ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
กมลชนก ชมภูราฏร์
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
2
อริกา พลวงศ์ษา
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
3
นิธิศ กวนพา
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
4
กิตติศักดิ์ ฝ่ายทะแสง
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
5
ธัญญาภรณ์ งิ้วไชยราช
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อนุมัติ
6
พิยดา คะดุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
กุลณัฐ ไชยบุบผา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
ปภาวิชญ์ นนทนำ
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
9
สรจักร บุญเรืองจักร
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
10
จีราวรรณ ไตรวงค์ย้อย
บริษัท นิว เจ็น แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด
อนุมัติ
11
รุ่งโรจน์ ตังเขีย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
อนุศรา ราชฐาน
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
13
สุดารัตน์ เสนากัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
14
มิยูกิ พุทธรักษา
บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติ
15
ยุทธนา ทากิระ
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
อนุมัติ
16
ณัฏฐนิตย์ ทองกาล
โครงการชลประทานมุกดาหาร
อนุมัติ
17
ขวัญชนก มัยวงศ์
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร
อนุมัติ
18
นภาวรรณ แพงคำดี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
19
ดารารัตน์ จันทอง
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร
อนุมัติ
20
กิ่งกาญจน์ โคตรสขึง
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
21
ภูธเนศ กิ้วลาดแยง
สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
อนุมัติ
22
รัญชิดา ภูเวียนวงศ์
หจก. เค.ซี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติ
23
ณัฐธิชา บุญชาญ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
24
มโนห์รา เทียงผง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
25
ณัฐชยา เฉียดไธสง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพนนาแก้ว
อนุมัติ
26
มัดทนา จันมี
บริษัท อาร์เอ็มจี มอเตอร์ส จำกัด สกลนคร
อนุมัติ
27
ปัณฑิตา เมืองยศ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองสกลนคร
อนุมัติ
28
ศิริญา มีเหมือน
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
29
ชนานุช ประกิ่ง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
30
ชนิตา นามเสนา
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด