กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
จรรยาภรณ์ พรหมบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
2
จุฑามาศ บุญทวีไพศาล
บริษัท พิจิตรเพชรสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
3
ภาณุวัฒน์ แสงกล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
4
ศราวุฒิ สุภาพรม
หมวด ตชด. 2373 (ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร)
อนุมัติ
ตอบรับ
5
พิมลวรรณ อ่อนท้วม
โรงน้ำดื่มทรีธารา
อนุมัติ
ตอบรับ
6
กัญญาณัฐ ไชยงาม
ร้านบ้านน้อย2018
อนุมัติ
ตอบรับ
7
สุชาดา  คชสาร
ร้านบ้านน้อย2018
อนุมัติ
ตอบรับ
8
ธวัชชัย สืบบุก
สำนักงานเขตบางบอน
อนุมัติ
ตอบรับ
9
ชูเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ABC Farm สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
10
ดวงใจ บุญตาท้าว
บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
11
ณัฐธีราภรณ์ โพนทองถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
12
จักรรินทร์ รุณจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อากาศวัสดุ
อนุมัติ
ตอบรับ
13
ศิริรัตน์ กิ่งโพธิ์
ทีเอสเซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
14
ธนัฎฐา ขันทะชา
น้องฟ้าปลาส้ม
อนุมัติ
ตอบรับ
15
ธนากร อ่อนแก้ว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ศักดิ์มนตรี นาคำ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
17
ศรัญญา พรมเอี่ยม
หจก.วิทยาเครื่องกรองน้ำ
อนุมัติ
ตอบรับ
18
ภักดี ไข่มุก
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
อนุมัติ
ตอบรับ
19
ณัฏฐณิชา เดชธงไชย
หจก.วิทยาเครื่องกรองน้ำ
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ชลกานต์ สุระมรรคา
ร้านบ้านน้ำตรายาง
อนุมัติ
ตอบรับ
21
อุไรวรรณ วงค์กระโซ่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
22
จุฬารัตน์ แสนวิเศษ
สำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย (กองช่าง)
อนุมัติ
ตอบรับ
23
วัชรา ยืนทน
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
24
ธีระยุทธ ล้านพลแสน
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
25
จันทร์จิรา เสียงล้ำ
จันทร์จิราฟาร์มหนู
อนุมัติ
ตอบรับ