ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
จุฑารักษ์ จันทิมา
อนุมัติ
2
จุฑามาศ แสนโคตร
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
อนุมัติ
3
วริศรา ศรีพรหม
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
อนุมัติ
4
จุรีรัตน์ มีศรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
5
อรสา ปัญญาสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
6
ชุติมา ไกษรแสน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
บุศรา ปลัดกอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
ณัฐฐินันท์ พรมภักดี
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
9
พงศธร เลิศสุบินรักษ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
10
พิมพิลา ดียิ่ง
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
11
รณกร บัวแก้ว
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
12
ศรุตา สุภาพันธ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
จุฑารัตน์ วงศรีลา
อนุมัติ
14
ธีรพงษ์ ตุพิลา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่
อนุมัติ
15
พงศธร อนุญาหงษ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
16
พิพัท ทวีวัย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
17
ตะวัน ศิริสวัสดิ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
18
สุรเดช ภูมิคอนสาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
สุขฤดี แก้วสอนดี
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
20
ยุทธพงศ์ พละสินธุ์
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
21
ศิริลักษณ์ พิมตะวงศ์
ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาเขาวง
อนุมัติ
22
ณรงค์ชัย สีดาเดช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
23
ณิศรา สมทิพย์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
24
กัญญารัตน์ เหง้าน้อย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
25
นันทนัช นรบุตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
26
จุรีรัตน์ สุวรรณา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
27
ธัญญาลักษณ์ หลวงหลาก
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
28
ยุทธนา ยันตะพันธ์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
29
จริยา อารีราษฎร์
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
30
ธารารัตน์ เนียมท่าเสา
ศาลจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด