ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
วริญญา พรรณขาม
ยังไม่อนุมัติ
2
พชรพรรณ พุฒซ้อน
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
3
จีรนันท์ ฮังกาสี
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
4
ธัญชนก แก้วคำแจ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์
อนุมัติ
5
ฟ้ารุ่ง โคตรอุธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญศรีเซลส์
อนุมัติ
6
นนทวัตร หารทองชัย
อนุมัติ
7
สิทธิโชค ไตรทิพย์
มีรักเวดดิ้งสตูดิโอ
อนุมัติ
8
เมธิดา อัตติยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานบริหารบุคคลและนิติการ)
อนุมัติ
9
บุศราวดี แสนมะฮุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
10
อรรถชัย ครโสภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
11
ธีรพล ธงไพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
อรอุสา อินทร์สนธิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
13
สุกัญญา เรืองสวัสดิ์
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
14
ธิดารัตน์ พลสุวรรณ
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
15
กิ่งทอง กุลมิล
บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขา อากาศอำนวย
อนุมัติ
16
รักสิทธิ์ ผลโยน
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
อนุมัติ
17
อภิสิทธิ์ พุทธิไสย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยการจัดการ
ยังไม่อนุมัติ
18
ธนดล นาเจริญวุฒิกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
19
ชัชวาล ไชยแสง
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
อนุมัติ
20
วุฒิพล พฤฒาจารย์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
21
ญชานนท์ สุคนธชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
22
จิรดา ปิระนันท์
Turtle Farm แปรรูป ส่งออก
อนุมัติ
23
ศรัญยู ติยะบุตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
ธัญภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สกล โอ.วี. คอนสตรักชั่น
อนุมัติ
25
ธนากร สมเภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ(สาขาการตลาด)
อนุมัติ
26
Cuong Hoang Thai
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
27
ณัฐพงศ์ เพ็ชร์รุ่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
28
ณัฐภรณ์ สุภารัตน์
บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
29
ชญาลักษณ์ ลาดบาศรี
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
30
ฐิตาพร ธงสามูล
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   396  คน   หน้าทั้งหมด 14 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ ทั้งหมด