ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
สุธิดา กุลสอนนาน
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
2
เมทนี เนศอุมาพร
อนุมัติ
3
ณพนรรจ์ สิงห์นวลคำ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
4
ศักดิ์ดา เทพวงษา
อนุมัติ
5
พรพล อินนุ่มพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
6
ทินกร ปิยะราช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
7
พิกุล แสงสัย
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
8
ศราวุธ นาโสก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
9
กันยาพร พิกุลศรี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
10
อนุสรา วดาพงศ์
อนุมัติ
11
นันหทัย วิเศษทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
ปิยณัฐ เทพพงค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
บุปผาพันธุ์ เนตรวงค์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
14
วิยะดา วงค์ชัยยา
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
15
สุดารัตน์ ธนสำ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
16
ยุวลี นิลโคตร
อนุมัติ
17
กรกนก ชาลีพร
อนุมัติ
18
รัตนา อาจแสน
อนุมัติ
19
พิมพ์กัญญา สุริยะไชยเชษฐ์
อนุมัติ
20
ระพิพรรณ นางทะราช
อนุมัติ
21
ชลิตา ปีลาตี
อนุมัติ
22
พรรณพิไล โซ่เมืองแซะ
สำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง
อนุมัติ
23
วราพร ผิวตะศาสตร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
24
เจนจิรา ราชแผ้ว
อนุมัติ
25
ทิวาพร เปลรินทร์
อนุมัติ
26
อรอุมา ผิวตะศาสตร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
27
เพ็ญณภา เครื่องจันทร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
28
ภรณ์พิพัฒน์ ประทุมศิริ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
29
กฤษดา จันทร์มาลา
ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม
อนุมัติ
30
ศุภณิดา แก้วธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
1 [2] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   79  คน   หน้าทั้งหมด 3 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2564 ภาคปกติทั้งหมด