ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
กาญจนา จันสด
โรงพยาบาลมุกดาหาร
อนุมัติ
2
วีรนาช กาลพันธา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สนภ.2 นทพ.
อนุมัติ
3
ศิรินทร์ญา ผลสอน
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 22
อนุมัติ
4
ณัฏฐ์ชญาภา เชื้อตากวัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
อนุมัติ
5
กรจิรารัตน์ ชนินท์กานต์
บจก.กรเดชนาแก
อนุมัติ
6
คณาวุฒิ สุวรรณเมฆ
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
อนุมัติ
7
เกสราภรณ์ ผานิช
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
8
อาภัณตรี ทิมศรี
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อนุมัติ
9
ดวงจินดา กรพันธ์
บริษัทมรกตไรซ์ จำกัด
อนุมัติ
10
อัญชลินทร์ เหง่าดี
ร้านโฮมการค้า
อนุมัติ
11
บุษกร แขมคำภา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
อนุมัติ
12
สุดารัตน์ ผุยสุ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
ปิยธิดา ยืนยง
ร้านทองเหลือวิทยุการไฟฟ้า
อนุมัติ
14
จิราพร อนุญาหงษ์
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
อนุมัติ
15
ณัฐสุดา ดีดวงพันธ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร
อนุมัติ
16
กมลชนก ฟ้าคุ้ม
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่
อนุมัติ
17
กังสดาล สุบิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
อนุมัติ
18
ทักษพร ใบอุดม
บริษัท จัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด
อนุมัติ
19
พีรศักดิ์ วงศ์สุเพ็ง
สำนักงานประกันชีวิต บ.เอไอเอ จำกัด
อนุมัติ
20
นนทวัฒน์ ทองอันตัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย
อนุมัติ
21
ประภาภรณ์ โคตมี
โรงพยาบาลเซกา
อนุมัติ
22
ณภัทร สุนิพรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาแก(สาขา103)
อนุมัติ
23
กานต์สินี เปลี่ยนสีนวล
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
อนุมัติ
24
นภัสธนันท์ ภัควรนิษฐ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
25
พนิดา พรมจินดา
โรงเรียนสว่างแดนดิน
อนุมัติ
26
ละมัย ลีพรม
อนุมัติ
27
พลเชฏฐ์ พัชรวรพงศ์
หจก.เค อาร์ แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิส
อนุมัติ
28
พรทิพย์ ทองเภา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
อนุมัติ
29
พรรณมัย สายเชื้อ
หจก.เค อาร์ แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิส
อนุมัติ
30
นุชนาท นาโสก
สหกรณ์การเกษตรตำบลนาโสก จำกัด
อนุมัติ
1 [2] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   76  คน   หน้าทั้งหมด 3 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค กศป ทั้งหมด