ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ธนาวุฒิ รอดวินิจ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
2
ศุภากร สกุลรักษ์
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
3
ศิรภัสสร แพงมาพรหม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
4
จิฎารัตน์ อยู่สุข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
5
อัครพงษ์ รุ่งเผ่าพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อนุมัติ
6
วุฒิชัย พิมพ์แพง
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
7
เอกเทศ มุลน้อยสุ
โรงเรียนสกลทวาปี (ฝ่ายการเงิน)
อนุมัติ
8
นัทธชา ชาธิพา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
9
เกียรติศักดิ์ ทีคอโงน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
อนุมัติ
10
ณัฐวัตร ศรีสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
กฤษดา ช่างไชย
อนุมัติ
12
นิยดา ลอดจันทึก
อนุมัติ
13
ชลธิชา วะเศษสร้อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
14
จักรพรรดิ์ โถปาสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
15
เจนวิทย์ วงศ์เครือสอน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
16
สุนิตา พรมนิล
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
17
ธันย์ชนก ข่วงทิพย์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
18
รจนา โถแพงจันทร์
หจก.จิตเจริญค้าไม้ สาขากุดจิก
อนุมัติ
19
สันติภาพ คำพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
20
นัฐพงษ์ นาอุดม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
21
สรวงสุดา อ่อนสีดา
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
22
กัญญารัตน์ วรรณพ่อ
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติ
23
ทศพร วาทเกียรติกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณปภัช ตอนสตรัคชั่น
อนุมัติ
24
ขนิษฐา แสงตีสุ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
ชุติพงศ์ คิดโสดา
สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
อนุมัติ
26
วิลัยลักษณ์ จันทะรังษี
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
27
โษภิณญา เตียวตระกูล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
28
สิริรัตน์ ตีกามล
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
29
ปวรุตม์ อุ่นสนธิ์
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์
อนุมัติ
30
สุพิชญา ออนมาก
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด