ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ปนัดดา ขันตะราช
สถานีตำรวจโพนสวรรค์
อนุมัติ
2
ณัฐณาพร มีเรือง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
3
วรรณภา อ้นปัญญา
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
4
มุฑิตรา นาโสก
สำนักงานวัฒนะธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางหลังใหม่
อนุมัติ
5
วาสนา แก้วกรรมพฤกษ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
6
จารุวรรณ เกตวงษา
สถานีตำรวจภูธร ขมิ้น
อนุมัติ
7
ภัคจิรา เกตวงษา
สถานีตำรวจภูธร ขมิ้น
อนุมัติ
8
อรุณรัตน์ ไชยบุรมย์
The pizza company สาขาสี่แยกบิ๊กซี
อนุมัติ
9
นภาพร อาจหาญ
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่
อนุมัติ
10
ปริษา บุญพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
11
อลิสา อุตรัง
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
12
ชนาพร สุพรรณเมือง
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
ลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีชา
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
อนุมัติ
14
บุตรชบา จุนทะ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
อนุมัติ
15
ธนิดา ดอกพุทธา
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
16
ลลิตา ไกยะฝ่าย
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
17
นิตญา ชีด้าม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน
อนุมัติ
18
ณัฐฑิตา เสนจันตะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
19
นาตาลี หอมป่าเพิ่ม
บริษัท โฮมมาร์ทหลังสวน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
20
พันธินันท์ ธน.กุล
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
21
วินาที วิณโรจน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
22
ดุสิต สูนสิน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
ณัฐวัตร วรรณพัฒน์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
ธนพล หอมใสย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
คีตภัทร พ่อค้าช้าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
26
พิทักษ์ศิลป์ ช่างคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
ภูมินทร์ ไชยบุบผา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
28
นิราวรรณ จำปาพันธ์
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
29
สรวิศ คำตั้งหน้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปลาปาก
อนุมัติ
30
ณิชาภัทร ลีนาลาด
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด