กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
กาญจนา จันสด
โรงพยาบาลมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
2
วีรนาช กาลพันธา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สนภ.2 นทพ.
อนุมัติ
ตอบรับ
3
ศิรินทร์ญา ผลสอน
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 22
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ณัฏฐ์ชญาภา เชื้อตากวัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
5
กรจิรารัตน์ ชนินท์กานต์
บจก.กรเดชนาแก
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
6
คณาวุฒิ สุวรรณเมฆ
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
7
เกสราภรณ์ ผานิช
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
ตอบรับ
8
อาภัณตรี ทิมศรี
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
9
ดวงจินดา กรพันธ์
บริษัทมรกตไรซ์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
10
อัญชลินทร์ เหง่าดี
ร้านโฮมการค้า
อนุมัติ
ตอบรับ
11
บุษกร แขมคำภา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
12
สุดารัตน์ ผุยสุ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
13
ปิยธิดา ยืนยง
ร้านทองเหลือวิทยุการไฟฟ้า
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
14
จิราพร อนุญาหงษ์
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
15
ณัฐสุดา ดีดวงพันธ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
16
กมลชนก ฟ้าคุ้ม
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่
อนุมัติ
ตอบรับ
17
กังสดาล  สุบิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
18
ทักษพร ใบอุดม
บริษัท จัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
19
พีรศักดิ์ วงศ์สุเพ็ง
สำนักงานประกันชีวิต บ.เอไอเอ จำกัด
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
20
นนทวัฒน์ ทองอันตัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
21
ประภาภรณ์  โคตมี
โรงพยาบาลเซกา
อนุมัติ
ตอบรับ
22
ณภัทร สุนิพรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก(สาขา103)
อนุมัติ
ตอบรับ
23
กานต์สินี เปลี่ยนสีนวล
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
24
นภัสธนันท์ ภัควรนิษฐ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
25
พนิดา พรมจินดา
โรงเรียนสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
26
ละมัย ลีพรม
อนุมัติ
ตอบรับ
27
พลเชฏฐ์ พัชรวรพงศ์
หจก.เค อาร์ แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิส
อนุมัติ
ตอบรับ
28
พรทิพย์ ทองเภา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
29
พรรณมัย สายเชื้อ
หจก.เค อาร์ แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิส
อนุมัติ
ตอบรับ
30
นุชนาท นาโสก
สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
31
อันธิดา อุปถานา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
32
สุทธิพร สาริวงษา
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
อนุมัติ
ตอบรับ
33
มณฑาทิพย์ ไชยยายงค์
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
อนุมัติ
ตอบรับ
34
ธิดาขวัญ วนจันทร์โม
ร้านนั่งแหม่ะคาเฟ่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
35
ฉัตรทริกา บุพศิริ
ร้านธนวัฒน์ก่อสร้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
36
สิริมา ขันแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
37
อรวี มุงคุณ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน
อนุมัติ
ตอบรับ
38
ปณิดา นีอำมาตย์
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
39
จักรภัทร กุลยะ
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
ตอบรับ
40
ศุรวุธ วงค์ผาบุตร
สมจันทร์การบัญชี
อนุมัติ
ตอบรับ
41
พงศ์ศุลี คารวานนท์
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
ตอบรับ
42
กาญจนา บุญศิริ
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
ตอบรับ
43
นครินทร์ ราชปัญญา
ป.ปัญญา รถตู้
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
44
อัจฉรา เเสนศรี
หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
อนุมัติ
ตอบรับ
45
หนึ่งฤดี วันนาพ่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
46
พรกมล จันทะไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ธนบดี ศรีสมบูรณ์
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ภาวีณี ยาสาไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
ตอบรับ
49
ทิพยวดี พรรณประภา
ศิวะรถบ้าน
อนุมัติ
ตอบรับ
50
สุภาพร จันทะลุน
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
51
อาภาภรณ์ ขันทาเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
อนุมัติ
ตอบรับ
52
ณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
อนุมัติ
ตอบรับ
53
จักรกริช คุนมี
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
อนุมัติ
ตอบรับ
54
ณิชกานต์ เณรน้อย
บริษัททีพี โลจิสติกส์ สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
55
เบญจรัตน์ วรสุข
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนิคมคำสร้อย
อนุมัติ
ตอบรับ
56
ปราณปริยา พ่อวงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
อนุมัติ
ตอบรับ
57
ธัญลักษณ์ สรรพศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
ตอบรับ
58
เกฏชริณณ์ สนพะเนาว์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
59
ตุ้มทอง โคตรตาแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
ตอบรับ
60
พิสมัย จุใจล้ำ
อนุมัติ
ตอบรับ
61
อรนภา ศรีพรหมษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
62
นิภาพร บึงมาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
อนุมัติ
ตอบรับ
63
พิสมัย จุใจล้ำ
บริษัททีพี โลจิสติกส์ สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
64
ทรงพล นาโควงค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
ตอบรับ
65
พีรณัฐ อินทร์ติยะ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อนุมัติ
ตอบรับ
66
ณภาภรณ์ พันมงคล
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
67
อัครพล สระมัวมืด
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ธวัชชัย อุ่นหล้า
บริษัท พี.เค.ไทย เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
69
ญาณี ซื่อสัตย์
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
70
อภิสิทธิ์ เจริญรัตน์
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ชนากานต์ อุดม
บริษัทไพวอท จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ศิริพร สมควรการ
โรงเรียนบ้านท่าตลาด
อนุมัติ
ตอบรับ
73
จักรพงศ์  ไกยะฝ่าย
หจก.ทีเคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 2019
อนุมัติ
ยังไม่ตอบรับ
74
ชิดชนก นามวงศ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
75
พัจนกร เรืองสวัสดิ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
กมลชนก ศรีวิชัย
ร้านปรัชญาปริ้นติ้ง
อนุมัติ
ตอบรับ