ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
พรฉวี นินจันทร์บุตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์
อนุมัติ
2
สุมิตรตรา นามเกตุ
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
3
อังศิญา ทองโคตร
ยังไม่อนุมัติ
4
ณฐพรรณ ชูนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
5
อังศิญา ทองโคตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
ศุภิสรา ดาบภูเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
อนุมัติ
7
ปัณณธร แสนเมืองโคตร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
วัฒนา คนยืน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
9
วิษารัตน์ สุขรมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
10
นภัสสร ศูนย์ศร
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
11
เจษฎาภรณ์ ภูจริต
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด
อนุมัติ
12
อำพล บรรณการกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
13
วรรณยุภา ปรักมาศ
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ซีเอสพลัส
อนุมัติ
14
ชไมพร ขวากุพันธ์
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
15
อภิสรา พ่อท้าว
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
อนุมัติ
16
ปิยฉัตร ตะวะนะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพนสวรรค์
อนุมัติ
17
สุนิสา ฮามวงค์
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
18
อารีรัตน์ วงค์ประชา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
อภิญญา ลาชัย
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
20
พัชราภรณ์ สุนาพรม
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
21
ชลลดา สร้อยเงิน
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
22
มนต์ทิวา ปรีประเสริฐ
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด
อนุมัติ
23
นครินทร์ พองผลา
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
24
อภิษฎา คำโสมศรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ
อนุมัติ
25
อลิตชา ละราคี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
26
สุธิดา สุวรรณพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
อนุมัติ
27
วริศรา บุญร่วม
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
28
ปพิชญา พานุทัศ
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อนุมัติ
29
ชลธิชา ไชยวัง
สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
อนุมัติ
30
สายทาน โคตะบิน
หน่วยงานสัสดีอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด