ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
กาญจนา​ บุญ​ชาญ​
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
2
พัชราภรณ์ นนตระอุดร
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร กรมทางหลวง (สารสนเทศ)
อนุมัติ
3
ธนาภรณ์ สุดา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (กองสวัสดิการ)
อนุมัติ
4
ระติกาญ ปฎิเวช
สำนักงานเทศบาลตำบลฮางโฮง
อนุมัติ
5
อารีญา ภูวงษา
เรือนจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
ประภาภรณ์ วงค์คำจันทร์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
จินดารัตน์ ผางดวงดี
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
8
ณัฐธิดา วารี
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อนุมัติ
9
สร้อยทิพย์ สมฤทธิ์
โรงเรียนปลาปากวิทยา
อนุมัติ
10
ศิรดา บรรผนึก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
11
บุษบา อุ่นกลม
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
12
นพจิรา อินทริง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนสวรรค์
อนุมัติ
13
บุษบา ขาวหนู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
14
อนงนาฏ วังทะพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ เอ็น การบัญชี
อนุมัติ
15
วิภาดา ตาลอุทัย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
16
ศศินา ลาดนอก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
17
กนกภรณ์ แข็งแรง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
อนุมัติ
18
ภานุ พ่อครวงค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
19
พลอยรพี วิเศษศรี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
20
เมธาวี ดวงเคน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
21
ณัฐฌา เพชรพรรณ
บริษัท โชคปัญญามอเตอร์ จำกัด
อนุมัติ
22
ภัคจิรา แสนเมือง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
กนกวรรณ แสงวงค์
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
24
จินต์จุทา นามโคตร
โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
25
พรชิตา ใชยวงค์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
26
อริศรา อาป้อง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
27
พัชรีภรณ์ อุดมเดช
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
28
ยลดา นนท์ไพวัน
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
29
เกวลิน หลาบโพธิ์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
30
นุชชิรา องดุก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด