กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
พรทิพย์ ทองเภา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
2
ศุภิกา ทองสาม
มณฑลทหารบกที่ 29
อนุมัติ
ตอบรับ
3
มินทร์ธาดา อาจอุดม
ค่ายสีหราชเดโชชัย
อนุมัติ
ตอบรับ
4
สุทธิดา มุนลุน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
5
พัชรี เพชรพิพัฒน์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ธัญลักษณ์ ทองวงษา
ร้านจันทร์เจริญ
อนุมัติ
ตอบรับ
7
อภินยา คำจันทร์
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
8
รัชฎา บุญล้ำ
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
9
จิรพัฒน์ วงษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
10
นิตติยา สานเกี้ยว
สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
11
สุนิตา ไชยมาโย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
ศิริณภัทร พ่อค้าช้าง
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
13
นภัสสร สีสอง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
14
ศิริลักษณ์ นามวงษา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
15
วรัชยา หมื่นจูม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
16
วรรณภา กุลภู
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 29
อนุมัติ
ตอบรับ
17
ตติยา วาดเมือง
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
18
ชญาดา เมืองบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง
อนุมัติ
ตอบรับ
19
อิศริญา วังทะพันธ์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
20
หทัยชนก ราชสุภา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
21
สามินี อินทร์ตา
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ธนภรณ์ ธิวะโต
บริษัท เอ็นอาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
23
อมิตตา ปาละรีย์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
24
ชนิดา วงสีหา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
25
สรวงสมร ชาแสน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
26
พรทิพย์  วงศรีชู
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
27
ชมัยพร ชัยมุงคุณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
28
อมรววรณ ลาวงศ์เกิด
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
อนุมัติ
ตอบรับ
29
เกวลิน จันทร์ลือชัย
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
30
วิลาสิณี กุลยะ
สถานีตำรวจโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
31
ปนัดดา ขันตะราช
สถานีตำรวจโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
32
ณัฐณาพร มีเรือง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
33
วรรณภา อ้นปัญญา
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
34
มุฑิตรา นาโสก
สำนักงานวัฒนะธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางหลังใหม่
อนุมัติ
ตอบรับ
35
วาสนา แก้วกรรมพฤกษ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
36
จารุวรรณ เกตวงษา
สถานีตำรวจภูธร ขมิ้น
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ภัคจิรา เกตวงษา
สถานีตำรวจภูธร ขมิ้น
อนุมัติ
ตอบรับ
38
อรุณรัตน์  ไชยบุรมย์
The pizza company สาขาสี่แยกบิ๊กซี
อนุมัติ
ตอบรับ
39
นภาพร อาจหาญ
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่
อนุมัติ
ตอบรับ
40
ปริษา บุญพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
41
อลิสา อุตรัง
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ชนาพร สุพรรณเมือง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
43
ลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีชา
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
44
บุตรชบา จุนทะ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
45
ธนิดา ดอกพุทธา
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ลลิตา ไกยะฝ่าย
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
47
นิตญา ชีด้าม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ณัฐฑิตา เสนจันตะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
49
นาตาลี หอมป่าเพิ่ม
บริษัท โฮมมาร์ทหลังสวน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
50
พันธินันท์ ธน.กุล
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
51
วินาที วิณโรจน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
52
ดุสิต  สูนสิน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
53
ณัฐวัตร วรรณพัฒน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
54
ธนพล หอมใสย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
55
คีตภัทร พ่อค้าช้าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
56
พิทักษ์ศิลป์ ช่างคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
57
ภูมินทร์ ไชยบุบผา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
58
นิราวรรณ จำปาพันธ์
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
59
สรวิศ คำตั้งหน้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปลาปาก
อนุมัติ
ตอบรับ
60
ณิชาภัทร ลีนาลาด
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
61
เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
สำนักงานบัญชี Siri
อนุมัติ
ตอบรับ
62
กุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
63
วิบูลย์ แซ่ฟุ้ง
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
64
วริญญา บานเย็น
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
65
จิดาภา  แจ้งสว่าง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
66
ภัทรสุดา  ใจช่วง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
67
กัณนิกา  คนคล่อง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
68
อนงค์ลักษณ์ เรืองสวัสดิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่(กองช่าง)
อนุมัติ
ตอบรับ
69
มีนวดี พรมลา
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ศิริลักษณ์ รัตนิล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ณัฐดากรณ์ บุตรตะหล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ธิดาภรณ์ กะนะพันธุนิษฐ์
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
73
ภาวิดา พรมสุวรรณ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
74
สุธาริณี  เกตวงษา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
75
ปิยะดา  เทเสนา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
เจนจิรา สุตมา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
77
ภัทรดนัย บรรจง
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
ตอบรับ
78
ชนุดม อาษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
79
วศิน วงศ์สายตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
80
ภานุ โยมเงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
อนุมัติ
ตอบรับ
81
อรรถพล มูลพรม
บริษัท พีทีเอส แมททีเรียล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
82
สหรัถ เดชบุรีรัมย์
โตโยต้า
อนุมัติ
ตอบรับ
83
ธนากร พลวงค์ษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
อนุมัติ
ตอบรับ
84
สุธาศินีย์  แสงวงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอ็น การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
85
ณัฐริกา แก้วบู่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
86
ปิยดา ลาดบาศรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
รสกร พายุบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อนุมัติ
ตอบรับ
88
ทยิดา ใครบุตร
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
89
จรรยพร ขันธ์วงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
90
อรรถญาพร  แสบงบาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
ตอบรับ
91
กาญจนา​ บุญ​ชาญ​
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
ตอบรับ
92
พัชราภรณ์ นนตระอุดร
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
ตอบรับ
93
ธนาภรณ์ สุดา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (กองสวัสดิการ)
อนุมัติ
ตอบรับ
94
ระติกาญ ปฎิเวช
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
ตอบรับ
95
อารีญา ภูวงษา
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
96
ประภาภรณ์ วงค์คำจันทร์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
97
จินดารัตน์ ผางดวงดี
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
98
ณัฐธิดา วารี
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อนุมัติ
ตอบรับ
99
สร้อยทิพย์ สมฤทธิ์
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อนุมัติ
ตอบรับ
100
ศิรดา บรรผนึก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
101
บุษบา อุ่นกลม
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
102
นพจิรา อินทริง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
103
บุษบา ขาวหนู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
104
อนงนาฏ วังทะพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอ็น การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
105
วิภาดา ตาลอุทัย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
106
ศศินา ลาดนอก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
107
กนกภรณ์ แข็งแรง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
108
ภานุ พ่อครวงค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
109
พลอยรพี วิเศษศรี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
110
เมธาวี ดวงเคน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
111
ณัฐฌา เพชรพรรณ
บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
112
ภัคจิรา แสนเมือง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
113
กนกวรรณ แสงวงค์
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
114
จินต์จุทา นามโคตร
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
115
พรชิตา ใชยวงค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
116
อริศรา อาป้อง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
117
พัชรีภรณ์ อุดมเดช
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
118
ยลดา  นนท์ไพวัน
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
119
เกวลิน หลาบโพธิ์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
120
นุชชิรา องดุก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
121
พรฉวี นินจันทร์บุตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
122
สุมิตรตรา นามเกตุ
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
123
อังศิญา ทองโคตร
ยังไม่อนุมัติ
ตอบรับ
124
ณฐพรรณ ชูนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
125
อังศิญา ทองโคตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
126
ศุภิสรา ดาบภูเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
127
ปัณณธร แสนเมืองโคตร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
วัฒนา คนยืน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
129
วิษารัตน์ สุขรมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
130
นภัสสร ศูนย์ศร
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
131
เจษฎาภรณ์ ภูจริต
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
132
อำพล บรรณการกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
133
วรรณยุภา  ปรักมาศ
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ซีเอสพลัส
อนุมัติ
ตอบรับ
134
ชไมพร ขวากุพันธ์
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
135
อภิสรา พ่อท้าว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
136
ปิยฉัตร ตะวะนะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
137
สุนิสา ฮามวงค์
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
138
อารีรัตน์ วงค์ประชา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
139
อภิญญา ลาชัย
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
140
พัชราภรณ์  สุนาพรม
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
141
ชลลดา สร้อยเงิน
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
142
มนต์ทิวา ปรีประเสริฐ
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
143
นครินทร์  พองผลา
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
144
อภิษฎา คำโสมศรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ
อนุมัติ
ตอบรับ
145
อลิตชา ละราคี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
146
สุธิดา สุวรรณพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
อนุมัติ
ตอบรับ
147
วริศรา บุญร่วม
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
148
ปพิชญา พานุทัศ
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
149
ชลธิชา  ไชยวัง
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
150
สายทาน โคตะบิน
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
151
จุฑาทิพย์  น้อยคำลี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
152
เนาวรัตน์ เนาว์ศรีสอน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
153
สุชาดา นิละดาห์
สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
154
นิตยา ไชยต้นเทือก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
155
วริศรา ใยพันธ์
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
อนุมัติ
ตอบรับ
156
ฐิติมา อุปทุม
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
157
อรอุมา โต๊ะชาลี
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
158
วัชร สันประภา
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
159
วรรณพร จันทร์ลาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
160
ภัทราภรณ์ ไชยศรีทา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
161
พชรกมล อินทนนท์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
162
อรปรียา เขจรเฟื่อง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
163
พรศิริ มูลวันดี
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จํากัด (ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
164
วิยุดา สกุลรุ่งไพศาล
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
165
อมรรัตน์ อยู่ชัยกิจ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
166
อินธิรา กันหาลึก
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
167
ณัฐสุดา ชลอชน
ที่ว่าการอำเภอภูพาน
อนุมัติ
ตอบรับ
168
สุนิสา มูลสาร
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
169
อรุณรัตน์ หม่อมเหมาะ
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด (TGAS)
อนุมัติ
ตอบรับ
170
สลุตา นามเกตุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
171
อริสา ปู่บุตรชา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
172
ธัญชนก ปาละวงษ์
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
173
วราภรณ์ ศรีอุ้ย
บริษัท สมบูรณ์อีเลคทริค จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
174
จินตหรา ใยสวัสดิ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
175
อุษา ทีปานนท์
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
176
อังคณา  ดวงคุณ
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
177
ณัชพล ธ.น.ดี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
178
สุดารักษ์ กุลเกลี้ยง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
179
ยลดา สุวะสี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อนุมัติ
ตอบรับ
180
สุนิสา นามยศขวา
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
181
ชัยชนะ  พรมเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
182
อารียา ชาปา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
183
ศิริรัตน์ ยะภักดี
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
184
เบญจมาพร รินปาน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
185
ชุติมา ต่อซอน
สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 29 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
186
กฤษณา ราชาธร
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
อนุมัติ
ตอบรับ
187
ชนันพร โสนายะ
สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 29 จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
188
นราวดี ธารีเธียร
มณฑลทหารบกที่ 29
อนุมัติ
ตอบรับ
189
ธนาพร วงษาจันทร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
190
ไอละดา แสนพงษ์
บริษัท แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
191
ปิยะพงษ์ แซ่อึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
192
ปิยะรัตน์ เกวใจ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
193
ธนชัย ทิพย์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
194
วราพร  สีดา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
195
ชนิดา แข็งแรง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
196
ผลสิทธิ์ งอยหล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
197
วารินทร์ สมรฤทธิ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
198
มีนา สมพรพัฒน์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
199
สุริยา นักบุญ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ