ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ภาวดี ไชยเทพ
Raptor Production
อนุมัติ
2
ฐิติกร ใจไหมคร้าม
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
3
ลลิตา แก้วสอนดี
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
4
มรกต แจ่มใส
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
5
จตุพร แก้วไพศาล
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
วิภาพร ไชยศรี
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
อนุมัติ
7
จิรายุ วารีนิล
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
8
ทนงศักดิ์ คะอังกุ
Raptor Production
อนุมัติ
9
เกียรติศักดิ์ ไฝทาคำ
อนุมัติ
10
ปวันรัตน์ อัญปัญญา
คณะวิทยาการจัดการ ( สาขาการตลาด ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
11
สุทธิดา หอมหวล
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
12
อรอุมา คำมุงคุณ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
ปาจารีย์ รัตนพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.กุสุมาลย์
อนุมัติ
14
ฐิดาภา มีไกรลาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.กุสุมาลย์
อนุมัติ
15
ปิยรัชนี นิตชิน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
16
พีระวัฒน์ มาตราช
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
17
เกียรติศักดิ์ โคตรสมบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
18
ภัณฑิรา ไตรพิษ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
สุวนันท์ พรหมพิทักษ์กุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
20
จีรภัทร สาขันธ์โคตร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
21
ณัฐสิทธิ์ รัตนา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
22
นฤมิตร อุปพงษ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
23
สหัสวรรษ แสนอุบล
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
24
อมิตตา บุระเนตร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
25
สุนิสา วะจีสิงห์
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
26
พวินวิกา ไชยตะมาตย์
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
อนุมัติ
27
สราวุธ หันจางสิทธิ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
28
นุชจรินทร์ คำมุงคุณ
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
29
นรากร สายอุราช
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
30
ธิดารัตน์ ใบแสน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   338  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด