กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
จริญญา จวงโคตร
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
2
พิศณุพงษ์  คนยืน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
3
ธีรวุธ งอยภูธร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
4
NHAN TRAN DUC
อนุมัติ
ตอบรับ
5
สุพรรณิกา เซี่ยงฉิน
บริษ้ทดับเบิลยูพีอีวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
6
โยธิน พันธ์ดวง
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ดารุณี ไกรยะราช
อนุมัติ
ตอบรับ
8
ครีมพัชร อินธิแสน
อนุมัติ
ตอบรับ
9
จีรครินทร์ วังสุขี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
10
อารียา รักษาวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
11
รัชตะ หลวงวงศ์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
ศิริภณ สังเกตุดี
The Ghost Radio เดอะโกสด์เรดิโอ
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
13
ชัย ดีเนสซี
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
14
รินรดา ฮวดจึง
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
15
ปัณฑารีย์ มณีสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีเงินตรา
อนุมัติ
ตอบรับ
16
อุทุมพร โสคำ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
17
รุจิรา ชามะลิ
บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
18
ศศิธร อินคูณ
บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
19
กิตติวัตร บุญระมี
ไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ภัทรรินทร์ จันทร์นวล
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
21
พงศธร มั่นแร่
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
22
อภินันท์  นาศรีทม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
23
อภิชญา รากทอง
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
24
สุภกร กวนศักดิ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
25
ณัฎฐธิดา สุวรรณสนธ์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
26
ญาณิศา นาสินส่ง
บริษัท เจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
27
กิตติกร เพ็งคำ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ปณัฐฌา บุพศิริ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
29
มะลิตา บุญหลาย
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
30
เจนจิรา งอยยภูธร
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
31
ชินวัตน์ สุวรรณโส
ไม่อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
32
อนันตวัฒน์ รถหานาม
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
33
ดวงกมล ศรีทิศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
34
อภิวัฒน์ นนสะเกตุ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
35
สมิหรา ไชยรัตน์
บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
36
ณัฐริกา คำด่อน
ที่ทำการไปรษณีไทย จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ทิติยากร กุลบุตร
ที่ทำการไปรษณีไทย จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
38
ปณิตา ศรีษะเนตร
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กองกำกับการ ค่ายศรีสกุลวงศ์ (งานการเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
39
ปวเรศ เชยรส
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
ตอบรับ
40
กัลญา บุญพูล
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
41
กรกนก เขยไชย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ศักดิ์ขรินทร์ ยืนสุข
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
43
ญาณิศา จันทร์สุวรรณ
บริษัท โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
44
ปนัดดา วันนะชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
45
ศุภกฤต พุทธชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ทอแสง  สีดา
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-3 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ศศิประภา นาสุข
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
48
ภราดร สุวรรณเมฆ
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
49
มนต์ทิพย์ พ่อตาแสง
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
50
นฤดล แย้มอดุลย์
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
51
ชลดา ปารีสร้อย
บริษัท วี.อาร์.168 โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
52
ณัฐพงษ์  งามแสง
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
53
วิภาพร นันศรีทอง
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
54
สุภาพร บุญจันทร์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
55
พัชราภรณ์ ด้วงลำพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
อนุมัติ
ตอบรับ
56
กุลญา  วดีศิริศักดิ์
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
57
รุ่งฤทัย ไกรษร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
58
อัษฎา จันตะแสง
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ
อนุมัติ
ตอบรับ
59
กัลยรัตน์ ใครบุตร
บริษัท นิว เจ็น แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
60
ปวีณา ผาพองยุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต23
อนุมัติ
ตอบรับ
61
พนมกร  ดงยาง
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
62
สกุณา พรหมผัน
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
63
ยุวพร ทองนำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
64
ธัญชนก พงษ์รัตน์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
65
อารยา พ่อมี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
66
นรินทิพย์ เครือคำ
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 สัตหีบ
อนุมัติ
ตอบรับ
67
อารียา แสนรังค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
68
ชลิดาพร ลาดบาศรี
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
69
อรรถชัย ครโสภา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
70
ผริตา อัคฮาดศรี
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
71
ณัฎฐธิดา ตรงดี
อนุมัติ
ตอบรับ
72
ปติยา ยะคำศรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-3 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
73
รัฐธรรมนูญ โมลาเเสง
อนุมัติ
ตอบรับ
74
เบญจพร  คุ้มครอง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
75
ชนัญญา เกษมราช
The Pizza Company สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
76
ธีปกร ยะไวย์
ร้านสแกนโมบายเรณู
อนุมัติ
ตอบรับ
77
ศุทธินี  อุตศาสตร์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
78
กัญญาภัค  เกษบึงกาฬ
บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
79
วัชรพล แก้วมณีชัย
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
80
ปานดวงใจ เชื้อดวงผูย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
81
ญาสุมินทร์ พันธุออน
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
82
นภาพร  บุตรเพ็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคนิยม รุ่งเจริญทรัพย์
อนุมัติ
ตอบรับ
83
วันเฉลิม จิตต์โพธิ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
84
ปรียาดา พรมคนซื่อ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
85
รุ่งนภา รัตนะมาลี
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
86
พุทธลิขิต บุพศิริ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
87
สิริพักต์ ทองศิล
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
88
นัจนันท์ พรมพิลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
89
จักรภพ  ศรีรัฐ
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
90
จตุรงค์ เคนทวาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
91
ปรียาภรณ์ ฤาชัยสา
เทศบาลตำบลตองโขบ
อนุมัติ
ตอบรับ
92
สุระมนตรี โคตรสมบูรณ์
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
93
นัทธนันต์ มณีโรจน์
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
94
บุษรานนท์ พันทะบาง
บริษัท บิวตี้ บาย หญิง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
95
วิวิธชัย อุคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
96
วัชรพันธ์ ทิพจร
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
97
กาญจนา คำปาน
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
ตอบรับ
98
กฤษดา พงษ์เกษ
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
ตอบรับ
99
ธัญธวัช สุขเสน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
100
กฤษฎา โคตะนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
101
ทศพล งอยผาลา
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
102
อุดมพงษ์  นีลายนาค
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
103
อินทัช แสนพรหม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
104
ณรงศักดิ์ บัวชุม
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
105
โกเมนทร์ สัพโส
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
106
ณัฐฐากูร วงค์ภาคำ
หจก.99เจริญกิจ
อนุมัติ
ตอบรับ
107
รุ้งนภา อินภูวา
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
108
อรอมล วงกวนกลม
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
109
อรวรรณ สหจิตตา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
110
ภูวดล อ้นนาค
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
111
ชื่นนภา บุตดีวงค์
ที่ว่าการอำเภอคำชะอี
อนุมัติ
ตอบรับ
112
รุ่งโรจน์ พรมแสง
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
113
จุฑาทิพย์ ราชสุภา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
114
จุฑามาศ งิ้วลาย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
115
ณัฐกานต์ ศรเหลือง
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
116
ศิรินัน บำรุงภักดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
117
หฤทัย บุญเทียม
อนุมัติ
ตอบรับ
118
ภัทรพล ช่วงไชย
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
119
สุนิสา ชาธิราช
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
120
จิรทีปต์ ศรีหนองห้าง
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
121
กมลชนก ชมภูราฏร์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
122
อริกา  พลวงศ์ษา
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
123
นิธิศ กวนพา
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
124
กิตติศักดิ์ ฝ่ายทะแสง
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
125
ธัญญาภรณ์ งิ้วไชยราช
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อนุมัติ
ตอบรับ
126
พิยดา คะดุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
127
กุลณัฐ ไชยบุบผา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
128
ปภาวิชญ์  นนทนำ
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
129
สรจักร บุญเรืองจักร
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
ตอบรับ
130
จีราวรรณ ไตรวงค์ย้อย
บริษัท นิว เจ็น แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
131
รุ่งโรจน์ ตังเขีย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
132
อนุศรา ราชฐาน
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
133
สุดารัตน์ เสนากัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
134
มิยูกิ พุทธรักษา
บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
135
ยุทธนา ทากิระ
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
136
ณัฏฐนิตย์  ทองกาล
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
137
ขวัญชนก มัยวงศ์
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
138
นภาวรรณ แพงคำดี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
139
ดารารัตน์ จันทอง
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
140
กิ่งกาญจน์ โคตรสขึง
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
141
ภูธเนศ กิ้วลาดแยง
สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
อนุมัติ
ตอบรับ
142
รัญชิดา ภูเวียนวงศ์
หจก. เค.ซี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติ
ตอบรับ
143
ณัฐธิชา บุญชาญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
144
มโนห์รา เทียงผง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
145
ณัฐชยา เฉียดไธสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
ตอบรับ
146
มัดทนา จันมี
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
147
ปัณฑิตา เมืองยศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
148
ศิริญา มีเหมือน
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
149
ชนานุช ประกิ่ง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
150
ชนิตา นามเสนา
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
ตอบรับ
151
มินธาดา แพนสิงห์
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
152
ณัฐพงษ์  ปารีพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
153
สุทธิดา มิตร์วิจารย์
อนุมัติ
ตอบรับ
154
ปิยธิดา โกพลรัตน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
155
วราเทพ  คิดโสดา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
156
รัฐศาสตร์ เหลาสะอาด
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
157
พันธมิตร ปะภาวะตา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
158
สุชาดา โกสิงห์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
ตอบรับ
159
ธนดิตถ์ บุตรดีวีระวงค์
ISAN Phattana Management
อนุมัติ
ตอบรับ
160
ฐิติมา แสนเสิก
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
161
กรกต จันทร์เพ็ง
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
162
กฤษฎา รูปคม
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กองกำกับการ ค่ายศรีสกุลวงศ์ (งานการเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
163
อรัญญา พรมลัง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
164
ศิริลักษณ์ ไชยมะโย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
165
สุภาดา  หอมไกรลาศ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
166
เดชาธร กุลบุตร
อนุมัติ
ตอบรับ
167
อินทราช โค้งอาภาส
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
ตอบรับ
168
พิยดา แสนลา
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
169
บุญยาภรณ์ โถชาลี
ที่ทำการไปรณีย์กุดบาก
อนุมัติ
ตอบรับ
170
วิทยา ปานฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
171
วริศรา หลาบโพธิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคนิยม รุ่งเจริญทรัพย์
อนุมัติ
ตอบรับ
172
ภควัฒน์  วัฒนธีรางกูร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
173
พรชิตา อุทัยวัฒน์
บริษัท ทีแซดเอ็นกรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
174
สิริกัญญา สุวรรณชาติ
สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
175
ภารุณี  บุทธิจักร์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
ตอบรับ
176
ภัทราวุธ ชุมชูชาติ
บริษัท เจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
177
กมลเนตร แพนสิงห์
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
178
ทีปกร อินทริง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
179
อินทร์ธุอร แง่มสุราช
กลิทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
180
เนื้อทอง  ภักตะชัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเจริญศิลป์
อนุมัติ
ตอบรับ
181
วาริณี พระสุรัตน์
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
182
จิรภัทร เดชะคำภู
บริษัท ซันนี่ ไซรัป สตูดิโอ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
183
กัญญาณัฐ  อณาชัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ฝ่ายสหกรณ์)
อนุมัติ
ตอบรับ
184
พิชัย คำวัน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
อนุมัติ
ตอบรับ
185
กนกภรณ์ เทพนานนท์
ที่ทำการไปรษณีย์นาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
186
ปนัดดา พ่อนามแดง
ที่ทำการไปรษณีย์นาแก
อนุมัติ
ตอบรับ
187
อิทธิเทพ สลางสิงห์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
188
ธิเบศร์ วงศ์ศรียา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
189
อัญนิตา โส๊ะอาด
อนุมัติ
ตอบรับ
190
ณพวุฒิ แก้วเชื่อม
อนุมัติ
ตอบรับ
191
มุขสุดา จันทรมาลัย
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อนุมัติ
ตอบรับ
192
ศิริลักษณ์ รอดอุตม์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
193
ณัฐกร ชัยมุงคุณ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
194
มนันชนก เชื้อตาทอง
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
195
อรุณรัตน์ อึ้งสกุล
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
196
มงคล สกุลทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
197
ชลธิชา ศรีสุรักษ์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
198
พรชิตา ลุนศรีเทียน
ศูนย์การขยายงาน ลีดเดอร์กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล พระราม2
อนุมัติ
ตอบรับ
199
นวพล นนท์ไพรวัลย์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
200
ศุภณัฐ ทองศิริ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
201
อภิญญาภรณ์ อุปพงษ์
นิวเกษมทรัพย์เร็สคิว
อนุมัติ
ตอบรับ
202
ชฎาพร พาลึก
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย)
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
203
ชาญวิทย์ ปรากฎ
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย)
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
204
นิจฉรา อินธิสิทธิ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
205
ภาณุวัฒน์ อุดโท
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
206
วุฒิพงษ์ จันดารักษ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
207
ธวัลพร วะสัตย์
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
208
รัตติยาภรณ์  พุทธา
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
ตอบรับ
209
ธัญญามาศ น้อยวิรก
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
210
ธิดารัตน์  ยะภักดี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
211
ไอลดา วรนิตย์
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
212
อาริยา  ปิลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
213
ศิริวัฒน์  ไชยยายงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
214
อัษฎาวุธ ไม้แสนดี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
215
สานิตา ยอจำปา
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
ตอบรับ
216
รัตนากร บุตรแสง
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
217
สุวิมล ปุ่มเป้า
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
218
เอเชีย มิมาชา
อนุมัติ
ตอบรับ
219
ศศิธร ปัทวงค์
บริษัท บิวตี้ บาย หญิง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
ตอบรับ
220
วิยะดา ปึกแก้ว
สำนักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
221
ทิพากร สีหะจิต
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
222
วรวิช แก้ววิหาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
223
ภิญญาภรณ์  สุพร
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
224
จุฬาลักษณ์  ศรีระวงศ์ษา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
225
ศรารีย์ บุตรสะอาด
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
226
พัชรินทร์ มณีวรรณ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
227
จิดาภา  นันนวน
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
ตอบรับ
228
พรพิมล แสนสามารถ
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
229
นันทิชา บุญแถว
ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน
อนุมัติ
ตอบรับ
230
จันทิญา ศรีหาวงษ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
231
นาตยา นาขามป้อม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
232
ศวิตา ติยะบุตร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
233
อลิตตา จารึก
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
234
รจรินทร์ กิ่งพรมภู
โรงพยาบาลสกลนคร (การเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
235
นัทพร ระวัตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
236
ฌริฎา แจนโกนดี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
237
ธันญารัตน์ ศรีษะมุข
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
238
นัฎทภรณ์ คงระวี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
239
ธีระศักดิ์ กาศจักร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
240
ปนัดดา  แพงคำฮัก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
241
ธีรนุช ปัญญาสาร
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
242
ศิริยากร จันทรังษี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
243
มิรันตรี  นาคสุทธิ์
โรงพยาบาลสกลนคร (การเงิน)
อนุมัติ
ตอบรับ
244
กุลธิดา นามขันธ์
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
ตอบรับ
245
อินธิลา ลาลุน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
246
วรรณวิภา บทมูล
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
247
วัชรพร กุดวงศ์แก้ว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
248
สุทธิดา เนาว์ศรีศร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
249
ปุณณกันต์ อุทาวงค์
บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
250
ธนพล หวังช่วยกลาง
Kokotel Chiang Mai Nimman
อนุมัติ
ตอบรับ
251
ชนัญชิดา พนันชัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
252
รัตนา ถิถา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
253
นัฐกานต์ แสนตรง
บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
254
พรสุดา เกลี้ยกล่อม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
255
รัตนาภรณ์ จุลนีย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
256
วรัญญา  โอสะถานุเคราะห์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
257
ชนาภา  จันทามี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
258
สุมิตรา เวฬุวนารักษ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
259
จุฑามาศ  พันธ์สมบัติ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
260
ปนัดดา ดีหามแห
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
261
ศรสวรรค์ เกษร
บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
262
มุฑิตา วงค์อินตา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
263
จุฑารัตน์  อมรวุฒิกรณ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
264
ศรุตา  คำอุเทน
อนุมัติ
ตอบรับ
265
ศศิกานต์ อาญาศูนย์
บริษัทเรียล เมดิคอล
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
266
ปวีณ์ธิดา ศิลปวิทย์
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
267
สุขฤดี ใหม่คามิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
268
เกศแก้ว  วงค์เวียงทอง
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
ตอบรับ
269
พรสินี ดวงคุณ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
270
สุภาพร บุญจันทร์
ไม่อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
271
ธันย์ชนก เวียงสงค์
อวานี พลัส สมุย
อนุมัติ
ตอบรับ
272
กวิน เชื้อวังคำ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
273
ถาวรีย์ เหลื่อมศรี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
ตอบรับ
274
วรัญญู บุตรมหา
ที่ว่าการอำเภอดงหลวง
อนุมัติ
ตอบรับ
275
รัฐศิมา  เหมะธุลิน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
276
ณัฏฐภรณ์ สำนึก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
277
นิศาชล โยตะสิงห์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
278
สาวิตตี  ศรีไมล์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
ตอบรับ
279
ชญากรณ์ พนมคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
280
วิทยา วงค์​ละคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
281
สิทธิพล ศรีทอง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
282
วาทินี พัศโน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
ตอบรับ
283
ชรินรัตน์  เข็มขาว
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
284
ทิพประภา วรวงปา
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
285
วรางคณา มาตราช
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
286
สุรีย์วรรณ คำหา
อนุมัติ
ตอบรับ
287
ทิพรัตน์ ธะนะสูตร
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติธุรกิจ
อนุมัติ
ตอบรับ
288
นลิตา ลีทอง
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
289
ณัฐนิจ หาญมนตรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
290
พงศกร กองลี
อนุมัติ
ตอบรับ
291
ประภัสสรณ์ ศรีหาวงค์
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ฝ่ายบุคคล)
อนุมัติ
ตอบรับ
292
สุทธิพงศ์ หล้าหิบ
Raptor Production
อนุมัติ
ตอบรับ
293
ปิยฉัตร แสนภูวา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
294
แจ่มจันทร์ ผ่านสุวรรณ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
295
นุชธิดา พรมนาถ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
ตอบรับ
296
กิตติยาภรณ์ บรรไพ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
ตอบรับ
297
จุฑามาศ อุปสัย
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
298
ปาลิตา ไชยเชษฐ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
299
ภคพัฒภูมิ ธรรมนันท์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
300
นฤมล ฤทธิธรรม
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
ตอบรับ
301
สุดารัตน์ พัฒคาต
โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
อนุมัติ
ตอบรับ
302
กัลยารัตน์ วงค์ดวงผา
ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ
303
กมลฉัตร สืบสำราญ
ไปรษณีย์ไทย
อนุมัติ
ตอบรับ
304
ศศิธร ลีหลงศรี
สำนักงานพาณิช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
305
ปิยดา  มณีวรรณ์
สำนักงานพาณิช จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
ตอบรับ
306
เนตรนภา ปางจักร์
ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน
อนุมัติ
ตอบรับ