ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
พรทิพย์ ทองเภา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
2
ศุภิกา ทองสาม
มณฑลทหารบกที่ 29
อนุมัติ
3
มินทร์ธาดา อาจอุดม
ค่ายสีหราชเดโชชัย
อนุมัติ
4
สุทธิดา มุนลุน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
5
พัชรี เพชรพิพัฒน์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
6
ธัญลักษณ์ ทองวงษา
ร้านจันทร์เจริญ
อนุมัติ
7
อภินยา คำจันทร์
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญจำกัด
อนุมัติ
8
รัชฎา บุญล้ำ
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญ จำกัด
อนุมัติ
9
จิรพัฒน์ วงษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
10
นิตติยา สานเกี้ยว
สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
11
สุนิตา ไชยมาโย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
12
ศิริณภัทร พ่อค้าช้าง
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
13
นภัสสร สีสอง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
14
ศิริลักษณ์ นามวงษา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
15
วรัชยา หมื่นจูม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
16
วรรณภา กุลภู
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 29
ยังไม่อนุมัติ
17
ตติยา วาดเมือง
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
อนุมัติ
18
ชญาดา เมืองบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง
ยังไม่อนุมัติ
19
อิศริญา วังทะพันธ์
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
20
หทัยชนก ราชสุภา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
21
สามินี อินทร์ตา
อนุมัติ
22
ธนภรณ์ ธิวะโต
บริษัท เอ็นอาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่
ยังไม่อนุมัติ
23
อมิตตา ปาละรีย์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
24
ชนิดา วงสีหา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
25
สรวงสมร ชาแสน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
26
พรทิพย์ วงศรีชู
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
27
ชมัยพร ชัยมุงคุณ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
อนุมัติ
28
อมรววรณ ลาวงศ์เกิด
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
ยังไม่อนุมัติ
29
เกวลิน จันทร์ลือชัย
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
30
วิลาสิณี กุลยะ
สถานีตำรวจโพนสวรรค์
ยังไม่อนุมัติ
1 [2][3][4][5][6] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด