ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
สำนักงานบัญชี Siri
อนุมัติ
2
กุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
3
วิบูลย์ แซ่ฟุ้ง
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
4
วริญญา บานเย็น
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
5
จิดาภา แจ้งสว่าง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
6
ภัทรสุดา ใจช่วง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
7
กัณนิกา คนคล่อง
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
8
อนงค์ลักษณ์ เรืองสวัสดิ์
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่(กองช่าง)
อนุมัติ
9
มีนวดี พรมลา
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
10
ศิริลักษณ์ รัตนิล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อนุมัติ
11
ณัฐดากรณ์ บุตรตะหล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
อนุมัติ
12
ธิดาภรณ์ กะนะพันธุนิษฐ์
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
13
ภาวิดา พรมสุวรรณ
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
14
สุธาริณี เกตวงษา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
15
ปิยะดา เทเสนา
ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
อนุมัติ
16
เจนจิรา สุตมา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
17
ภัทรดนัย บรรจง
สำนักงานบัญชี ชารีจิตรการบัญชีและบริการ (สาขาบ้านผือ อุดรธานี)
อนุมัติ
18
ชนุดม อาษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
19
วศิน วงศ์สายตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
20
ภานุ โยมเงิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
อนุมัติ
21
อรรถพล มูลพรม
บริษัท พีทีเอส แมททีเรียล จำกัด
อนุมัติ
22
สหรัถ เดชบุรีรัมย์
โตโยต้า
อนุมัติ
23
ธนากร พลวงค์ษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
อนุมัติ
24
สุธาศินีย์ แสงวงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอ็น การบัญชี
อนุมัติ
25
ณัฐริกา แก้วบู่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
26
ปิยดา ลาดบาศรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
รสกร พายุบุตร
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
อนุมัติ
28
ทยิดา ใครบุตร
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาอากาศอำนวย
อนุมัติ
29
จรรยพร ขันธ์วงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อนุมัติ
30
อรรถญาพร แสบงบาน
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด