กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
วริญญา พรรณขาม
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
2
พชรพรรณ พุฒซ้อน
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
3
จีรนันท์ ฮังกาสี
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ธัญชนก แก้วคำแจ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ฟ้ารุ่ง โคตรอุธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์
อนุมัติ
ตอบรับ
6
นนทวัตร หารทองชัย
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
7
สิทธิโชค ไตรทิพย์
มีรักเวดดิ้งสตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
8
เมธิดา อัตติยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
9
บุศราวดี แสนมะฮุง
อนุมัติ
ตอบรับ
10
อรรถชัย ครโสภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
11
ธีรพล ธงไพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
อรอุสา อินทร์สนธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
13
สุกัญญา เรืองสวัสดิ์
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
14
ธิดารัตน์ พลสุวรรณ
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
15
กิ่งทอง กุลมิล
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
16
รักสิทธิ์ ผลโยน
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
17
อภิสิทธิ์  พุทธิไสย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยการจัดการ
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
18
ธนดล นาเจริญวุฒิกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
19
ชัชวาล ไชยแสง
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
20
วุฒิพล พฤฒาจารย์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
21
ญชานนท์ สุคนธชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
22
จิรดา ปิระนันท์
Turtle Farm แปรรูป ส่งออก
อนุมัติ
ตอบรับ
23
ศรัญยู ติยะบุตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
24
ธัญภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สกล โอ.วี. คอนสตรักชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ธนากร สมเภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
ตอบรับ
26
Cuong Hoang Thai
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
27
ณัฐพงศ์ เพ็ชร์รุ่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ณัฐภรณ์ สุภารัตน์
บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
29
ชญาลักษณ์ ลาดบาศรี
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
30
ฐิตาพร ธงสามูล
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
ตอบรับ
31
รชต สีสุขใส
ร้านกาแฟมาวินคอฟฟี่ช๊อป
อนุมัติ
ตอบรับ
32
สาลินี​ นิยมชาติ
บริษัท สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
33
ศุพิชัย ไตรราษฏร์
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
34
ภัทรกานต์ ภัทรจารี
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
35
ธีรภัทร แสงวงศ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
36
ชาญณรงค์ โจมเสนาะ
มีรักเวดดิ้งสตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
37
สุริยา แข็งแรง
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
38
ขวัญลัดดา  สีนวลแล
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
39
วรภพ โสมนาม
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
40
สุจิตรา ยะพลหา
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
41
ณัฐริกา ผันอากาศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ชัยวัฒน์ นามเสนา
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
43
ฉัตรกนก เบ็ญชัย
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
44
นรินทร์  พรมนิล
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
ชรินทร รามศิริ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ปภัสรา เริ่มสาย
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ปวิณินทร์ วันละ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
48
นาลิตา บุตรพรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
49
กฤษณะพงศ์ กมลชาติ
สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
50
ศิริญากร พลธิราช
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
51
อินทิรา บุตรโคษา
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
52
พนิดา สมบัติมาก
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
53
สุภาพร มากอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
54
กาญจนา วนัสสกุล
ห้องภาพนิยมไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
55
อรอุมา ไทยเหนือ
อุทยานแหางชาติภูพาน
อนุมัติ
ตอบรับ
56
ดาริกา เชียรพลแสน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็น โลจิสติกส์ ซัพพลาย(ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
57
กาญจนา สุราชวงค์
บริษัทเคเอสสกลนครเครื่องถ่ายเอกสารจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
58
บัวคำ สุนา
บจก. เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (โลตัส สาขาธาตุพนม)
อนุมัติ
ตอบรับ
59
กัญญาณัฐญ์ ขะวงษ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
60
อภิสิทธิ์ ปีระนันท์
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
61
พงศธร แสนคำ
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
62
กาญจนา ขันทีท้าว
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
ณัฐสุดา ศรีสองเมือง
อนุมัติ
ตอบรับ
64
พิมพ์ลภัส สิงห์ประเสริฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
65
สิริรักษ์ แสงวงค์
อนุมัติ
ตอบรับ
66
ปทิตตา วงค์แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
67
วิลาวัณย์ พันธุออน
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ศิรินภา เหนือพวน
สำนักงานบัญชีไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
69
จิรารัตน์ แร่ถ่าย
ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ดนุพล สาริศรี
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
71
รติกานต์ อุโท
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ฉัตรธิดา ศิลารักษ์
อนุมัติ
ตอบรับ
73
สุดารัตน์ ดาเพ็ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
74
ปิยะดา แสนอุบล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
75
มินท์มันตา ฮ่มป่า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
นภัสสร ทิพจร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
77
ธัญวรัตม์ พรมจันทร์
บริษัท สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
78
ณัฐฐินันท์ ไชยมงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
79
กมลทิพย์ วงค์ศรีชา
สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
80
วิชชุอร นรสาร
เทศบาลตำบลพอกน้อย
อนุมัติ
ตอบรับ
81
ฉัตรมงคล  เวทย์กิตติพฤกษ์
โรงพยาบาลสกลนคร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
82
สุพัตรา คะตา
โครงการชลประทานนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
83
ปิยะวัฒน์ คำเกษ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
84
อลิษา นนมุต
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
85
ที่รัก พิณพิมาย
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
86
นิโลบล ภูมิผล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
วุฒินันท์ เดชสุวรรณ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
88
ธวัชชัย ประวิเศษ
ห้องภาพนิยมไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
89
อาทิตยา หารเขมร
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
90
วิภาวรรณ คำศรีพล
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
91
บุษกร ดาบพิมพ์ศรี
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
92
พรนภา แก้วอินธิ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
93
เกวลิน ตาเทพ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
94
นิกษ์นิภา พ่อพิลา
สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
95
พัชนี วิชัย
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
ตอบรับ
96
ระวีวรรณ  ฤทธิ์ศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
อนุมัติ
ตอบรับ
97
สุธาสินี เสนสุข
อนุมัติ
ตอบรับ
98
กัญญารัตน์ สุพร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
99
กฤษฎา เกตุหอม
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
100
ภัทรวดี นินธิรักษ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
101
จิราพร สกุลซ้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
102
สุธิดา จิตมาตย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
103
วราพร เทวะประกาย
เทศบาลเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
104
พรรณิภา ก่ำสี
เทศบาลเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
105
เฟื่องฟ้า เบ้าหล่อ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
106
นฤมล หมื่นจันทร์
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
107
จตุพล บริบรูณ์
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7
อนุมัติ
ตอบรับ
108
ศุภลักษณ์ สาระมัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
109
เอื้อมพร เสาสมภพ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7
อนุมัติ
ตอบรับ
110
วรรณฐกาญ  อ่างคำ
โครงการชลประทานนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
111
อภิสิทธิ์  สุขเกิด
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
112
จันทิมา บุราณเมือง
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
อนุมัติ
ตอบรับ
113
มณฑิตา ยืนนาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
114
ศิรดาพร นิยมพงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
115
วิกานดา สุพรรณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
116
สุดารัตน์ พวงจันทร์
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
117
ปัทมา ด้วงยา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
118
อารียา สัมผัสเย็น
ห้องสาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
119
อัจจิมา ไชยหนองแข้
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
120
ศักดิ์สิทธิ์ แสงฉวี
อนุมัติ
ตอบรับ
121
นริสรา แสนสุข
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
122
อัจชรีพร บุญเขื่อง
ไปรษณีย์ไทย สาขาปทุมธานี
อนุมัติ
ตอบรับ
123
วันทนีย์ ประกิ่ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
124
ปิยธิดา ผลประสาท
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
125
วราพร ไชยตะมาตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
126
อาทิตย์ติญา จันทร์มาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
127
อมรรัตน์ ดวงดูสัน
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
ภูวนาท ศรีสวัสดิ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนเเก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
129
ก้องหล้า สิงห์ชัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
130
หรรษธร ไชยริบูรณ์
บริษัท มายออมเฮิร์บ จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
131
พรสุดา กาญจนสาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
132
มณีรัตน์ วงค์เครือศร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
133
กัญญารัตน์ วีระสอน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุมรี ก่อสร้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
134
มัลลิกา แก้วศรีจันทร์
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210
อนุมัติ
ตอบรับ
135
ศุกร์ภาริณี พลกล้า
สถานีตำรวจภูธรเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
136
รัชชานนท์  ทมถา
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
137
นายปุรเชษฐ์ นันทราช
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
138
กิตติศักดิ์ ธรรมบุตร
อนุมัติ
ตอบรับ
139
จิรัชญา ฝูงพิลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
140
เสาวลักษณ์  คำพิมเลิศ
บริษัท บึงกาฬฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
141
จารุพร หาญจำปา
บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
142
นฤมล นิลทวี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็น โลจิสติกส์ ซัพพลาย(ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
143
ขจรศักดิ์ ราชวงเวียน
Flash Home สาขามะขามป้อม
อนุมัติ
ตอบรับ
144
สโรชา บุญเชิด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
145
อาทิตยา เคนไชยวงค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
146
นัทธ์ชนัน  เกียรติสกลชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
147
สุกัญญา แก้วมะ
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
148
ชลดา เพียรพัง
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
149
สหัสวรรษ  การงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
150
จักรพรรดิ์ สีกะพา
Flash Home สาขามะขามป้อม
อนุมัติ
ตอบรับ
151
ฉวีวรรณ ทิพสุวรรณ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
152
สุนิสา พันธุกาง
ธนาคารออมสิน สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
153
ธนภัทร สีลา
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
154
ณัฐติกา ปัดนา
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางหลังใหม่ (ชั้น1)
อนุมัติ
ตอบรับ
155
สุนิตา สอนวงษา
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
156
นิลรัตน์ เลิศศรี
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
157
ปิยะนุช ฤทธิธรรม
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร์คอนกรีต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
158
ชนินาถ อุปพงษ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
159
เพ็ญศิริ โรจน์เมธาทักษ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
160
ฌานบ  บุบพันธ์
สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
161
มุกรินทร์ มองบุญ
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
162
สุพัตรา คำทะเนตร
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
163
วนิดา คล่องดี
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
164
ปรียานันท์ ดีดวงพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
165
บุริศร์ สีโนมา
ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
166
สุธิดา กงลีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
167
ธงไชย วงศ์มุกดา
ลานทองมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
168
จุฑามาศ จันทร์วงค์เดือน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
169
จุฑาทิพย์ เชื้อบริบูรณ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
170
จุทัยวรรณ บำรุงภักดี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
171
วรดา ธนตุ่น
อนุมัติ
ตอบรับ
172
นันทวรรธน์ ณัฐวรนันท์
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
173
จินดามณี ประจิตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน (สาขาที่ 122)
อนุมัติ
ตอบรับ
174
จิตติมา ว่องไว
ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
175
จารุวรรณ สมนวล
อนุมัติ
ตอบรับ
176
ธีรพันธ์ แสงสิทธิ์
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
ตอบรับ
177
ปรางค์วรินทร์ เพิ่มผล
บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด (ประจำโกดังนอกเล้งเส็ง)
อนุมัติ
ตอบรับ
178
สิรินยา ขามรัตน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
179
จุฑารัตน์ วงศ์ศรีจันทร์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
180
ธีรินทร์ จันทร์ขันธ์
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
181
อัศวิน กลางนนท์
อนุมัติ
ตอบรับ
182
ฑันยาวิทย์ งอยกุดจิก
อนุมัติ
ตอบรับ
183
กนกวรรณ พุทธจันทร์
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
184
มาริษา อุสาพรหม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
185
สุภาวดี คำพิชชู
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
186
ชดลทร ศักดิ์นาราโรจน์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
187
พัชราภรณ์ ใจเอื้อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยผึ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ
188
กฤติยา ดีแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
อนุมัติ
ตอบรับ
189
อินทิรา  สุขแสงกิจ
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
190
วิชยุตม์ อุปพงษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
191
สุพรรณิกา สาระมัด
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
192
จิตรลดา ธิวะโต
เทศบาลตำบลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
193
รัตนศักดิ์ ฤทธิธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
194
ปวรรัตน์ ศรีหานาม
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
195
สัญชัย วชิมาเภท
บจก. ริช โกลบอล เฟรท
อนุมัติ
ตอบรับ
196
โชติกุล อาแพงพันธ์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
197
รุจีรัตน์ รัตนาแพง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
198
ภูตะวัน อุระมา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
199
รัชดาภรณ์ เหง้าน้อย
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
200
จันทิมา พลนาคู
สถานีตำรวจภูธรเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
201
Thinh Nguyen Phuc
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
202
พรรณิกาญน์ แก้วอุ่น
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
ตอบรับ
203
จักรินทร์ หลักทอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
204
ชฎาพร เข็มปัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์บี ชิปปิ้ง สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
205
พัชรจิรา จันทร์โพธิ์
บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
206
สุรีนาท อังมีพิษ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
207
ดาริกา ดีฝายมาตย์
สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร (งานธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
208
รัตนาภรณ์ แก้วมณีชัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
209
ภูริศร  คันศร
อนุมัติ
ตอบรับ
210
ตะวัน โคตรสมบัติ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
211
พัฒนพงษ์ มาตย์แสง
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
212
จรรญานิล กรพันธุ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
213
จารุวรรณ แพงน้อย
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
214
วรรณษา อัศวาวุฒิ
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
215
วราภรณ์ ลุนลาน
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางหลังใหม่ (ชั้น1)
อนุมัติ
ตอบรับ
216
นิติพัฒน์ หอมจันทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
217
พัชราภรณ์ แพงคำฮัก
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
218
วรรณภา ภูสมสาย
ที่ว่าการอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
219
วรรณนิชา การุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
อนุมัติ
ตอบรับ
220
ธนบูรณ์ สุธรรม
อนุมัติ
ตอบรับ
221
อนัญญา วงค์แสนไชย
ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
222
ปิยทัศน์ แสนศิลา
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
223
ศิโรรัตน์ สุพร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
อนุมัติ
ตอบรับ
224
วราภรณ์  สิงวงษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
225
สุนิสา นนท์นารี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
226
เกศสุดา วงค์ละคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
227
อนงค์นุช อุปทุม
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
228
ณัฐริณีย์ บาลมีทะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
229
พนัดดา นามผา
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
230
รชตะ จันทุมมา
สรรพสามิต อำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
231
ธิดารัตน์ จันแสง
อนุมัติ
ตอบรับ
232
กัญญ์วรา ศรีหมุน
สำนักงานบัญชีไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
233
รัชนีกร สรัคคานนท์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
234
พิมพกานต์ ศรีเมืองไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
235
ชนัญชิดา สีนามไตรหา
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
236
นรีกานต์ ยะสมศรี
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
237
มยุริญ แสนบรรดิษฐ
อนุมัติ
ตอบรับ
238
สุนิตา พรหมจันทา
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
239
ปนัดดา วงษ์ดี
ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน
อนุมัติ
ตอบรับ
240
เกษศิรินทร์ อินทะวงษ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
241
ศมิตรา สาระคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
242
ชาลิณี จันทาพรหม
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
243
เจนจิรา ผาใต้
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
244
กฤติยาภรณ์ เสนสิทธิ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
245
ชลธิชา พลไชย
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
246
เกศรา ศิริสานต์
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ จำกัด (สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
247
จุฑาภรณ์ มีมา
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
248
ชนิดา บุตรเพ็ง
ธนาคารกรุงไทย​ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
249
นวาระ พงษ์ขันธ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
250
ปริยดา กงเกตุ
บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
251
พรรณวิภา พ่อวงค์
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
252
วรรณภา เคนชัยวงค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
253
พัชรพร วงษาเนาว์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
254
มัณสิกา แพงมา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
255
ชุลีพร พรหมชาติ
เทศบาลตำบลหนองตำลึง
อนุมัติ
ตอบรับ
256
ปาริชาติ โทรัตน์
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
257
รัตติยากร ปัญญารส
อนุมัติ
ตอบรับ
258
สุภาวิดา การีชุม
อนุมัติ
ตอบรับ
259
รัตติกาล จันทร์ปาน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
260
วนาลี พลวงศ์ษา
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
261
อารียา พงษ์ขันธ์
ธนาคารกรุงไทย​ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
262
สุนันทา อินทรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
263
ชลลดา ไกรยะสิทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
264
เบญจพร เคนสงคราม
ธนาคารกรุงไทย​ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
265
สรนันท์ เลิศศรี
ห้องสาขาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
266
ภัทรสุดา แก้วบัวปัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
267
จิรัชญา นนท์สะเกตุ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
268
ละอองทิพย์ โทนแก้ว
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
269
กนกพร วงค์ขะวงค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
270
ปรเมศทร์ ขำกระแส
มีรักเวดดิ้งสตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
271
รักขณา ทัศพงษ์
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
272
ศุภโชค เชื้อวงค์พรหม
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
273
ธนพล พลเลิศ
อนุมัติ
ตอบรับ
274
จีรนันท์ ปิดรัมย์
ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
275
สราวุธ ศิริชัยพรศักดิ์
ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
276
วิไล เดชกวี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
277
จิตตภู กาญจนา
ตี๋ สมาย เว็ดดิ้ง สตูดิโอ
อนุมัติ
ตอบรับ
278
วราภรณ์ พันต่าย
สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร (งานธุรการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
279
อรนุภัทร เดชโฮม
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
280
พัชราภรณ์ เหมะธุรินทร์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
281
พรจิรา แสนสุริวงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
282
นิรัชรา นาสิงเตา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
283
มาริสา อุปไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
284
เกศินี ต้องโพนทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
285
ศิริลักษณ์ แสนมานิตย์
เทศบาลเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
286
ธิดา สอนสา
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร์คอนกรีต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
287
วิญญู โยลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
288
มินตรา โกษาแสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
289
ลดาวัลย์ พรมกาวงศ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
290
วนิดา วรกิจ
ธนาคารกรุงไทย​ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
291
ลลิตา ศรีนา
อนุมัติ
ตอบรับ
292
กันตพัฒน์ ทานนท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
293
วรัญญา อุ่นสุข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
294
พัชรกร คุณสมบัติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
295
วารินญา อ่อนคำหล้า
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
296
กฤษฎา วงค์แสนคำ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
297
ชุติมา ภูมีช่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
298
ทิพวรรณ นนทจันทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
299
กัญญารัตน์ ม่วงศรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
300
สุจินต์ เชื้อสาทุม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
301
ศุภมาศ เจริญชัย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
302
ผกามาศ สุวรรณมาโจ
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
303
เดชคัมธร คึมยะราช
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
304
วิไลลักษณ์ พรมทอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
305
อนุรักษ์ กางทอง
เทศบาลตำบลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
306
ปิยพงษ์ คนเพียร
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
307
ศุภชัย ใจคง
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
308
กนกวรรณ บางศิริ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
309
กรรณณิกา ยิ่งนอก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
310
ณัฐกานต์ วงศ์กาฬสินธุ์
อนุมัติ
ตอบรับ
311
อมิตา โรมรัมย์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
312
ศรัญยวัฒน์ แสนสอาด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
313
สุเมธ ศรีเมืองปุน
อนุมัติ
ตอบรับ
314
สุณิตา นามตาแสง
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5
อนุมัติ
ตอบรับ
315
นริศรา อนุพรม
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
316
ชลยิตรี ธยาธรรม
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
317
เบญจมาศ  ชมผา
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
318
ชาลิสา บุระเนตร
อนุมัติ
ตอบรับ
319
อรอุมา กาดอนป่า
อนุมัติ
ตอบรับ
320
นันธิญาภรณ์ ฝาระมี
ธนาคารกรุงไทย​ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
321
สุทธิดา เจริญชัยชนะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
322
ณัฐพงศ์ พิมพ์บุญมา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
323
กรกนก แก้วพาดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
324
อรัญญา  วันนาพ่อ
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
325
รัตนาภรณ์ พิมโคตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
326
อภิชิต ชัยบิน
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
327
อริศรา แสงรุ่งรัตน์
บริษัท เอส ซี ซุปเปอร์คอนกรีต จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
328
ศุภกิจ สีสุทร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
329
ชญาภา ขันติยู
เทศบาลตำบลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
330
ธรรมชาติ พึ่งพร้อม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
331
ธวัชชัย พรมรัตน์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
332
กมลชนก มีภาทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
อนุมัติ
ตอบรับ
333
ราชภัฏ ผินแก้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 4
อนุมัติ
ตอบรับ
334
สุธาสินี นิยม
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7
อนุมัติ
ตอบรับ
335
กรกนก ชัยบิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
336
นริศรา เจริญชัยชนะ
สำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดง
อนุมัติ
ตอบรับ
337
พรศิริ ยศรุ่งเรือง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
338
นันทิกา บุตรเพ็ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
339
ทิพย์สุดา วงศ์สีดา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
340
สุพัฒตรา กันหะบุตร
โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
อนุมัติ
ตอบรับ
341
จักรพรรดิ มีภาทัศน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
342
ณภัทร แสนมะฮุง
องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
อนุมัติ
ตอบรับ
343
ณัฐสุดา  พรมโคตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
344
สุชัญญา อาจทุมมา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
345
ปรางวิลัย ศรีมุงคุล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
346
จิระภา ไก่สระแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านโพน
อนุมัติ
ตอบรับ
347
มาลี กำลังฤทธิ์​
บริษัท SCG Home Solution Maxhome ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
348
นนทวัฒน์ แพงสาร
ธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
349
สุธาสินี มาตราช
อนุมัติ
ตอบรับ
350
อรอนงค์ ทัศนา
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
351
แก้วสุพรรณษา สีตื้อ
บริษัท SCG Home Solution Maxhome ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
352
สุธิดาพร ชาแสน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
353
ธนาวุฒิ สุโท
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
354
ประภัสสร เพียรชนะ
เทศบาลตำบลพรรณานคร
อนุมัติ
ตอบรับ
355
พรชิตา ศิริวานก
เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อนุมัติ
ตอบรับ
356
จันทร์ธิดา  อุทมล
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
357
สุรเทพ ลินทอง
ที่ทำการไปรษณีย์อำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
358
วณิชา ปัดกอง
บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
359
จิรภรณ์ แสนสุริวงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
360
ฉัตรนภา เจริญศิลป์
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
อนุมัติ
ตอบรับ
361
ปิยดา อินจำปา
บริษัท คอฟฟี่ ฟาร์ม 6395 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
362
กัลยา คุณปัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
363
ประภากร หามวงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
364
ดวงใจ เชื้อคำฮด
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน
อนุมัติ
ตอบรับ
365
นันทกา ไชยเชษฐ์
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
366
เกริกเกียรติ  ศรีพุทธา
อนุมัติ
ตอบรับ
367
ภาติยะ หิตคูณ
ด่านศุลกากรหนองคาย
ยังไม่อนุมัติ
ตอบรับ
368
คณาวุฒิ กัลยา
อนุมัติ
ตอบรับ
369
วิยะดา  ฤกษ์งาม
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง
อนุมัติ
ตอบรับ
370
เสาวลักษณ์ ไชยศรี
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
ตอบรับ
371
จิรดา พรมมา
ร้านบ้านฟ้าโปร่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
372
กฤษติกาล ฮาบพนม
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
373
ปาริชาต พิมพ์เภา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
374
ญาดา  ยะไชยศรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
375
พิญชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
376
มณีนุช บุญแสง
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
377
ธิดารัตน์ คล่องดี
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
378
ปวีณา ฉอสันเทียะ
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
379
ศรีนคร ทองปัญญา
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
380
ชฎาพร ราชโส
ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
381
ศิรินภา  ป้องภัย
ศาลจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
382
ประภาวลิน สายมาลัย
อนุมัติ
ตอบรับ
383
สรวงสุดา โพธิสว่าง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
384
รวีวรรณ บุญจันทึก
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
385
ปริชาติ ทับทิม
บริษัท มิตซูบิ๊กชาญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
386
ศิริยากร เเก้วเขียว
สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู
อนุมัติ
ตอบรับ
387
สุกัญญา ลุนนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านม่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
388
กวินทิพย์ ผ่านสุวรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
389
ไอรดา พิมล
อนุมัติ
ตอบรับ
390
นนทพัทธ์ พรหมพินิจ
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
391
มินตราวดี บุญรักษา
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
392
กมลวรรณ แสนสุภา
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
393
ยลรดา โมคา
ธนาคารกรุงไทย สาขาเรณูนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
394
จิณต์จุฑา สุวรรณ
เทศบาลตำบลวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
395
ชัยวิรัฐ สุดตาสอน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
396
พรชิตา บุญแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ