ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
มินธาดา แพนสิงห์
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)
อนุมัติ
2
ณัฐพงษ์ ปารีพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อนุมัติ
3
สุทธิดา มิตร์วิจารย์
อนุมัติ
4
ปิยธิดา โกพลรัตน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
5
วราเทพ คิดโสดา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
รัฐศาสตร์ เหลาสะอาด
Raptor Production
อนุมัติ
7
พันธมิตร ปะภาวะตา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
สุชาดา โกสิงห์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ จ.ขอนแก่น)
อนุมัติ
9
ธนดิตถ์ บุตรดีวีระวงค์
ISAN Phattana Management
อนุมัติ
10
ฐิติมา แสนเสิก
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
11
กรกต จันทร์เพ็ง
Raptor Production
อนุมัติ
12
กฤษฎา รูปคม
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 กองกำกับการ ค่ายศรีสกุลวงศ์ (งานการเงิน)
อนุมัติ
13
อรัญญา พรมลัง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
14
ศิริลักษณ์ ไชยมะโย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
15
สุภาดา หอมไกรลาศ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
16
เดชาธร กุลบุตร
อนุมัติ
17
อินทราช โค้งอาภาส
เทศบาลตำบลสร้างค้อ
อนุมัติ
18
พิยดา แสนลา
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
19
บุญยาภรณ์ โถชาลี
ที่ทำการไปรณีย์กุดบาก
อนุมัติ
20
วิทยา ปานฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
21
วริศรา หลาบโพธิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคนิยม รุ่งเจริญทรัพย์
อนุมัติ
22
ภควัฒน์ วัฒนธีรางกูร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
พรชิตา อุทัยวัฒน์
บริษัท ทีแซดเอ็นกรุ๊ป จำกัด
อนุมัติ
24
สิริกัญญา สุวรรณชาติ
สำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
25
ภารุณี บุทธิจักร์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
26
ภัทราวุธ ชุมชูชาติ
บริษัท เจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
27
กมลเนตร แพนสิงห์
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
อนุมัติ
28
ทีปกร อินทริง
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
29
อินทร์ธุอร แง่มสุราช
กลิทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุมัติ
30
เนื้อทอง ภักตะชัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเจริญศิลป์
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด