ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ธันย์ชนก เวียงสงค์
อวานี พลัส สมุย
อนุมัติ
2
กวิน เชื้อวังคำ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
3
ถาวรีย์ เหลื่อมศรี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติ
4
วรัญญู บุตรมหา
ที่ว่าการอำเภอดงหลวง
อนุมัติ
5
รัฐศิมา เหมะธุลิน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
6
ณัฏฐภรณ์ สำนึก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
นิศาชล โยตะสิงห์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
8
สาวิตตี ศรีไมล์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (ปกครองท้องถิ่น เสมียนตรา ปกครอง)
อนุมัติ
9
ชญากรณ์ พนมคุณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
10
วิทยา วงค์​ละคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติ
11
สิทธิพล ศรีทอง
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
12
วาทินี พัศโน
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
13
ชรินรัตน์ เข็มขาว
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
14
ทิพประภา วรวงปา
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
15
วรางคณา มาตราช
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
16
สุรีย์วรรณ คำหา
อนุมัติ
17
ทิพรัตน์ ธะนะสูตร
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติธุรกิจ
อนุมัติ
18
นลิตา ลีทอง
งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
19
ณัฐนิจ หาญมนตรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
20
พงศกร กองลี
อนุมัติ
21
ประภัสสรณ์ ศรีหาวงค์
โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ฝ่ายบุคคล)
อนุมัติ
22
สุทธิพงศ์ หล้าหิบ
Raptor Production
อนุมัติ
23
ปิยฉัตร แสนภูวา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
แจ่มจันทร์ ผ่านสุวรรณ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
25
นุชธิดา พรมนาถ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์
อนุมัติ
26
กิตติยาภรณ์ บรรไพ
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
27
จุฑามาศ อุปสัย
บริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
28
ปาลิตา ไชยเชษฐ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน
อนุมัติ
29
ภคพัฒภูมิ ธรรมนันท์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร
อนุมัติ
30
นฤมล ฤทธิธรรม
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   306  คน   หน้าทั้งหมด 11 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค ปกติ ทั้งหมด