ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
จริญญา จวงโคตร
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล
อนุมัติ
2
พิศณุพงษ์ คนยืน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
3
ธีรวุธ งอยภูธร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
4
NHAN TRAN DUC
อนุมัติ
5
สุพรรณิกา เซี่ยงฉิน
บริษ้ทดับเบิลยูพีอีวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
6
โยธิน พันธ์ดวง
อนุมัติ
7
ดารุณี ไกรยะราช
อนุมัติ
8
ครีมพัชร อินธิแสน
อนุมัติ
9
จีรครินทร์ วังสุขี
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อนุมัติ
10
อารียา รักษาวงศ์
อนุมัติ
11
รัชตะ หลวงวงศ์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
12
ศิริภณ สังเกตุดี
The Ghost Radio เดอะโกสด์เรดิโอ
อนุมัติ
13
ชัย ดีเนสซี
บริษัทมิตซูบิ๊กชาญจำกัด
อนุมัติ
14
รินรดา ฮวดจึง
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
15
ปัณฑารีย์ มณีสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมีเงินตรา
อนุมัติ
16
อุทุมพร โสคำ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
17
รุจิรา ชามะลิ
บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด
อนุมัติ
18
ศศิธร อินคูณ
บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จำกัด
อนุมัติ
19
กิตติวัตร บุญระมี
ไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม
อนุมัติ
20
ภัทรรินทร์ จันทร์นวล
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
21
พงศธร มั่นแร่
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
22
อภินันท์ นาศรีทม
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
อภิชญา รากทอง
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อนุมัติ
24
สุภกร กวนศักดิ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
ณัฎฐธิดา สุวรรณสนธ์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
26
ญาณิศา นาสินส่ง
บริษัท เจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
27
กิตติกร เพ็งคำ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
อนุมัติ
28
ปณัฐฌา บุพศิริ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
29
มะลิตา บุญหลาย
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
30
เจนจิรา งอยยภูธร
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
อนุมัติ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   308  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด