ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
จรรยาภรณ์ พรหมบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อนุมัติ
2
จุฑามาศ บุญทวีไพศาล
บริษัท พิจิตรเพชรสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
3
ภาณุวัฒน์ แสงกล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
อนุมัติ
4
ศราวุฒิ สุภาพรม
หมวด ตชด. 2373 (ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร)
อนุมัติ
5
พิมลวรรณ อ่อนท้วม
โรงน้ำดื่มทรีธารา
อนุมัติ
6
กัญญาณัฐ ไชยงาม
ร้านบ้านน้อย2018
อนุมัติ
7
สุชาดา คชสาร
ร้านบ้านน้อย2018
อนุมัติ
8
ธวัชชัย สืบบุก
สำนักงานเขตบางบอน
อนุมัติ
9
ชูเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ABC Farm สกลนคร
อนุมัติ
10
ดวงใจ บุญตาท้าว
บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง
อนุมัติ
11
ณัฐธีราภรณ์ โพนทองถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
12
จักรรินทร์ รุณจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อากาศวัสดุ
อนุมัติ
13
ศิริรัตน์ กิ่งโพธิ์
ทีเอสเซ็นเตอร์
อนุมัติ
14
ธนัฎฐา ขันทะชา
น้องฟ้าปลาส้ม
อนุมัติ
15
ธนากร อ่อนแก้ว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
16
ศักดิ์มนตรี นาคำ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
17
ศรัญญา พรมเอี่ยม
หจก.วิทยาเครื่องกรองน้ำ
อนุมัติ
18
ภักดี ไข่มุก
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง
อนุมัติ
19
ณัฏฐณิชา เดชธงไชย
หจก.วิทยาเครื่องกรองน้ำ
อนุมัติ
20
ชลกานต์ สุระมรรคา
ร้านบ้านน้ำตรายาง
อนุมัติ
21
อุไรวรรณ วงค์กระโซ่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
22
จุฬารัตน์ แสนวิเศษ
สำนักงานเทศบาลตำบลคำป่าหลาย (กองช่าง)
อนุมัติ
23
วัชรา ยืนทน
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
24
ธีระยุทธ ล้านพลแสน
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 สกลนคร
อนุมัติ
25
จันทร์จิรา เสียงล้ำ
จันทร์จิราฟาร์มหนู
อนุมัติ

พบข้อมูลทั้งหมด   25  คน   หน้าทั้งหมด 1 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาค กศป ทั้งหมด