กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
ชุติกา บัวบาน
คอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว พญาไท
อนุมัติ
ตอบรับ
2
อรจีรา อุทำกา
ปัฐวุฒิคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
3
งามสิรี พลราชม
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
4
ถาวร  จันทะนุด
เอ แอนด์ เอ ออโต้เพนท์
อนุมัติ
ตอบรับ
5
จิราพร บาตดี
ปัฐวุฒิคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ศักดิ์นรินทร์ พิมพ์สุข
บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชน
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ประวีณา  ห้าวหาญ
ร้านแดรี่ควีน สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
8
ภูวไนย สอนพิมพ์
สำนักงาน เอไอเอ สกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
9
จีรนุช อัมกุล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
10
อมรพรรณ สุขสนวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
11
มาริษา แก้วอัคฮาด
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
12
พิศาล กางทอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
13
นภาพร แดงงาม
บริษัท เล็งเส็ง กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
14
สุจินันท์ แซ่เฮ็ง
บริษัท ตรอ.บ้านผึ้ง
ไม่อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
15
กมลทิพย์ ชางฉิ่ง
ษริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
ตอบรับ
16
กฤษฎา มาตา
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
17
พรรณลิณี  แผนเมือง
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
อนุมัติ
ตอบรับ
18
กิตติชัย เหล่าลุมพุก
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
19
มนทวรรณ คชศิล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
อนุมัติ
ตอบรับ
20
ปนัดดา คำพิลา
บริษัท นิชชา เนเชอรัล จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
21
ธิดา แสงวงค์
ร้านแดรี่ควีน สาขาบิ๊กซีสกลนคร
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
22
วิจิตรา บรรเทาทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
อนุมัติ
ตอบรับ
23
วิรวัฒน์ อุติลา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
24
อริศรา ช่างคำ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
25
กัญญารัตน์ ประกิ่ง
ร้านMongkol Tree Family
อนุมัติ
ตอบรับ
26
พิไลรัตน์ ไชยเทศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยใหญ่
อนุมัติ
ตอบรับ
27
รุ่งทิพย์ คำเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา
อนุมัติ
ตอบรับ
28
ศุภกิจ นาทราย
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
อนุมัติ
ตอบรับ
29
อรญา คนคล่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อนุมัติ
ตอบรับ
30
สุรีรัตน์ อุ่นจิตต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
31
กฤษติน นันทราช
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
32
วรรณพงษ์ วรรณพัฒน์
บริษัท เตียไท้ล้ง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
33
เกษฎา บาตดี
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
อนุมัติ
ตอบรับ
34
วายุ อุดทุม
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
35
ณัฐวุฒิ กองศูนย์
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
อนุมัติ
ตอบรับ
36
จิราพร มนต์มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
37
ชัยพฤกษ์ อาจวิชัย
บริษัท สยามกิจรุ่งเรือง จำกัด
ไม่อนุมัติ
ไม่ตอบรับ
38
ตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ
บริษัท ท่าแร่งอนหลำ ร้านดังเมืองสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
39
อานนท์ เที่ยงมนต์
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
ตอบรับ
40
สิปปวิชญ์ บุริพา
ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
อนุมัติ
ตอบรับ
41
ศุภพิชญ์  พรมปากดี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
42
ทศวรรษ มะโนมัย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
43
กุลณัฐ ปาทา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อนุมัติ
ตอบรับ
44
ศิริมา ศรีแพง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
ตอบรับ
45
วรานันท์ เหลาแตว
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
46
ศุภวุฒิ โพธิ์สว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อนุมัติ
ตอบรับ
47
ณัฐหทัย พ่วงเชย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
อนุมัติ
ตอบรับ
48
ปิยะฉัตร นาโควงค์
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร(สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร)
อนุมัติ
ตอบรับ
49
ศศิกานต์ ไชยทิพย์
เทศบาลตำบลกกตูม
อนุมัติ
ตอบรับ
50
รัตติยากร นัทธี
ร้านขายยาเภสัชกรโกวิท
อนุมัติ
ตอบรับ
51
สุพิศรา ยาทองไชย
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
ตอบรับ
52
อวัศยา คำก้อน
บริษัท สยามกิจรุ่งเรือง จำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
53
ศิรินทิพย์ เทพวงษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
ตอบรับ
54
ธนาชัย หัศกรรจ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
อนุมัติ
ตอบรับ