ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ปรียาภรณ์ ฤาชัยสา
เทศบาลตำบลตองโขบ
อนุมัติ
2
สุระมนตรี โคตรสมบูรณ์
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
3
นัทธนันต์ มณีโรจน์
บริษัท เค.เอ็น.คอร์ป.จำกัด
อนุมัติ
4
บุษรานนท์ พันทะบาง
บริษัท บิวตี้ บาย หญิง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
5
วิวิธชัย อุคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
วัชรพันธ์ ทิพจร
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
7
กาญจนา คำปาน
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ฝ่ายบัญชี)
อนุมัติ
8
กฤษดา พงษ์เกษ
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
9
ธัญธวัช สุขเสน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อนุมัติ
10
กฤษฎา โคตะนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
11
ทศพล งอยผาลา
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
12
อุดมพงษ์ นีลายนาค
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
13
อินทัช แสนพรหม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
14
ณรงศักดิ์ บัวชุม
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
15
โกเมนทร์ สัพโส
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
16
ณัฐฐากูร วงค์ภาคำ
หจก.99เจริญกิจ
อนุมัติ
17
รุ้งนภา อินภูวา
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
18
อรอมล วงกวนกลม
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
19
อรวรรณ สหจิตตา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
20
ภูวดล อ้นนาค
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
21
ชื่นนภา บุตดีวงค์
ที่ว่าการอำเภอคำชะอี
อนุมัติ
22
รุ่งโรจน์ พรมแสง
ที่ว่าการอำเภอนาทม
อนุมัติ
23
จุฑาทิพย์ ราชสุภา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
24
จุฑามาศ งิ้วลาย
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
ณัฐกานต์ ศรเหลือง
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
26
ศิรินัน บำรุงภักดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
หฤทัย บุญเทียม
อนุมัติ
28
ภัทรพล ช่วงไชย
ท่าอากาศยานสนามบินสกลนคร
อนุมัติ
29
สุนิสา ชาธิราช
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
30
จิรทีปต์ ศรีหนองห้าง
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด