ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
จุฑาทิพย์ น้อยคำลี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
2
เนาวรัตน์ เนาว์ศรีสอน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
3
สุชาดา นิละดาห์
สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน
อนุมัติ
4
นิตยา ไชยต้นเทือก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
5
วริศรา ใยพันธ์
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย)
อนุมัติ
6
ฐิติมา อุปทุม
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
7
อรอุมา โต๊ะชาลี
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
8
วัชร สันประภา
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
9
วรรณพร จันทร์ลาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
10
ภัทราภรณ์ ไชยศรีทา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
พชรกมล อินทนนท์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
อรปรียา เขจรเฟื่อง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
พรศิริ มูลวันดี
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จํากัด (ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
14
วิยุดา สกุลรุ่งไพศาล
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
15
อมรรัตน์ อยู่ชัยกิจ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
อนุมัติ
16
อินธิรา กันหาลึก
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
17
ณัฐสุดา ชลอชน
ที่ว่าการอำเภอภูพาน
อนุมัติ
18
สุนิสา มูลสาร
โรงพยาบาลสกลนคร
อนุมัติ
19
อรุณรัตน์ หม่อมเหมาะ
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด (TGAS)
อนุมัติ
20
สลุตา นามเกตุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
21
อริสา ปู่บุตรชา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
อนุมัติ
22
ธัญชนก ปาละวงษ์
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
23
วราภรณ์ ศรีอุ้ย
บริษัท สมบูรณ์อีเลคทริค จำกัด
อนุมัติ
24
จินตหรา ใยสวัสดิ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
25
อุษา ทีปานนท์
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด
อนุมัติ
26
อังคณา ดวงคุณ
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
27
ณัชพล ธ.น.ดี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
28
สุดารักษ์ กุลเกลี้ยง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
29
ยลดา สุวะสี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อนุมัติ
30
สุนิสา นามยศขวา
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   199  คน   หน้าทั้งหมด 7 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค ปกติ ทั้งหมด