ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
นัฐกรณ์ พลรัตน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก(สาขา103)
อนุมัติ
2
ธีรภัทร์ บัวสาย
โรงงานอุแม่ทองแย้ม
อนุมัติ
3
อัญญะลักษณ์ ไกยะฝ่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อนุมัติ
4
ชลธิชา งิ้วเมือง
พันธ์ทวี มอลล์ สกลนคร (บริษัทริริน จำกัด)
อนุมัติ
5
วิชเวชช์ ริศจรจาก
อนุมัติ
6
ภูวดล ขันเพียแก้ว
อนุมัติ
7
เรืองชัย ประคำ
สำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดง
อนุมัติ
8
จรัลรัตน์ อัฐปัน
หจก.ปิยวิทย์รุ่งเจริญทรัพย์
อนุมัติ
9
นันทะชัย เยาวนันท์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
อนุมัติ
10
มนปริยา บุญศรี
โครงการชลประทานสกลนคร
อนุมัติ
11
นันท์นภัส พันโบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
12
ฐาปนี พิมพ์ภูคำ
บริษัท ห้องเฮง 2020 จำกัด
อนุมัติ
13
กรณ์ปวี วรฉัตรวาณิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (กองช่าง)
อนุมัติ
14
นางบังอร โพธิสว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
15
ภัทราภรณ์ ทาอินทร์
สำนักงานเอไอเอคุณประดับวุฒิพงษ์มหาโภคินธกุล
อนุมัติ
16
ทรายแก้ว ลีทอง
อนุมัติ
17
ณัฐพร สอนโพธิ์
ร้านโชคสินทวี
อนุมัติ
18
จริยา ยืนยง
ร้าน super phone Big c สาขาพังโคน
อนุมัติ
19
สมศักดิ์ คตเกี้ยว
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
20
ณัฏฐณิชา ภูมิลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
21
รัตนา พรมหากุล
เทศบาลตำบลท่าเรือ
อนุมัติ
22
เบญญาพร ไชยธรรม
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
23
กัญญาณัฐ เขียวเชย
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
24
Linh Phan Thi Khanh
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
อนุมัติ
25
ธัญลักษณ์ ฟองชล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
อนุมัติ
26
มัณฑนา สิงห์ศร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
27
วีรวัลย์ เมืองศรีสุข
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
28
เนตรชนก ชุ่มผึ้ง
บริษัท อิม 2020 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
29
พรชิตา ไชยพรม
ไปรษณีย์โพนสวรรค์
อนุมัติ
30
ลดาวรรณ ผ่านสำแดง
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) น.สกลนคร
อนุมัติ
1 [2] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   86  คน   หน้าทั้งหมด 3 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2564 ภาค กศป.ทั้งหมด