ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ไอลดา วรนิตย์
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
2
อาริยา ปิลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
3
ศิริวัฒน์ ไชยยายงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
4
อัษฎาวุธ ไม้แสนดี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
5
สานิตา ยอจำปา
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
อนุมัติ
6
รัตนากร บุตรแสง
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
7
สุวิมล ปุ่มเป้า
บริษัท ครีเอทีฟ อาร์ตบ๊อกซ์ จำกัด
อนุมัติ
8
เอเชีย มิมาชา
อนุมัติ
9
ศศิธร ปัทวงค์
บริษัท บิวตี้ บาย หญิง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
อนุมัติ
10
วิยะดา ปึกแก้ว
สำนักงานเทศบาลตําบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
11
ทิพากร สีหะจิต
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
12
วรวิช แก้ววิหาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
13
ภิญญาภรณ์ สุพร
ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
14
จุฬาลักษณ์ ศรีระวงศ์ษา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
15
ศรารีย์ บุตรสะอาด
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
16
พัชรินทร์ มณีวรรณ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
17
จิดาภา นันนวน
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
อนุมัติ
18
พรพิมล แสนสามารถ
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
19
นันทิชา บุญแถว
ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน
อนุมัติ
20
จันทิญา ศรีหาวงษ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน
อนุมัติ
21
นาตยา นาขามป้อม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
22
ศวิตา ติยะบุตร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
อลิตตา จารึก
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
24
รจรินทร์ กิ่งพรมภู
โรงพยาบาลสกลนคร (การเงิน)
อนุมัติ
25
นัทพร ระวัตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
26
ฌริฎา แจนโกนดี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
ธันญารัตน์ ศรีษะมุข
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
28
นัฎทภรณ์ คงระวี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างแดนดิน
อนุมัติ
29
ธีระศักดิ์ กาศจักร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
30
ปนัดดา แพงคำฮัก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด