ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
พนมกร ดงยาง
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม
อนุมัติ
2
สกุณา พรหมผัน
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อนุมัติ
3
ยุวพร ทองนำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
4
ธัญชนก พงษ์รัตน์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
5
อารยา พ่อมี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
6
นรินทิพย์ เครือคำ
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 สัตหีบ
อนุมัติ
7
อารียา แสนรังค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
8
ชลิดาพร ลาดบาศรี
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
9
อรรถชัย ครโสภา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
10
ผริตา อัคฮาดศรี
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
ณัฎฐธิดา ตรงดี
อนุมัติ
12
ปติยา ยะคำศรี
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-3 สกลนคร
อนุมัติ
13
รัฐธรรมนูญ โมลาเเสง
อนุมัติ
14
เบญจพร คุ้มครอง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
15
ชนัญญา เกษมราช
The Pizza Company สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
16
ธีปกร ยะไวย์
ร้านสแกนโมบายเรณู
อนุมัติ
17
ศุทธินี อุตศาสตร์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
18
กัญญาภัค เกษบึงกาฬ
บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
อนุมัติ
19
วัชรพล แก้วมณีชัย
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
20
ปานดวงใจ เชื้อดวงผูย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
อนุมัติ
21
ญาสุมินทร์ พันธุออน
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
22
นภาพร บุตรเพ็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคนิยม รุ่งเจริญทรัพย์
อนุมัติ
23
วันเฉลิม จิตต์โพธิ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
ปรียาดา พรมคนซื่อ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
25
รุ่งนภา รัตนะมาลี
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
26
พุทธลิขิต บุพศิริ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
สิริพักต์ ทองศิล
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
28
นัจนันท์ พรมพิลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
29
จักรภพ ศรีรัฐ
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
30
จตุรงค์ เคนทวาย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด