ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
วาริณี พระสุรัตน์
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสกลนคร
อนุมัติ
2
จิรภัทร เดชะคำภู
บริษัท ซันนี่ ไซรัป สตูดิโอ จำกัด
อนุมัติ
3
กัญญาณัฐ อณาชัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ฝ่ายสหกรณ์)
อนุมัติ
4
พิชัย คำวัน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
อนุมัติ
5
กนกภรณ์ เทพนานนท์
ที่ทำการไปรษณีย์นาแก
อนุมัติ
6
ปนัดดา พ่อนามแดง
ที่ทำการไปรษณีย์นาแก
อนุมัติ
7
อิทธิเทพ สลางสิงห์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
ธิเบศร์ วงศ์ศรียา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
9
อัญนิตา โส๊ะอาด
อนุมัติ
10
ณพวุฒิ แก้วเชื่อม
อนุมัติ
11
มุขสุดา จันทรมาลัย
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
อนุมัติ
12
ศิริลักษณ์ รอดอุตม์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
13
ณัฐกร ชัยมุงคุณ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
14
มนันชนก เชื้อตาทอง
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
15
อรุณรัตน์ อึ้งสกุล
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
16
มงคล สกุลทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
17
ชลธิชา ศรีสุรักษ์
บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
อนุมัติ
18
พรชิตา ลุนศรีเทียน
ศูนย์การขยายงาน ลีดเดอร์กรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล พระราม2
อนุมัติ
19
นวพล นนท์ไพรวัลย์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
20
ศุภณัฐ ทองศิริ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)
อนุมัติ
21
อภิญญาภรณ์ อุปพงษ์
นิวเกษมทรัพย์เร็สคิว
อนุมัติ
22
ชฎาพร พาลึก
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย)
อนุมัติ
23
ชาญวิทย์ ปรากฎ
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร(ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย)
อนุมัติ
24
นิจฉรา อินธิสิทธิ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
25
ภาณุวัฒน์ อุดโท
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
26
วุฒิพงษ์ จันดารักษ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
ธวัลพร วะสัตย์
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
28
รัตติยาภรณ์ พุทธา
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
29
ธัญญามาศ น้อยวิรก
ห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
30
ธิดารัตน์ ยะภักดี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด