กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
อัครเดช สุพรรณเมือง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ​ สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
2
จิราภรณ์ พันธุ์แก้ว
ร้านปังนม
อนุมัติ
ตอบรับ
3
กชกร บุตรวงศ์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ศิวัช พรหมดีราช
ไปรษณีย์ไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ปัทมาวรรณ วงค์ตาผา
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
6
กรรนิภา  นามวงศ์ชัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ศิรภัสสร ตรีวงษ์ราช
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
8
อนุพนธ์ มาลาทอง
ไปรษณีย์ไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
9
ธุมากร เบิกบาน
อนุมัติ
ตอบรับ
10
ธนินทร คงเสือ
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
11
โศจิรัตน์ แก้วดี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
ตอบรับ
12
นิรัชชา พันธ์กง
อนุมัติ
ตอบรับ
13
ศราวุฒิ ศรีมูลผา
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
14
สุภาลักษณ์ ยวนนา
หจก.จิตเจริญค้าไม้ สาขากุดจิก
อนุมัติ
ตอบรับ
15
อวัสดา นำภา
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ภาคินี ถาภรงาม
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
17
จุฑามณี อ่องสมบัติ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
18
พงศกร แน่นอุดร
บริษัท วีรวรพล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
19
ณฐพล ประกิ่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
20
อาทิตย์ ภูละคร
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
21
ชันญาพัคค์ อังกูรธนะวัฒน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ราชภัฏ เมืองโคตร
อนุมัติ
ตอบรับ
23
วนิดา ชนะพันธ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
24
พัชรินทร์  คนขำ
ธนาคารกรุงไทยสาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
25
พาสุข กานุสนธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
26
ภาวินีย์  อนุญาหงษ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
27
อรจิตรา พิมพ์โยธา
อนุมัติ
ตอบรับ
28
พิมพิลัย สุราษฎร์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
29
จณิสตา ศิลารักษ์
สมจันทร์การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
30
บุษยานนท์  วงษาเนาว์
บริษัทอีลีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด - ร้านนิชาสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
31
ฤทัยชนก  มณีบู่
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
32
ทินภัทร ไชยหาวงศ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
33
อริศมาศ ตรงธิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
34
เมษนี ทีสุกะ
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
35
คมสันต์  สละกองคำ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
36
ประภาพร แน่นอุดร
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ชุติกาญจน์ แสนลัง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
38
ปิยธิดา แก่นจันทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
39
พรจิตรา พรหมรินทร์
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
40
วาสนา โพธิ์อ่อน
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
41
พรทิพย์ ไชยพิมพ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำนักงานใหญ่บางเขน
อนุมัติ
ตอบรับ
42
เมธี ใสยิ่ง
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
43
พัชรินทร์  เชื้อวังคำ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อนุมัติ
ตอบรับ
44
วิชุอร  คำนนท์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
45
ขนิษฐา พรมอินทร์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ดาวประกาย ไพเรืองโสม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน (หน่วยย่อยอำเภอกุดบาก)
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ณัฐธิดา หล้าหิบ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ปนัดดา บุญศรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
49
กนกพร สุภาษร
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
50
ณัฐธภรณ์ สาวิมล
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
51
ปวันรัตน์ มาตราช
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
52
บุษกร โทอาสา
บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
53
อภิญญา ชามะลิ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
อนุมัติ
ตอบรับ
54
ศักดาวุฒิ ศรีชุบร่วง
อนุมัติ
ตอบรับ
55
พรสุดา สินทวี
อนุมัติ
ตอบรับ
56
ชุติมา ดีประวี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
57
ปณิดา มิตรแสง
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
58
ณัฐนันท์ โกสิงห์
อนุมัติ
ตอบรับ
59
จันกิลา วงค์ละคร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
60
ภวิกา เฉลิมสุข
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
61
ภานุวัฒน์ ขุนปัญญา
อนุมัติ
ตอบรับ
62
มานิตา โทนทา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
ณัฐพร ใจศิริ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
64
มาริษา  เทพศรีหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
65
พนิตนันท์ ทองหล่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
66
ลลิตา  สกุลซ้ง
ธนาคารออมสิน สาขาเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
67
ชยุตม์พล โยธานัก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ชิณณวัตร ดำทองคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
69
พรนภา จามน้อยพรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบัวสว่าง, สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
70
อารียา แก้วมะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
71
รัตนมน ตุพิลา
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
72
มรุพงษ์  ศรีวิไล
อนุมัติ
ตอบรับ
73
สุนิษา  สังขมุรินทร์
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
74
สิริกาญน์ ปะสิระเตสังข์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
75
อรวรรณ เจ๊กคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
76
สุจิตรา จันทวรรณ
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
77
ลำไพ แสนทิพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุวินทวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
78
เกวลิน อุ่นสนธิ์
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
79
สุมัชฌิมา สอนคะ
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
80
นันทนา เรืองแสน
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
81
พงศ์ธณัฐ วงศ์สุเพ็ง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
82
จักรกฤษ ทองสังข์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
83
ทรงภพ ต้นศรี
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
84
จิดาภา ทรงเหล็กสิงห์
อนุมัติ
ตอบรับ
85
วันทนา คำชมภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
86
สิริยากร มหาพรหม
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
อนัญญา ไชยสุนันท์
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
88
ณัฐวุฒิ ราชเมือง
เทศบาลตำบลนาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
89
มนัสภูมิ อินคำน้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
90
รติรัตน์ เกื้อทาน
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
91
ธนาวุฒิ รอดวินิจ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
92
ศุภากร สกุลรักษ์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
93
ศิรภัสสร แพงมาพรหม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
94
จิฎารัตน์ อยู่สุข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
95
อัครพงษ์ รุ่งเผ่าพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
96
วุฒิชัย พิมพ์แพง
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
ตอบรับ
97
เอกเทศ มุลน้อยสุ
โรงเรียนสกลทวาปี (ฝ่ายการเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
98
นัทธชา ชาธิพา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
99
เกียรติศักดิ์ ทีคอโงน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
100
ณัฐวัตร ศรีสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
101
กฤษดา ช่างไชย
อนุมัติ
ตอบรับ
102
นิยดา  ลอดจันทึก
อนุมัติ
ตอบรับ
103
ชลธิชา วะเศษสร้อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
104
จักรพรรดิ์ โถปาสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
105
เจนวิทย์  วงศ์เครือสอน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
106
สุนิตา พรมนิล
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
107
ธันย์ชนก ข่วงทิพย์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
108
รจนา โถแพงจันทร์
หจก.จิตเจริญค้าไม้ สาขากุดจิก
อนุมัติ
ตอบรับ
109
สันติภาพ คำพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
110
นัฐพงษ์ นาอุดม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
111
สรวงสุดา อ่อนสีดา
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
112
กัญญารัตน์ วรรณพ่อ
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
113
ทศพร วาทเกียรติกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณปภัช ตอนสตรัคชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
114
ขนิษฐา แสงตีสุ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
115
ชุติพงศ์ คิดโสดา
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
116
วิลัยลักษณ์  จันทะรังษี
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
117
โษภิณญา เตียวตระกูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
118
สิริรัตน์ ตีกามล
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
119
ปวรุตม์ อุ่นสนธิ์
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
120
สุพิชญา ออนมาก
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
121
ภาวดี  ไชยเทพ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
122
ฐิติกร ใจไหมคร้าม
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
123
ลลิตา แก้วสอนดี
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
124
มรกต แจ่มใส
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
125
จตุพร แก้วไพศาล
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
126
วิภาพร ไชยศรี
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
127
จิรายุ วารีนิล
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
ทนงศักดิ์ คะอังกุ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
129
เกียรติศักดิ์  ไฝทาคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
130
ปวันรัตน์ อัญปัญญา
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
131
สุทธิดา หอมหวล
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
132
อรอุมา คำมุงคุณ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
133
ปาจารีย์ รัตนพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.กุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
134
ฐิดาภา มีไกรลาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.กุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
135
ปิยรัชนี นิตชิน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
136
พีระวัฒน์ มาตราช
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
137
เกียรติศักดิ์ โคตรสมบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
138
ภัณฑิรา ไตรพิษ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
139
สุวนันท์ พรหมพิทักษ์กุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
140
จีรภัทร สาขันธ์โคตร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
141
ณัฐสิทธิ์ รัตนา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
142
นฤมิตร อุปพงษ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
143
สหัสวรรษ แสนอุบล
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
144
อมิตตา บุระเนตร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
145
สุนิสา วะจีสิงห์
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
146
พวินวิกา ไชยตะมาตย์
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
147
สราวุธ หันจางสิทธิ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
148
นุชจรินทร์ คำมุงคุณ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
149
นรากร สายอุราช
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
150
ธิดารัตน์ ใบแสน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
151
ตะวัน ผิวโพนม่วง
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
152
นิศรา  คำนอก
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
153
กุลณัฐ อุปเสน
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
154
จริยา บัวระพันธ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อนุมัติ
ตอบรับ
155
นพมาศ เถรหมื่นไวย
บริษัทจงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูนจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
156
ชนัญญา เหลาบัว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
157
รุจิรา ธนาสุวรรณ
บริษัทจงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูนจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
158
สุพรรณิการ์ สิงห์สุ
อนุมัติ
ตอบรับ
159
สหัสวรรษ พรมวัง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อนุมัติ
ตอบรับ
160
กมลชนก ไชยยศ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
161
พรรณพษา กัลยาบาล
อนุมัติ
ตอบรับ
162
เรณุกา โถแก้วเขียว
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
163
มัลลิกา ศิริวงค์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
164
สุดารัตน์ โพสาวัง
อนุมัติ
ตอบรับ
165
นรินทร์รัตน์ หมั่นคนเที่ยง
อนุมัติ
ตอบรับ
166
ธิติมา หาญมนตรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
167
บูรชิต ทองหล้า
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
168
กิตติยา อุทัยวัตร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
169
ฉายศิริ พันลำภักดิ์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
170
เปรมฤดี ผายทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
171
สุพัตรา บุญชาญ
อนุมัติ
ตอบรับ
172
กนกรัฐ สัพโส
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
173
นงลักษณ์ หลวงแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
174
พินิจนันท์ เหลาพรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
175
สรรค์มงคล ตันหยู
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
ตอบรับ
176
ลลิดา ทัศพงค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
177
ธิดารัตน์  สุทธนู
อนุมัติ
ตอบรับ
178
วนัสนันท์ ศรีสะอาด
อนุมัติ
ตอบรับ
179
สายชล เสาร์ทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
180
ธันยพร โทตันคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
181
จารุวรรณ ทองเหลือง
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
182
วลัยพร วงศ์เวียน
บริษัท กิ่งดาว โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
183
สุภาภรณ์ คำฤาเดช
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
184
อภิญญา จันทร์สุข
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
185
ปฏิพัทธ์ ยศม้าว
เมืองไทยแคปปิตอลจำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
186
เกศราภรณ์  ลินโพธิ์ศาล
อนุมัติ
ตอบรับ
187
ศิริรัตน์ คำพอพ่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
188
กษกร จันทร์สด
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
189
จรรยมณฑน์ นิวงษา
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
190
กมลวรรณ สุวรรณเทน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
191
วรรณวิสา ขันติยู
อนุมัติ
ตอบรับ
192
ศิริรดา ลอยพิลา
อนุมัติ
ตอบรับ
193
สิริญาภรณ์ ถกลสาครรัตน์
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
194
สุมินตรา ปัญญาประชุม
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
ตอบรับ
195
ปรียาภรณ์ ยิ่งนอก
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
196
อภิญญา สาธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
197
ศันสนีย์ เปาวะนา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
198
กรรณิกา ปติโยพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
199
เรณุกานต์ อาวงศ์
ฤทธิ์ฤาชัย อสังหาริมทรัพย์
อนุมัติ
ตอบรับ
200
พรชิตา หงสาชุม
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
201
ษมา สีเหลือง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
202
ปรียานุช รอดอุด
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
203
รุ่งทิวา ศรีวงศ์ษา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
204
อัชรี น้อยสีมุม
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
205
ปิยธิดา  คำเงิน
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
206
หนึ่งฤดี อ่อนเกลี้ยง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
207
สมฤดี ภูชะธง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
208
อรอุมา แสนพลอ่อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
ตอบรับ
209
ปวีณา แสนปากดี
อนุมัติ
ตอบรับ
210
กิตติพศ ฉวีรักษ์
บริษัท กิ่งดาว โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
211
ฉันทิกา นันทวี
อนุมัติ
ตอบรับ
212
กนกพร  ศรีสมัย
อนุมัติ
ตอบรับ
213
เกริกฤทธิ์ ฤทธิ์สยอง
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
214
ธิดารัตน์ นามปากดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
215
ศรัณยา จันทวงค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
216
เบญจมาส ช่างไชย
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
217
พีระพรรณ บาลนาคม
บริษัท ดี.เอ็น. อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
218
จักรตรีพร พ่อเสือ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
219
วรารัตน์ การุณ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
220
นริศรา ศรีสวัสดิ์
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
ตอบรับ
221
สุพัตรา  สงเสนา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
222
จิราพร คำสุขุม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
223
สุภาพร นัยบุตร
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
ตอบรับ
224
กมลทิพย์  อุปพงษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
225
พัทรภรณ์  สันหะ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
226
อรไท ปัทถาพงษ์
ร้านโอโตยะ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน(Service)
อนุมัติ
ตอบรับ
227
จิตรวรรณ อนุญาหงษ์
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
228
รัชนีวรรณ  สุพร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
229
อัจฉรา นาโควงค์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
230
ปัทมาวรรณ คำชนะ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
231
ภัทราภรณ์ กลยะณี
The Pi Khao Kho นอนโดม นับดาว ชิลล์ลมหนาว
อนุมัติ
ตอบรับ
232
เสาวรส ทศราช
อนุมัติ
ตอบรับ
233
พิจิตรตรา ยอดสุรินทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
234
เปรมฤดี ทอนอทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
235
สุภัสสร โถปาสอน
อนุมัติ
ตอบรับ
236
ชัยวัฒน์ เสนามนตรี
อนุมัติ
ตอบรับ
237
ญาณพล วีรวรพล
บริษัท ยงค์ เทรดดิ้ง ตรัง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
238
เมธิณี ศรีวิไล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
239
ศิริลักษณ์  ธานะราช
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
240
ชนนิกานต์  พรมผง
เทศบาลตำบลสามผง
อนุมัติ
ตอบรับ
241
พิณรญา โคตรอินขาว
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
242
สุทธิกานต์  กุลภา
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
อนุมัติ
ตอบรับ
243
กัญญาณัฐ  มิตรศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
244
นริศรา โทอาษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
245
เทวารัณย์ โสดา
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
246
ปิยะเทพ บุตรเพ็ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
247
อานนท์ ไชยสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
248
จรินทร์ พิลาแหวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
249
กรองกาญจน์ ชมชายผล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยโพนยางคำสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
250
จุฑารัตน์ พิทักษ์ชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
251
แก้วทิพย์ คล่องแคล่ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
ตอบรับ
252
พิมพ์พร วงศ์ศรีลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
253
ฐิตติพร มีนาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
254
วนัชพร ไชยพุฒ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงสือ
อนุมัติ
ตอบรับ
255
มนัสศักดิ์ รัตนไตร
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
256
รติพงษ์ โคตรผาย
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
ตอบรับ
257
อโนมา วงศ์สีชา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
258
ศศิประภา ปะสิระเตสังข์
อนุมัติ
ตอบรับ
259
รุ่งนรา ดาบลาอำ
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
260
อรอุมา โชคชนะ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
261
สุนิสา สีดา
The Pizza Company สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
262
ชญานิษฐ์ สมพมิตร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
263
ณัฐวุฒิ อุผา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
264
เศวตวรลักษณ์ รันศรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
265
สุนิษา ทุมรักษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
อนุมัติ
ตอบรับ
266
วิภารัตน์ ตั้งไพบูลย์กิจ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
267
กนกวรรณ สิงห์สุดี
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
268
ดุสิตา ฮ่มป่า
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
269
ปุณยนุช น้ำหอม
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
270
กิตติศักดิ์ มูลคำเกตุ
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
271
จุฑารักษ์  จันทิมา
อนุมัติ
ตอบรับ
272
จุฑามาศ แสนโคตร
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
อนุมัติ
ตอบรับ
273
วริศรา ศรีพรหม
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
274
จุรีรัตน์ มีศรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
275
อรสา ปัญญาสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
276
ชุติมา ไกษรแสน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
277
บุศรา ปลัดกอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
278
ณัฐฐินันท์  พรมภักดี
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
279
พงศธร เลิศสุบินรักษ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
280
พิมพิลา ดียิ่ง
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
281
รณกร บัวแก้ว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
ตอบรับ
282
ศรุตา สุภาพันธ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
283
จุฑารัตน์ วงศรีลา
อนุมัติ
ตอบรับ
284
ธีรพงษ์ ตุพิลา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
285
พงศธร อนุญาหงษ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
286
พิพัท ทวีวัย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
287
ตะวัน ศิริสวัสดิ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
288
สุรเดช ภูมิคอนสาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
289
สุขฤดี แก้วสอนดี
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
290
ยุทธพงศ์ พละสินธุ์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
291
ศิริลักษณ์ พิมตะวงศ์
ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
292
ณรงค์ชัย สีดาเดช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
293
ณิศรา สมทิพย์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
294
กัญญารัตน์ เหง้าน้อย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
295
นันทนัช นรบุตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
296
จุรีรัตน์ สุวรรณา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
297
ธัญญาลักษณ์ หลวงหลาก
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
ตอบรับ
298
ยุทธนา  ยันตะพันธ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
299
จริยา อารีราษฎร์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
300
ธารารัตน์ เนียมท่าเสา
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
301
อัจฉรา อุสาพรหม
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
302
อรวรรณ ศรีไชย
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
303
พัทธิยา แก้วจันดา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
304
นันท์นริน อินธิกาย
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
305
คณิตรา โถเเก้วเขียว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
306
พรรณิภา บับพาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
307
อรรณพ  ปริปุรณะ
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
308
กนกพร อันสุข
อนุมัติ
ตอบรับ
309
วิชชุวรรณ ติ้วคะลา
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
310
มณีวรรณ โคตรแสงอ่อน
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
311
พรพรรณ วิลัย
ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาเขาวง
อนุมัติ
ตอบรับ
312
จุฬารัตน์  อัฐนาค
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
313
นภัสกร อุปพงษ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
314
รัติพร บุญยะ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
315
สุชาดา ชินโน
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
316
ศุภสุตา ธ.นโสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
317
ฐิติวัสส์ ริกำแง
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
318
สุธิดา แก่นท้าว
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
อนุมัติ
ตอบรับ
319
สุริยา พลสนะ
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
320
ษฏนัน อุปพงษ์​
อนุมัติ
ตอบรับ
321
สิริกันยา อินทวงศ์
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
322
สุภาวดี สัตย์ซ้ำ
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
323
ศศิชา  ศรีสมัย
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
324
จีรการต์ ฮ้มภูงอย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
325
ศรัญญา สิงหะ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
326
สกล ไชยะขันธ์
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
327
วงศธร กรวยทอง
ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
328
ทินกรณ์ วิริยะกุล
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
329
ณัฏฐณิชา อาจจำนงค์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
330
อรณัญช์ บุพศิริ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
ตอบรับ
331
สุพัตรา ชะนะบุตร
อนุมัติ
ตอบรับ
332
ณาตยาณี ผาใต้
อนุมัติ
ตอบรับ
333
สุดารัตน์ แสนสร้อย
บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
334
ภัสสรกรณ์ ศรีประใหม
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
335
ธนัชพร พิกุลทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
336
จิราวรรณ์   ฆารเเจริญ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
337
บัวทอง ไชยสงค์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
338
ประภัสรา นันทะวงค์
อนุมัติ
ตอบรับ