ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ชินวัตน์ สุวรรณโส
ยังไม่อนุมัติ
2
อนันตวัฒน์ รถหานาม
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
อนุมัติ
3
ดวงกมล ศรีทิศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
4
อภิวัฒน์ นนสะเกตุ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
5
สมิหรา ไชยรัตน์
บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
6
ณัฐริกา คำด่อน
ที่ทำการไปรษณีไทย จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
7
ทิติยากร กุลบุตร
ที่ทำการไปรษณีไทย จังหวัดนครพนม
อนุมัติ
8
ปณิตา ศรีษะเนตร
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กองกำกับการ ค่ายศรีสกุลวงศ์ (งานการเงิน)
อนุมัติ
9
ปวเรศ เชยรส
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบ้านแพง
อนุมัติ
10
กัลญา บุญพูล
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
11
กรกนก เขยไชย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง
อนุมัติ
12
ศักดิ์ขรินทร์ ยืนสุข
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
13
ญาณิศา จันทร์สุวรรณ
บริษัท โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด
อนุมัติ
14
ปนัดดา วันนะชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวคำสกลนครก่อสร้าง
อนุมัติ
15
ศุภกฤต พุทธชาติ
สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน
อนุมัติ
16
ทอแสง สีดา
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-3 สกลนคร
อนุมัติ
17
ศศิประภา นาสุข
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
18
ภราดร สุวรรณเมฆ
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
อนุมัติ
19
มนต์ทิพย์ พ่อตาแสง
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
20
นฤดล แย้มอดุลย์
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
21
ชลดา ปารีสร้อย
บริษัท วี.อาร์.168 โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
22
ณัฐพงษ์ งามแสง
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
23
วิภาพร นันศรีทอง
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
24
สุภาพร บุญจันทร์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
25
พัชราภรณ์ ด้วงลำพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่
อนุมัติ
26
กุลญา วดีศิริศักดิ์
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
27
รุ่งฤทัย ไกรษร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
28
อัษฎา จันตะแสง
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ
อนุมัติ
29
กัลยรัตน์ ใครบุตร
บริษัท นิว เจ็น แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
30
ปวีณา ผาพองยุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต23
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด