ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ปภาดา บุตราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
อนุมัติ
2
สิทธิพร เรืองจิตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาริชภูมิ
ยังไม่อนุมัติ
3
เขมมิกา อุณาพรหม
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กองกำกับการ ค่ายศรีสกุลวงศ์ (งานการเงิน)
อนุมัติ
4
อพิมญา กาญจนเกษตรกุล
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
5
จตุพร มอมุงคุณ
ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว
อนุมัติ
6
อัครเดช ขันทีท้าว
ห้างหุ่นส่วนจำกัดทูเคโปรดักชั่น
ยังไม่อนุมัติ
7
มานพ การิโก
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกคอมพิวเตอร์)
อนุมัติ
8
ชาตรี ศรีสุภา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
9
พีรยุทธ แสนพลอ่อน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
10
วิชชุอร เพียสา
สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ยังไม่อนุมัติ
11
พิษณุ พสุรัตน์
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า
ยังไม่อนุมัติ
12
ศศิประภา แสนเสน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
เอกสิทธิ์ ฮุงหวล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรรณานิคม
อนุมัติ
14
จุฑามาศ ยิ่งเจริญลาภ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
ยังไม่อนุมัติ
15
นาริสา ฤทธิธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาริชภูมิ
ยังไม่อนุมัติ
16
วรินธร ตาติยะ
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
17
พัชราภรณ์ ผาสารคำ
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
18
อุไลภรณ์ ซุ้ยไกร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
ณัฐรีย์ งอยภูธร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
20
จารุนี พรมสุรินทร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานิคมคำสร้อย
อนุมัติ
21
ศิริโชค เสนาใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
22
เนตรชนก มลิวันย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุนาเวง
ยังไม่อนุมัติ
23
มานิกา แก้วดารา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
24
ศศิธร ศรีลาราช
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
25
พิชญภัทร สิงห์งอย
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ยังไม่อนุมัติ
26
พลอยไพลิน นาโควงค์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
ยังไม่อนุมัติ
27
วรนุช ปามุทา
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
28
ศิริวรรณ สวัสดิ์วงศ์ชัย
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
ยังไม่อนุมัติ
29
กุลกัลยา ลำรอง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
30
ศศิธร ยตะโคตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
1 [2] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   67  คน   หน้าทั้งหมด 3 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด