ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ธีรนุช ปัญญาสาร
โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
2
ศิริยากร จันทรังษี
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
3
มิรันตรี นาคสุทธิ์
โรงพยาบาลสกลนคร (การเงิน)
อนุมัติ
4
กุลธิดา นามขันธ์
ด่านศุลกากรหนองคาย
อนุมัติ
5
อินธิลา ลาลุน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
วรรณวิภา บทมูล
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
วัชรพร กุดวงศ์แก้ว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
8
สุทธิดา เนาว์ศรีศร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
9
ปุณณกันต์ อุทาวงค์
บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด
อนุมัติ
10
ธนพล หวังช่วยกลาง
Kokotel Chiang Mai Nimman
อนุมัติ
11
ชนัญชิดา พนันชัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
12
รัตนา ถิถา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
13
นัฐกานต์ แสนตรง
บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติ
14
พรสุดา เกลี้ยกล่อม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
15
รัตนาภรณ์ จุลนีย์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
16
วรัญญา โอสะถานุเคราะห์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
17
ชนาภา จันทามี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
18
สุมิตรา เวฬุวนารักษ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
19
จุฑามาศ พันธ์สมบัติ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
20
ปนัดดา ดีหามแห
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
21
ศรสวรรค์ เกษร
บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติ
22
มุฑิตา วงค์อินตา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
23
จุฑารัตน์ อมรวุฒิกรณ์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
24
ศรุตา คำอุเทน
อนุมัติ
25
ศศิกานต์ อาญาศูนย์
บริษัทเรียล เมดิคอล
อนุมัติ
26
ปวีณ์ธิดา ศิลปวิทย์
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
27
สุขฤดี ใหม่คามิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อนุมัติ
28
เกศแก้ว วงค์เวียงทอง
ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
อนุมัติ
29
พรสินี ดวงคุณ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
30
สุภาพร บุญจันทร์
ยังไม่อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด