ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ตะวัน ผิวโพนม่วง
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
2
นิศรา คำนอก
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
3
กุลณัฐ อุปเสน
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
4
จริยา บัวระพันธ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อนุมัติ
5
นพมาศ เถรหมื่นไวย
บริษัทจงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูนจำกัด
อนุมัติ
6
ชนัญญา เหลาบัว
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม
อนุมัติ
7
รุจิรา ธนาสุวรรณ
บริษัทจงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูนจำกัด
อนุมัติ
8
สุพรรณิการ์ สิงห์สุ
อนุมัติ
9
สหัสวรรษ พรมวัง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อนุมัติ
10
กมลชนก ไชยยศ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
พรรณพษา กัลยาบาล
อนุมัติ
12
เรณุกา โถแก้วเขียว
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
มัลลิกา ศิริวงค์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
14
สุดารัตน์ โพสาวัง
อนุมัติ
15
นรินทร์รัตน์ หมั่นคนเที่ยง
อนุมัติ
16
ธิติมา หาญมนตรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
17
บูรชิต ทองหล้า
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
18
กิตติยา อุทัยวัตร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
ฉายศิริ พันลำภักดิ์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
20
เปรมฤดี ผายทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
21
สุพัตรา บุญชาญ
อนุมัติ
22
กนกรัฐ สัพโส
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
23
นงลักษณ์ หลวงแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
พินิจนันท์ เหลาพรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
สรรค์มงคล ตันหยู
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
อนุมัติ
26
ลลิดา ทัศพงค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
ธิดารัตน์ สุทธนู
อนุมัติ
28
วนัสนันท์ ศรีสะอาด
อนุมัติ
29
สายชล เสาร์ทอง
อนุมัติ
30
ธันยพร โทตันคำ
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด