ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ฤทัยชนก มณีบู่
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
2
ทินภัทร ไชยหาวงศ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
3
อริศมาศ ตรงธิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
4
เมษนี ทีสุกะ
กรมทหารราบที่ 3 (ฝ่ายยุทธการ)
อนุมัติ
5
คมสันต์ สละกองคำ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
6
ประภาพร แน่นอุดร
อนุมัติ
7
ชุติกาญจน์ แสนลัง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
8
ปิยธิดา แก่นจันทร์
อนุมัติ
9
พรจิตรา พรหมรินทร์
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
10
วาสนา โพธิ์อ่อน
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
11
พรทิพย์ ไชยพิมพ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำนักงานใหญ่บางเขน
อนุมัติ
12
เมธี ใสยิ่ง
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
13
พัชรินทร์ เชื้อวังคำ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อนุมัติ
14
วิชุอร คำนนท์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
15
ขนิษฐา พรมอินทร์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
16
ดาวประกาย ไพเรืองโสม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน (หน่วยย่อยอำเภอกุดบาก)
อนุมัติ
17
ณัฐธิดา หล้าหิบ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
18
ปนัดดา บุญศรี
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
19
กนกพร สุภาษร
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
20
ณัฐธภรณ์ สาวิมล
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
21
ปวันรัตน์ มาตราช
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
22
บุษกร โทอาสา
บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
23
อภิญญา ชามะลิ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
อนุมัติ
24
ศักดาวุฒิ ศรีชุบร่วง
อนุมัติ
25
พรสุดา สินทวี
อนุมัติ
26
ชุติมา ดีประวี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
27
ปณิดา มิตรแสง
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
28
ณัฐนันท์ โกสิงห์
อนุมัติ
29
จันกิลา วงค์ละคร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
30
ภวิกา เฉลิมสุข
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด