ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ภานุวัฒน์ ขุนปัญญา
อนุมัติ
2
มานิตา โทนทา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
3
ณัฐพร ใจศิริ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
4
มาริษา เทพศรีหา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
5
พนิตนันท์ ทองหล่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
ลลิตา สกุลซ้ง
ธนาคารออมสิน สาขาเขาวง
อนุมัติ
7
ชยุตม์พล โยธานัก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร
อนุมัติ
8
ชิณณวัตร ดำทองคำ
อนุมัติ
9
พรนภา จามน้อยพรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบัวสว่าง, สกลนคร
อนุมัติ
10
อารียา แก้วมะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
รัตนมน ตุพิลา
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
มรุพงษ์ ศรีวิไล
อนุมัติ
13
สุนิษา สังขมุรินทร์
สำนักงานตำรวจทางหลวง5 กองกับกำการ4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อนุมัติ
14
สิริกาญน์ ปะสิระเตสังข์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
15
อรวรรณ เจ๊กคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
16
สุจิตรา จันทวรรณ
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
17
ลำไพ แสนทิพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุวินทวงศ์
อนุมัติ
18
เกวลิน อุ่นสนธิ์
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์
อนุมัติ
19
สุมัชฌิมา สอนคะ
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
20
นันทนา เรืองแสน
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
21
พงศ์ธณัฐ วงศ์สุเพ็ง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
22
จักรกฤษ ทองสังข์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
ทรงภพ ต้นศรี
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
จิดาภา ทรงเหล็กสิงห์
อนุมัติ
25
วันทนา คำชมภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
26
สิริยากร มหาพรหม
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
27
อนัญญา ไชยสุนันท์
ที่ว่าการอำเภอนาแก
อนุมัติ
28
ณัฐวุฒิ ราชเมือง
เทศบาลตำบลนาคำ
อนุมัติ
29
มนัสภูมิ อินคำน้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
30
รติรัตน์ เกื้อทาน
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด