ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
อัครเดช สุพรรณเมือง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ​ สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
2
จิราภรณ์ พันธุ์แก้ว
ร้านปังนม
อนุมัติ
3
กชกร บุตรวงศ์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
4
ศิวัช พรหมดีราช
ไปรษณีย์ไทย
อนุมัติ
5
ปัทมาวรรณ วงค์ตาผา
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
6
กรรนิภา นามวงศ์ชัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
ศิรภัสสร ตรีวงษ์ราช
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
8
อนุพนธ์ มาลาทอง
ไปรษณีย์ไทย
อนุมัติ
9
ธุมากร เบิกบาน
อนุมัติ
10
ธนินทร คงเสือ
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
11
โศจิรัตน์ แก้วดี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อนุมัติ
12
นิรัชชา พันธ์กง
อนุมัติ
13
ศราวุฒิ ศรีมูลผา
Raptor Production
อนุมัติ
14
สุภาลักษณ์ ยวนนา
หจก.จิตเจริญค้าไม้ สาขากุดจิก
อนุมัติ
15
อวัสดา นำภา
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
16
ภาคินี ถาภรงาม
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
17
จุฑามณี อ่องสมบัติ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
18
พงศกร แน่นอุดร
บริษัท วีรวรพล จำกัด
อนุมัติ
19
ณฐพล ประกิ่ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
20
อาทิตย์ ภูละคร
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
21
ชันญาพัคค์ อังกูรธนะวัฒน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
22
ราชภัฏ เมืองโคตร
อนุมัติ
23
วนิดา ชนะพันธ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
พัชรินทร์ คนขำ
ธนาคารกรุงไทยสาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
25
พาสุข กานุสนธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
26
ภาวินีย์ อนุญาหงษ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
27
อรจิตรา พิมพ์โยธา
อนุมัติ
28
พิมพิลัย สุราษฎร์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
29
จณิสตา ศิลารักษ์
สมจันทร์การบัญชี
อนุมัติ
30
บุษยานนท์ วงษาเนาว์
บริษัทอีลีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด - ร้านนิชาสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   338  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด