ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ปิ่นมณี ธรรมเจริญ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
2
ศิรินภา เก่งวิชา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
3
ปวีณา เพชรพรรรณ
ยังไม่อนุมัติ
4
ชลลดา เข็มจารี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
5
หริวงศ์ จุ้ยประโคน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
ยังไม่อนุมัติ
6
จิราภรณ์ ผันกลาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
7
ณัณฑนา ทะวงศ์นา
ยังไม่อนุมัติ
8
จุฬาลักษณ์ ศรีหล้า
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ยังไม่อนุมัติ
9
จิราภรณ์ วงศ์เกษ
ยังไม่อนุมัติ
10
อาทิตยา หาญจำปา
ยังไม่อนุมัติ
11
ธิดาพร หลายโคตร
ยังไม่อนุมัติ
12
เบญจวรรณ ระยับศรี
ยังไม่อนุมัติ
13
รุ่งทิวา โพธิ์สอาด
ยังไม่อนุมัติ
14
นริศรา ศรีหาราช
ยังไม่อนุมัติ
15
ทิพย์สุดา ลีลาสาร
ยังไม่อนุมัติ
16
ธิดารัตน์ อินรีย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
17
ศรัญญา ศรีคราม
ยังไม่อนุมัติ
18
แพรพลอย สุวรรณไชยรบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ยังไม่อนุมัติ
19
ศิริรัตน์ ขวากุพันธ์
ยังไม่อนุมัติ
20
ณิชาภัทร ชาตรี
ยังไม่อนุมัติ
21
อลิสา ธนุวรรณ
ยังไม่อนุมัติ
22
รุจิรา ภานาดี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
23
ศิรินทร วงค์จันดี
ที่ทำการไปรษณีย์นาแก
ยังไม่อนุมัติ
24
ฑิฆัมพร ฤทธิ์มูลชา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
25
ฤทธิชัย สุรินราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ยังไม่อนุมัติ
26
อภิญญา ทองเนื้อแปด
ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี
ยังไม่อนุมัติ
27
วิกานดา จำปา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก
ยังไม่อนุมัติ
28
คุณิตา แย้มไชยศรี
บริษัท ทริปเปิ้ลพี ออดิท จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
29
ฐปนีย์ กรีสอนคม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
30
สวนีย์ เกตุแก้ว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   284  คน   หน้าทั้งหมด 10 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2567 ภาคปกติ ทั้งหมด