ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ฉันทิกา นันทวี
อนุมัติ
2
กนกพร ศรีสมัย
อนุมัติ
3
เกริกฤทธิ์ ฤทธิ์สยอง
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
4
ธิดารัตน์ นามปากดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
5
ศรัณยา จันทวงค์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
6
เบญจมาส ช่างไชย
ห้อง 448 ตึก 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อนุมัติ
7
พีระพรรณ บาลนาคม
บริษัท ดี.เอ็น. อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติ
8
จักรตรีพร พ่อเสือ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
9
วรารัตน์ การุณ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
10
นริศรา ศรีสวัสดิ์
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
11
สุพัตรา สงเสนา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
12
จิราพร คำสุขุม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
สุภาพร นัยบุตร
เทศบาลตำบลโคกภู
อนุมัติ
14
กมลทิพย์ อุปพงษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
15
พัทรภรณ์ สันหะ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
16
อรไท ปัทถาพงษ์
ร้านโอโตยะ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน(Service)
อนุมัติ
17
จิตรวรรณ อนุญาหงษ์
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
18
รัชนีวรรณ สุพร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
19
อัจฉรา นาโควงค์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
20
ปัทมาวรรณ คำชนะ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
21
ภัทราภรณ์ กลยะณี
The Pi Khao Kho นอนโดม นับดาว ชิลล์ลมหนาว
อนุมัติ
22
เสาวรส ทศราช
อนุมัติ
23
พิจิตรตรา ยอดสุรินทร์
อนุมัติ
24
เปรมฤดี ทอนอทอง
อนุมัติ
25
สุภัสสร โถปาสอน
อนุมัติ
26
ชัยวัฒน์ เสนามนตรี
อนุมัติ
27
ญาณพล วีรวรพล
บริษัท ยงค์ เทรดดิ้ง ตรัง จำกัด
อนุมัติ
28
เมธิณี ศรีวิไล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
29
ศิริลักษณ์ ธานะราช
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
30
ชนนิกานต์ พรมผง
เทศบาลตำบลสามผง
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด