กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
สุธิดา กุลสอนนาน
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
2
เมทนี  เนศอุมาพร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
3
ณพนรรจ์ สิงห์นวลคำ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ศักดิ์ดา เทพวงษา
อนุมัติ
ตอบรับ
5
พรพล อินนุ่มพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ทินกร ปิยะราช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
7
พิกุล แสงสัย
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
ตอบรับ
8
ศราวุธ นาโสก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
9
กันยาพร พิกุลศรี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
10
อนุสรา  วดาพงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
11
นันหทัย วิเศษทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
ปิยณัฐ เทพพงค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
13
บุปผาพันธุ์ เนตรวงค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
14
วิยะดา วงค์ชัยยา
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
ตอบรับ
15
สุดารัตน์ ธนสำ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ยุวลี นิลโคตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
17
กรกนก ชาลีพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
18
รัตนา อาจแสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
19
พิมพ์กัญญา  สุริยะไชยเชษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ระพิพรรณ นางทะราช
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
21
ชลิตา ปีลาตี
อนุมัติ
ตอบรับ
22
พรรณพิไล โซ่เมืองแซะ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
23
วราพร ผิวตะศาสตร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
24
เจนจิรา ราชแผ้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ทิวาพร เปลรินทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
26
อรอุมา ผิวตะศาสตร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
27
เพ็ญณภา เครื่องจันทร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ภรณ์พิพัฒน์ ประทุมศิริ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
29
กฤษดา จันทร์มาลา
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
30
ศุภณิดา แก้วธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
31
มณีนุช อำนวย
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
32
จิราภรณ์ พะโยโค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
33
กัญญาวีร์ ศรีหนองแสง
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
34
สิริยากร อ่อนจงไกร
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
35
ณัฐธิรา พ่อสีชา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก หน่วยวังยาง
อนุมัติ
ตอบรับ
36
มานิกา ศรีละออ
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
อนุมัติ
ตอบรับ
37
สุพรรษา สีหลิ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
38
วรุณรัตน์ ฟองบาลศรี
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
39
ศรีประภา กอหลักเฮียง
สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
40
พรนภา โคเต็ม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก(สาขา103)
อนุมัติ
ตอบรับ
41
ฐิติรัตน์ นวลมณี
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ปารถนา ใยพันธ์
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
43
สุนันทา ถนอมทรัพย์
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
44
ระพีพรรณ กลยนีย์
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
วิราภรณ์ พ่อค้าช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ต่อศักดิ์ พันดา
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ประกายฟ้า อังคะฮาด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
48
วันเฉลิม พานะลม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
49
อุบลวรรณ ปาวงษ์
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
50
นันทิยา เทาสี
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
51
กัญญ์วรา ใยวังหน้า
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
52
นภัสวรรณ โซ่เมืองแซะ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
53
นันท์นภัส มาธรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์รวมช่าง
อนุมัติ
ตอบรับ
54
พิราพรรณ หลาบคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
55
พรจินดา แสนเสนา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
56
นันทัชพร  เลิศสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อนุมัติ
ตอบรับ
57
วิรงรอง อาจวิชัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
58
สุธาสินี พลราชม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
59
ชลธิชา อาจวิชัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
60
อลิศษา สิงห์จันทร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
61
ศศินันท์ ปาระคะ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
62
จารุวิชญ์ บางทราย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
ธานีรัตน์ บาลมีทะ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
64
ภัชลาพร อุ่มภูธร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
65
จุฬาลักษณ์ ภาวงค์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
66
อรรถพล กิ่งทอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
67
จุฬารัตน์ ริกำแง
สำนักงานโครงการก่อสร้างเจดีย์ วัดป่าค้อใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ดารารัตน์ ใยลีอ่าง
โรงพยาบาลเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
69
วรรณนิษา วงศ์อินทร์อยู่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ประทุมรัตน์ ตาระบัตร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
71
อิศรานุวัฒน์ คำหงษ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ทิพวรรณ ลีคำงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
73
ธันยพร เทพโยธา
อนุมัติ
ตอบรับ
74
พุฒิเมธ เทพดู่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
75
ภาณุวิชญ์ เชื้อวังคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทค อินเตอร์ เอเชีย
อนุมัติ
ตอบรับ
76
ชมพู่  ลือวันคำ
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุมัติ
ตอบรับ
77
นิรวรรณ บุตรทน
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุมัติ
ตอบรับ
78
สุดารัตน์ มหัตกุล
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุมัติ
ตอบรับ
79
อภิชาติชาย รักษาพล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก(สาขา103)
อนุมัติ
ตอบรับ