กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
กมลชนก วันนาพ่อ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
2
จีรวัฒน์  พ่อศรีชา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
3
ศักดิ์สิทธิ์ แก้วไพศาล
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ญาณิศา ขันตี
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ทิพรัตน์ ยางธิสาร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
6
จิราภรณ์ ไชยงศ์คต
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
7
เชอรี่ ทัศน์​จันดา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบัวสว่าง, สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
8
สุพาพร หนังไทยสงค์
อนุมัติ
ตอบรับ
9
เจนจิรา เทพกรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
10
วรรณี วงศ์ราชา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
11
กัลยาณี ธรรมมาร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
สุดารัตน์ นามเกตุ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
13
นภาพร คะสาราช
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
อนุมัติ
ตอบรับ
14
อริสา ประกิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
15
จิราวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
อนุมัติ
ตอบรับ
16
กรรฐิกา แป้นโคตร
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
17
รัชนีภรณ์ ทองกาล
CT Engineering
อนุมัติ
ตอบรับ
18
ณัติยาพร พรมสิทธิ์
บริษัท อีทีซี กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
19
เดชนิน ชัยพฤกษ์ไพรวัน
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ชาญวิทย์  ภูมิภักดิ์
โรงเรียนบ้านตองโขบ
อนุมัติ
ตอบรับ
21
อัจฉริยาภรณ์ โภคสวัสดิ์
CT Engineering
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ณัชชารีย์  เกตน์นิภากุลกิตติ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
23
แก่นศักดิ์ มหาชัย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
24
วิทยาธร เยาวรัตน์
แบงค์คลินิกคอมพิวเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ทองปาว โทรัตน์
โรงเรียนบ้านนาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
26
ชลิดา ประไทยเทพ
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) ศูนย์คอมพิวเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
27
สุวัฒน์ วงค์ศรีชา
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ประดิษฐ์ ยอดเมือง
โรงเรียนบ้านตองโขบ
อนุมัติ
ตอบรับ
29
อาทิตยา พลวงศ์ษา
บริษัท ไทยโคริ โนมิโมโน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
30
พรหมพร  ศรีษะเกษ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
31
ภควดี แสนรัตน์
บริษัท ไทยโคริ โนมิโมโน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
32
สัณทนา ชีด้าม
สำนักงานสุภาพรการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
33
รุจิตา จังมีโคตร
บริษัท อีทีซี กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
34
รวีวรรณ อุปพงษ์
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
35
พิณภา ลีพรม
อนุมัติ
ตอบรับ
36
วีระศักดิ์ ศรีผักผ่อง
KMT ARCHITECTS & CONSTRUCTION
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ธนพร นะคะจัด
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
38
รุ้งฤดี ลุนละคะ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
39
นริศรา วงษ์กาไสย์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
40
ชฎาพร จันทร์มาลา
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
41
เกศราพร อินทรักษ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
42
รักษิณา  ประไทยเทพ
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) ศูนย์คอมพิวเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
43
วิจิตรา วรคันทักษ์
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
อนุมัติ
ตอบรับ
44
นนทวัฒน์ บุสภาค
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
ดนัย โศภิษฐ์วรรณกุล
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ประภากร สังกฤษ
สุขใจเพลินทัวร์
อนุมัติ
ตอบรับ
47
จิรภัทร โพธิ์ดำ
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ณัฐวุฒิ คำชมภู
อนุมัติ
ตอบรับ
49
สมเกียรติ หมอกต้ายซ้าย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
50
วิลาสินี เขตรบ้าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
51
หนึ่งฤทัย โยลัย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
52
วิชุดา ไชยตะมาตย์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
53
สุจิรา เพียรโป้ยสวน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
54
สมฤทัย วภักดิ์เพชร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
55
โสรยา วิเศษศรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
56
นันท์นภัส บุตรวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
57
กัญญารัตน์ อุทำกา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอหอ
อนุมัติ
ตอบรับ
58
ปรเมษฐ์ พาชื่น
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
59
เอกชัย แสนโคตร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
60
จีรวรรณ เพื่อนใบลี
อนุมัติ
ตอบรับ
61
อาภากร ศิริพันธ์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
62
จุฑามาศ สุวรรณไตรย์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
รุ่งนภา  พาลุกา
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
64
รุจิเรศ ฤทธิ์เดช
สรรพากรพื้นที่ สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
65
ชนิดา รัตน์อ่อน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
66
พีรพัฒน์ อินธิกาย
โรงเรียนบ้านตองโขบ
อนุมัติ
ตอบรับ
67
วารุณี รมผาเมือง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
68
กรรณิการ์ หากงสี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
69
สุพัตรา อันเพ็ง
ธนาคารกรุงไทย​ จำกัด​ (มหาชน)​ สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ปนัดดา สีแก้ว
โรงเรียนบ้านดงขวาง
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ธัญญาลักษณ์ ประณุเวส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเลาะ
อนุมัติ
ตอบรับ
72
สุมินตรา วาดเมือง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
73
พันธิฤทธิ์ เชื้อกุณะ
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
74
แสงระวี เถิงนำมา
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
75
พรชิตา ปู่ห้วยพระ
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
นุจรินทร์ อินทร์เกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพัชชา ขนส่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
77
ปัทมา ลีมา
ธนาคารกรุงไทย​ จำกัด​ (มหาชน)​ สาขานครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
78
เพ็ญนภา ง้าหมาด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
79
ปนัฐดา ไขประภาย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
80
สายธาร ดากาวงค์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
81
จิราภรณ์ สอนคำ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
82
จิตติศักดิ์ วงค์สีดา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
อนุมัติ
ตอบรับ
83
อิศเรศ ใจประทุม
KMT ARCHITECTS & CONSTRUCTION
อนุมัติ
ตอบรับ
84
กมลชนก บุญเลิศ
โรงงาน ข.ขวด ค้าขวด
อนุมัติ
ตอบรับ
85
สิรินาถ คำสงค์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
86
ภัทราวดี คลังแสง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
สุกัลญา แก้วก่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (สาขาที่ 122)
อนุมัติ
ตอบรับ
88
สามารถ คำชนะ
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
89
ปฏิภาพ  ประสงค์ดี
wish clinic ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
90
สายธาร พันไชย
สวท.ขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ