาสกร มูลมีรัตน์
การศึกษานอกระบบอำเภอสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
23
รัตน์พร เพชรพา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
อนุมัติ
ตอบรับ
24
สุกัญญา สันทาลุนัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อนุมัติ
ตอบรับ
25
กนกวรรณ ศรีเทศน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานประกันคุณภาพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
26
ดารุณี โทอาษา
บริษัท อุดมธนารักษ์ จำกัด (โรงแรม เมธา พาเลซ)
อนุมัติ
ตอบรับ
27
ศิรินภา แสงวงค์
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
28
วาริพินทุ์ เหล่าลำลา
โรงพยาบาลสกลนคร (การเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
29
ปวริศ คะลีล้วน
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
30
จุฬารัตน์ เมฆกกตาล
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
31
จักกฤษ พลกล้า
สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
32
สุมิตรา ศรีสกุล
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
33
อมลวรรณ ประทุมทอง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
34
กัลยากร กรรโณ
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสี
อนุมัติ
ตอบรับ
35
กวินตรา แสนบุญมี
บริษัท โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
36
สุพัตรา มงคลสุภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ดาราพร ภูราช
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
38
เกตุวดี หลักทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแวง
อนุมัติ
ตอบรับ
39
มะลิ ณัฐสรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
40
ศุภวัทน์ บุตรสุริย์
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
41
พีรพล บำรุง
มณฑลทหารบกที่ 210 กองร้อยทหารสารวัตร
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ณัฐวุฒิ เคี่ยงคำผง
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
43
กนิษฐา ผาด่านแก้ว
สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
44
ปฏิภาณ อาจหาญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
วีระพล สีหมอก
มณฑลทหารบกที่ 210 กองร้อยทหารสารวัตร
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ลัดดาวัลย์ ศิลาจารย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
อนุมัติ
ตอบรับ
47
จิรวัช บุณยารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ชลันธร ตาเมือง
สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
49
นันทัชพร การิก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
50
วิสิทธิ์ คลังกลาง
สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า
อนุมัติ
ตอบรับ
51
ชญานี นิวงษา
เทศบาลตำบลเวินพระบาท
อนุมัติ
ตอบรับ
52
กฤษดา ชนะพจน์
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
53
ป้อมปราบ ครองธรรม
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
54
นัฐริกา จันทาศรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
55
พีรดา สุวรรณมาโจ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
56
ณัฐพล บุพศิริ
สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
57
อารีรัตน์ สงวนพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช
อนุมัติ
ตอบรับ
58
นิดา รมจันทร์อินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
59
อารียา ศรีแพง
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
60
กิตติพงศ์ ศิริมูล
โรงพยาบาลสกลนคร(กลุ่มงานรังสีรักษา)
อนุมัติ
ตอบรับ
61
ณัฐพงศ์ ศรีพูล
สถานีตำรวจภูธรกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
62
โชติศิวัสว์ ไชยโคตร
สถานีตำรวจภูธรโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
63
อุไรพร ปิลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
64
วัชรพล บุญเนตร
สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
65
อภิชาติ ศรีสถาน
สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า
อนุมัติ
ตอบรับ
66
พงศกร สุขสร้อย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
67
สุภาพร กู๊ดจอย
ร้านเอ็มดีเครื่องเขียน
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ศิรินรัตน์ แก่แก้ว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
69
กริชชัย กระจ่างคันถมาตร์
ร้านยิ่งเจริญพานิช
อนุมัติ
ตอบรับ
70
แป้งร่ำ สุเลิศ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง
อนุมัติ
ตอบรับ
71
มณฑาทิพย์ อาญาเมือง
บริษัท ไชโยแทรคเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ฐาณมาตย์ ทองหาคำ
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
อนุมัติ
ตอบรับ
73
พงษ์เทพ ถาปันแก้ว
สหกรณ์การเกษตรกุดบาก
อนุมัติ
ตอบรับ
74
น้ำผึ้ง  นันทโพธิ์เดช
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29
อนุมัติ
ตอบรับ
75
ธีระพงษ์ ดีดวงพันธ์
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
76
เกวลี รัตนกร
บริษัท ศักดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
77
จิรวัฒน์ ม่วงทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
78
ลลิตา  มนตรีคหภิเนตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
79
วรวุฒิ ลุนภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อนุมัติ
ตอบรับ
80
ปทุมวรรณ กิมาลี
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
81
ศิรประภา ออมทรัพย์
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
82
อุทุมพร ขวากุพันธ์
อนุมัติ
ตอบรับ
83
นภาภรณ์ อินหนอง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
84
อภิศักดิ์ ศรีพรหมทัต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
85
เมธรินทร์ แซ่ลี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
86
กาญจนาภรณ์ งอยภูธร
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
87
สุดารัตน์ หล้าพรหม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทองวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
อนุมัติ
ตอบรับ
88
เพ็ญผกา ละดาพงษ์
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
89
จิรนันท์ อ้วนจี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
90
ปวีณา สุขจร
เทศบาลตำบลพรเจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
91
วิชุดา วรีฤทธิ์
เทศบาลตำบลปทุม
อนุมัติ
ตอบรับ
92
ธนากร จันดวงสี
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
อนุมัติ
ตอบรับ
93
ณัฐพงษ์ อินธิสาร
สถานีตำรวจภูธรคำตากล้า
อนุมัติ
ตอบรับ
94
ไตรรัตน์ ตาโม่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
95
ชัยณรงค์ วะเกิดเป้ม
สำนักงานเทศบาลตำบลนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
96
รุ่งทิวา แสนสวาท
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
97
ธัชวี แสนบรรดิษฐ์
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 2-3 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
98
ยิ่งใหญ่ มีเพ็ญกิจ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
99
กนกวรรณ ยศประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล
อนุมัติ
ตอบรับ
100
สายฟ้า คำพิลา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
101
พัชริยา มูลเมือง
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
อนุมัติ
ตอบรับ
102
ชนิฎฐา วิเศษชัย
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
อนุมัติ
ตอบรับ
103
มิลตรา มหาสมเหลา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อนุมัติ
ตอบรับ
104
สาวิตรี เหมะธุลิน
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
105
คณิต วันนา
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
106
โลมรัตน์ วิชัยสูง
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
107
ดวงจันทร์ นาชัยธง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
108
พัทยา บุระผากา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
109
ธันวา ชาแสน
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม)
อนุมัติ
ตอบรับ
110
อภิสิทธิ์ เนืองทอง
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
111
ชนุวนันต์ บุญโส
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชัย
อนุมัติ
ตอบรับ
112
พิทักษ์ ใจเที่ยง
โรงพยาบาลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ